zpravodaj KAN č. 53

informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků leden 2000

Ústředí KAN tel/fax 02. 311 61 34, mobil 0603. 37 08 53

e-mail: kan@ms.pragonet.cz

webové stránky: http://www.kan.cz

finanční příspěvky složenkou (typu A) na konto vedené u IPB, a.s., Praha 4, číslo účtu: 71378/5100, název účtu adresáta: Klub angažovaných nestraníků, konstantní symbol: 0558

REDAKCE: PAVEL HOLBA (02.2448 5001)

textové příspěvky v T602 (.602) nebo Word (.doc) zasílejte na e-mail: pavelh@imip.monet.cz


O B S A H

usnesení 2. ÚR (18.12.1999)

návrh na změnu stanov KAN (schválený sněmem KAN dne 20.11.1999 v redakční úpravě schválené ÚR KAN dne 18.12.1999)

usnesení 3. ÚR (15.1.2000)

stanovy KAN (text stanov KAN registrovaných MV 17.1.2000)

setkání představitelů NDA - sídlo ČSNS

setkání předsedů politických subjektů sdružení NDA (13.12.1999)

KAN na prahu roku 2000 (P. Holba)

Podmínky demokracie je uznávat výsledky voleb /P. Los, Olomouc/

seznam členů PS Parlamentu ČR (stav k 16.1.2000 - www-psp.cz)


Usnesení ÚR KAN ze dne 18.12.1999

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

 

U S N E S E N Í

2. zasedání Ústřední rady KAN ze dne 18.12.1999

Ústřední rada KAN

 1. schvaluje konečnou textovou redakci změn stanov a ukládá S. Jasinkové předložit tyto změny k zaregistrování na Ministerstvu vnitra

 2. schvaluje:

 • mandátní smlouvu se S. Jasinkovou
 • úhradu telefonního poplatku S. Jasinkové za měsíc prosinec 1999 z prostředků KAN
 • pojištění zařízení svěřeného do péče S. Jasinkové proti krádeži a požáru

 1. vyjadřuje poděkování S. Jasinkové a dalším členům ÚR, kteří se zasloužili o bleskové vystěhování sekretariátu, a tím ušetřili nájemné za prosinec 1999
 2. vzala na vědomí aktivity členů ÚR ve smyslu usnesení sněmu vůči iniciátorům "studentské výzvy" a vůči senátorovi Fischerovi. Konstatuje, že kroky směřující k navázání kontaktů se zatím nesetkaly s úspěchem.
 3. ukládá Ing. Machačovi projednat s představiteli OK-PK možnost získání části prostředků, které tento politický subjekt eventuálně obdrží za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 1998
 4. stanovuje termíny řádných jednání ÚR pro 1. pololetí roku 2000:

 • 15. ledna

 • 19. února

 • 18. března + RRK

 • 1. dubna - oslava 10. výročí obnovení činnosti KANu

 • 13. května

Holba, Los

 

Přítomni: Holba, Los, Domlátil, Matějka, Jasinková, Šimek, Zimmermann, Kocourek

Omluveni: Bezděk


Termín nejbližšího řádného zasedání ÚR KAN: 15.ledna 2000 od 10.00 hod., restaurace U Matěje, U Matěje 1, Praha 6

Návrh na změnu stanov KAN

(schválený sněmem KAN dne 20.11.1999

v redakční úpravě schválené ÚR KAN dne 18.12.1999)

1. Článek IV. bod 10 písmeno a) se mění takto:

„a) informovat ÚR KAN vždy k 31. 1. každého roku o své činnosti, o změnách ve složení svého předsednictva a členstva, a vést evidenci svých členů.“

2. Článek IV. bod 10 písmeno d) se mění takto:

„d) odvést do 31.1. každého roku ve prospěch účtu ÚR KAN podíl členských příspěvků za začínající rok ve výši schválené sněmem KAN.“

3. Článek IV. bod 24 písmeno j) se mění takto:

„j) schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců.“

4. Článek IV. bod 28 písmeno a) se mění takto:

„a) Řádný sněm KAN svolává ÚR nejméně jednou za dva roky.“

5. Článek V. bod 3 se mění takto:

„3. Místní kluby KAN jsou povinny vždy k 31. 1. každého roku písemně oznámit počet členů MK sekretariátu KAN. K témuž datu je MK KAN povinen předložit zprávu o finančním hospodaření a odvést ve prospěch účtu ÚR KAN podíl členských příspěvků ve výši schválené sněmem KAN.“

6. Článek VI. se doplňuje o nové body 4 a 5:

„4. Bude-li KAN zrušen sloučením s jinou stranou nebo hnutím přechází majetek i závazky na tuto stranu nebo hnutí.“

„5. Bude-li KAN zrušen změnou statutární formy (např. na občanské sdružení) přechází majetek i závazky KAN na tento nový subjekt.“


Usnesení ÚR KAN ze dne 15.1.2000

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

3. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 15.1.2000

Ústřední rada KAN

 1. bere na vědomí, že MV ČR registrovalo změny stanov KAN s tím, že došlo k vypuštění závorek a slova " např." v textu článku VI. (zrušení KAN a způsob naložení s majetkovým zůstatkem), bodu č. 5: b u d e-l i K A N z r u š e n z m ě n o u s t a t u t á r n í f o r m y (n a p ř. n a o b č a n s k é s d r u ž e n í) p ř e ch á z í m a j e t e k …, a text tohoto bodu nyní zní: bude-li KAN zrušen změnou statutární formy na občanské sdružení přechází majetek …

 1. bere na vědomí informaci o aktivitách KAN v rámci NDA - připomínky ke sněmovním tiskům. Zvláštní pozornost zasluhují sněmovní tisky číslo 450 - Památník doby nesvobody a číslo 217 - Politické strany a hnutí, mj. dostupné také na Internetu na www.psp.cz.

 1. bere na vědomí účast členů ÚR (Holba, Šimková, případně Machač) na setkání KAN v Kralupech nad Vltavou dne 19.1.2000
 2. ukládá Machačovi s Holbou a E. Šimkové zajistit sál pro setkání členů KAN k 10. výročí obnovení činnosti KAN v sobotu 1.4.2000 od 10.00 hodin - cestovné nebude účastníkům hrazeno
 3. ukládá J. Domlátilovi zpracovat pro Zpravodaj KAN informaci o kontaktech členů ÚR KAN se signatáři výzvy "Děkujeme, odejděte" a senátorem Fischerem
 4. žádá Ing. Bezděka zpracovat pro Zpravodaj KAN zprávu o akci "Třicet pomocníků majora Zemana" v přerovském okrese
 5. připomíná členům KAN a MK KAN, že podle usnesení 10. sněmu je třeba odvést podíl členských příspěvků ve prospěch účtu ÚR KAN na rok 2000 do 31.1.2000

Holba

 

Přítomni: Holba, Domlátil, Matějka,Machač, Šimková, Jasinková, Šimek, Bezděk, Zimmermann

Omluveni: Los, Kocourek


Termín nejbližšího řádného zasedání ÚR KAN: 19.února 2000 od 11.00 hod., restaurace U Matěje, U Matěje 1, Praha 6

STANOVY KAN

Článek I.

Název a charakter organizace

 1. název organizace: Klub angažovaných nestraníků
 2. zkrácený název : KAN

 3. KAN je politickým hnutím občanů ČR,
 4. kteří v období od 1.7.1948 do 17.11.1989

  nebyli funkcionáři žádné politické strany v Československu,

  členy ani kandidáty KSČ nebo KSS

  placenými funkcionáři ČSM či SSM,

  ani příslušníky Lidových milicí, a kteří nebyli v evidenci osob spolupracujících s StB (ustanovení zákona č.451/1991 - tzv. lustrační zákon), a kteří nejsou současně členy žádné jiné politické strany nebo hnutí

 5. KAN je právnickou osobou, která působí na celém území ČR, popřípadě i v zahraničí, pokud tam občané ČR založí Místní klub
 6. KAN se hlásí k ideálům svobody, demokracie, humanity a prosperity, prosazuje toleranci rasovou, národnostní i náboženskou, a uplatňování zásady rovnosti občanů před zákonem
 7. KAN usiluje o nápravu křivd a potrestání zločinů, ke kterým došlo ze strany totalitních režimů, např. fašismu a komunismu, a odporuje všem snahám o nastolení totalitního systému vlády v ČR

 

Článek II.

Programové cíle

KAN si předsevzal:

 1. probouzet zájem obyvatel ČR o zodpovědnou účast na veřejném politickém životě obcí, regionů a republiky
 2. zajistit organizační základnu pro občany, kteří se chtějí politicky angažovat ve veřejném životě v zájmu rozvoje otevřené občanské společnosti, demokratických principů veřejné správy, spravedlivého právního řádu a pluralitní politické kultury
 3. zajišťovat výběr, výchovu a přípravu osobností vhodných pro kandidaturu do zastupitelstev obcí (a regionů) a do Parlamentu České republiky, i do jiných volených či jmenovaných funkcí ve veřejné správě
 4. zajišťovat podporu vybraným kandidátům ve volebních kampaních
 5. členům zvoleným za KAN do zastupitelstev obcí (a regionů) a do Parlamentu ČR zajišťovat odborné a informační zázemí pro kvalitní výkon jejich funkcí
 6. spolupracovat s demokratickými politickými stranami či hnutími a nevládními organizacemi doma i v zahraničí

 

Článek III.

Členství v KAN

 1. řádným členem KAN se může stát každý zletilý občan ČR, který splňuje podmínky uvedené v článku I./2. těchto Stanov
 2. zájemce o řádné členství podepíše vyplněnou "členskou přihlášku", kterou (v případě, že se narodil před rokem 1972) doplní:

 1. osvědčením MV ČR (případně FMV), že nebyl evidován jako osoba uvedená v §2 zákona č. 451/91 Sb.
 2. čestným prohlášením, že splňuje i další podmínky členství dle bodu I./2. těchto Stanov

 1. zájemce o řádné členství podá přihlášku (doplněnou dle předchozího odstavce) u Místního klubu KAN registrovaného v místě jeho bydliště, nebo u jiného Místního klubu, nebo na sekretariát Ústřední rady KAN (ÚR KAN)
 2. o přijetí zájemce za řádného člena KAN rozhodují:

 1. buď zasedání Místního klubu, který o svém rozhodnutí informuje sekretariát ÚR KAN
 2. nebo zasedání Ústřední rady (viz. též čl. IV./4.), a sekretariát ÚR o takovém rozhodnutí informuje příslušný Místní klub KAN

Sekretariát ÚR KAN zaregistruje členství a tuto registraci oznámí novému členovi. Řádným členem KAN se zájemce stává dnem vystavení členského průkazu.

 1. řádné členství v KAN zaniká:

 1. vystoupením na základě písemného sdělení člena adresovaného sekretariátu ÚR KAN
 2. úmrtím; zprávu o úmrtí člena předá Místní klub písemně do 30 dnů sekretariátu ÚR KAN
 3. vyloučením na základě rozhodnutí zasedání Místního klubu; rozhodnutí MK o vyloučení člena předá Místní klub písemně do 30 dnů sekretariátu ÚR KAN
 4. vyloučením na základě rozhodnutí Ústřední rady; rozhodnutí ÚR o vyloučení člena sdělí sekretariát ÚR KAN do 30 dnů příslušenému Místnímu klubu

 1. důvodem k vyloučení může být:

 1. dodatečné zjištění, že nejsou splněny podmínky členství
 2. závažné porušení povinností člena KAN (viz. čl. III./8.)
 3. vznik členství v jiné politické straně nebo hnutí
 4. činnost, která je v rozporu s občanskou ctí člena KAN
 5. činnost vědomě směřující k zániku KAN jako samostatného politického subjektu

Proti vyloučení rozhodnutému zasedáním Místního klubu je možno se odvolat do 30dnů k Ústřední radě - do rozhodnutí ÚR je členství pozastaveno.

Proti vyloučení rozhodnutému Ústřední radou je možno se odvolat prostřednictvím Rozhodčí a revizní komise (viz. čl. IV./24.) k nejbližšímu Sněmu KAN - do rozhodnutí Sněmu je členství pozastaveno.

 1. práva řádného člena KAN:

 1. kandidovat na členství v předsednictvu MK
 2. kandidovat na delegáta MK v regionálním shromáždění (RS)
 3. kandidovat na delegáta MK ve Sněmu KAN
 4. kandidovat na člena ÚR a RRK
 5. být informován o činnosti svého MK, o všech rozhodnutích příslušného regionálního shromáždění, o všech rozhodnutích ÚR a RRK KAN
 6. volit členy předsednictva MK, delegáty RS a delegáty Sněmu KAN
 7. kandidovat na kandidátce KAN (nebo volební koalice za účasti KAN) do obecních (regionálních) a parlamentních voleb
 8. kandidovat na delegáta Místního klubu do předvolebního shromáždění, rozhodujícího o sestavení kandidátky KAN (nebo volební koalice za účasti KAN) pro komunální či parlamentní volby ve volebním obvodu, který zahrnuje v místě jeho bydliště nebo sídlo jeho MK
 9. být informován o adresách všech registrovaných Místních klubů KAN a o adresách všech členů jeho Místního klubu

 1. povinnosti řádného člena KAN:

 1. zaplatit nejpozději jedenkrát ročně členské příspěvky
 2. dodržovat stanovy KAN
 3. jednat v souladu s programovými cíli KAN
 4. jako člen volených či delegovaných orgánů KAN respektovat jednací řád daného orgánu
 5. podílet se podle svých sil a možností na přípravě voleb do místních, obecních, regionálních sborů a do Parlamentu (Senátu) ČR v místě svého bydliště, či v sídle svého MK v případě, že v těchto místech (volebních obvodech) kandiduje KAN nebo volební koalice zahrnující KAN

 

Článek IV.

Organizace KAN

 

 1. organizace KAN je tvořena:

 1. místními orgány (Místní kluby a jejich předsednictva) a Korespondenčním klubem
 2. regionálními orgány (Regionální shromáždění a regionální zástupci)
 3. ústředními orgány (Ústřední rada a její předsednictvo, Revizní a rozhodčí komise)
 4. nejvyšším orgánem (Sněmem KAN)

 

 1. Místní kluby

 1. místním orgánem KAN je Místní klub (MK), který má nejméně tři řádné členy KAN a v jehož čele stojí předseda
 2. funkcionáři Místního klubu jsou předseda, místopředseda, hospodář a (případně) další členové předsednictva Místního klubu (PMK), jejichž počet stanoví zasedání MK. Volební období funkcionářů MK je dvouleté.
 3. Místní klub může být ustaven na základě jednomyslného rozhodnutí nejméně tří občanů ČR, kteří jsou buď řádnými členy KAN nebo splňují podmínky členství v KAN. Toto jejich rozhodnutí, stvrzené podpisy všech zakládajících a doplněné:

 1. členskými přihláškami (s příslušnými osvědčeními a prohlášením viz. čl. III./2. těchto Stanov) těch zakládajících, kteří dosud nejsou řádnými členy KAN
 2. navrženým názvem Místního klubu
 3. musí být odesláno k registraci sekretariátu ÚR KAN, který do 30 dnů potvrdí registraci klubu včetně jeho názvu, a registraci členství těch zakládajících, kteří dosud nebyli řádnými členy KAN.

 1. název Místního klubu je určen obvykle místním jménem sídla klubu. Název nového MK se nesmí shodovat s názvem jiného, již existujícího, MK. Změna názvu existujícího Místního klubu musí být předložena k registraci a k potvrzení Ústřední radě KAN.
 2. členové Místního klubu se schází nejméně jednou za 3 měsíce na schůzkách svolávaných předsedou nebo členem, kterého předseda (nebo předsednictvo) pověří. Legitimními rozhodnutími MK jsou jen ta rozhodnutí, která jsou přijata na schůzkách, která splňují podmínky zasedání MK uvedené v následujícím bodě tohoto článku stanov.
 3. zasedání Místního klubu:

 1. zasedání MK zpravidla svolává a řídí předseda MK nebo jím určený člen MK. Zasedání MK však může být svoláno kterýmkoliv členem MK, bude-li pozvánka podepsána alespoň jednou čtvrtinou registrovaných členů MK
 2. má pravomoc přijímat zejména následující rozhodnutí:

 • volit a odvolávat předsedu MK a (případně) členy předsednictva MK
 • volit delegáty MK (na Sněm KAN, na Regionální shromáždění, na předvolební shromáždění atp.)
 • rozhodovat o přijetí a vyloučení člena KAN
 • rozhodovat o zániku klubu
 • navrhnout za MK zařazení kandidátů na volebních kandidátkách KAN ve volebních obvodech zahrnujících sídlo MK
 • rozhodovat o výši členských příspěvků

 1. záznam o rozhodnutích přijatých zasedáním MK doplněný listinou přítomných (prezenční listinou) opatřený razítkem MK a ověřený podpisem předsedajícího a alespoň jednoho dalšího z přítomných členů MK je dokumentem, který stvrzuje legitimitu volby funkcionářů MK i delegátů MK do vyšších orgánů KAN (regionální shromáždění, Sněm) i legitimitu přijetí či vyloučení členů KAN, musí být na vyžádání poskytnut regionálnímu zástupci i ústředním orgánům KAN

 1. Místní klub má právo delegovat nejméně jednoho svého zástupce (a při větším počtu členů případně i další zástupce podle klíče určeného Ústřední radou):

 1. na Sněm KAN
 2. na příslušné regionální shromáždění KAN
 3. na předvolební shromáždění rozhodující o sestavení kandidátky KAN (nebo volební koalice za účasti KAN) do příslušného regionálního zastupitelstva nebo do parlamentních (a senátních) voleb

 1. Místní klub má dále právo:

 1. na to, aby se nejméně jednou za rok zúčastnil jeho schůzky alespoň jeden člen Ústřední rady
 2. obracet se na Ústřední radu se svými návrhy
 3. využít pro svou činnost zůstatek výnosu členských příspěvků vybraných od vlastních členů po odvodu na účet ÚR KAN (viz. čl. IV./10. d) těchto Stanov)

 1. Místní klub je povinen:

 1. informovat ÚR KAN vždy k 31.1. každého roku o své činnosti, o změnách ve složení svého předsednictva a členstva, a vést evidenci svých členů
 2. v předvolebních obdobích zajistit sestavení a registraci kandidátky KAN (nebo koalice za účasti KAN, nebo Nezávislých kandidátů) do místního (obecního) zastupitelstva v místě své působnosti, a zajistit pro tuto kandidátku přiměřenou volební kampaň
 3. spolupracovat na přípravě voleb do zastupitelstev vyšších územních celků a do Parlamentu (i Senátu) ČR a zajišťovat volební kampaň v místech, kde je registrována kandidátka KAN (nebo koalice za účasti KAN)
 4. odvést do 31.1. každého roku ve prospěch účtu ÚR KAN podíl členských příspěvků za začínající rok ve výši schválené Sněmem KAN

 1. Místní klub zaniká:

 1. rozhodnutím zasedání Místního klubu - o způsobu likvidace MK rozhoduje ÚR KAN
 2. zrušením na základě rozhodnutí Ústřední rady:

 • jestliže Místní klub ani po výzvě nesplní svou povinnost informovat sekretariát
 • poklesne-li počet členů Místního klubu pod tři
 • nepodařilo-li se svolat ani za dobu jednoho roku zasedání MK
 • z důvodu hrubého porušení stanov KAN

 1. předsednictvo Místního klubu KAN:

 1. řídí činnost MK, je výkonným orgánem zasedání MK
 2. je voleno na funkční období dvou let pokud zasedání MK nerozhodne o kratším funkčním období
 3. schází se podle potřeby - zpravidla jednou za měsíc
 4. zpracovává a předkládá na schůzkách MK - návrh programu MK, zprávu o činnosti a návrhy opatření ke zlepšení činnosti MK
 5. řídí se stanovami KAN a usneseními přijatými na zasedání MK
 6. zajišťuje plnění programu KAN
 7. připravuje a svolává schůzky MK
 8. spolupracuje s ÚR KAN a s regionálním zástupcem s cílem zajistit vzájemnou informovanost
 9. jedná jménem MK s orgány státní správy, politických stran a hnutí, a dalších organizací v oblasti své působnosti

 1. oprávnění k jednání jménem KAN v rámci územní působnosti MK KAN:

 1. má jako orgán předsednictvo MK
 2. mají jako funkcionáři: předseda MK a místopředseda MK, kteří jménem MK i podepisují. Ostatní členové MK jednají a podepisují pouze v rámci pověření.

 1. sdružování Místních klubů KAN:
 2. Místní kluby KAN se mohou sdružovat. Delegovaní zástupci MK mohou zvolit mluvčího, který je oprávněn jednat a podepisovat jménem KAN v rámci územní působnosti zastoupených MK.

 3. Korespondenční klub (KK) je tvořen členy KAN, kteří nepřísluší k žádnému z registrovaných Místních klubů KAN. Výši členských příspěvků členů Korespondenčního klubu, který je jeden v rámci celého KAN, stanoví Ústřední rada, která informuje regionální zástupce a všechny Místní kluby jednotlivých regionů o adresách všech členů KK sídlících v jejich regionu. Způsob volby delegátů Korespondenčního klubu na Sněm KAN určuje ÚR.

 

 1. Regionální shromáždění a regionální zástupce

 1. regionem se rozumí území, ve kterém působí několik Místních klubů. O členění území ČR na regiony ve smyslu těchto stanov rozhoduje Ústřední rada, která tedy rozhoduje i o příslušnosti Místního klubu k regionu.
 2. regionální shromáždění je sborem delegátů Místních klubů se sídlem v daném regionu. Rozhodující hlasy v tomto shromáždění má vždy jediný delegát za každý z Místních klubů.
  1. regionální shromáždění svolává, a jeho jednání řídí, regionální zástupce, nebo ( pokud není zvolen ) člen KAN zmocněný k tomu Ústřední radou. Doba a místo regionálního shromáždění musí být nejméně 3 týdny předem sděleny sekretariátu ÚR KAN.
  2. regionální shromáždění volí a odvolává regionálního zástupce
  3. regionální shromáždění přijímá rozhodnutí k zajištění koordinace přípravy voleb a volební kampaně pro kandidátky KAN a jeho volebních koalic v regionu

 3. regionální zástupce:
  1. svolává (nejméně jednou za 6 měsíců) regionální shromáždění a řídí jeho jednání
  2. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky přidělenými regionům z rozhodnutí Ústřední rady
  3. účastňuje se zasedání Ústřední rady s hlasem poradním
  4. informuje Ústřední radu o činnosti Místních klubů v regionu a o rozhodnutích Regionálního shromáždění
  5. předkládá Ústřední radě k rozhodnutí návrhy schválené Místními kluby či Regionálním shromážděním

 

C. Ústřední rada a Revizní a rozhodčí komise

 1. složení a ustavení Ústřední rady (ÚR)
  1. počet členů Ústřední rady KAN stanovuje Sněm KAN
  2. členové a náhradníci Ústřední rady jsou volení na Sněmu KAN tajným hlasováním na dobu dvou let
  3. na místa uvolněná odstoupením z ÚR, či zánikem členství v KAN během funkčního období, nastupují náhradníci v pořadí podle počtu získaných hlasů (při rovnosti počtu hlasů postupuje náhradník podle abecedního pořadí příjmení náhradníků). Za náhradníky ÚR KAN se považují všichni kandidáti, kteří ve volbách do ÚR obdrželi 10 a více hlasů.
  4. po zvolení členů ÚR se ještě v průběhu Sněmu sejde ustavující zasedání ÚR, které rozhodne o počtu místopředsedů a o počtu členů předsednictva a dále zvolí předsedu, místopředsedy a ostatní členy předsednictva ÚR. Tato volba je oznámena Sněmu.

 2. Ústřední rada:
  1. stanoví počet členů předsednictva a počet místopředsedů
  2. volí (a odvolává) předsedu, místopředsedy a ostatní členy předsednictva ÚR
  3. zasedání Ústřední rady je svoláváno (zpravidla jednou měsíčně, nejméně však jednou za 3 měsíce) a řízeno předsedou nebo jím pověřeným členem předsednictva
  4. zřizuje (a ruší) sekretariát ÚR KAN a jiná zařízení KAN pro účely zajištění funkčnosti organizace KAN a jmenuje (a odvolává) jejich vedoucí
  5. zřizuje (a ruší) komise jako své poradní a iniciativní orgány a jmenuje (a odvolává) jejich členy a předsedy
  6. stanoví výši členského příspěvku členů Korespondenčního klubu KAN
  7. schvaluje výši platů členů předsednictva (včetně předsedy), předsedů a členů zřízených komisí, a pracovníků sekretariátu a zřízených zařízení KAN
  8. pověřuje členy KAN zastupováním KAN při jednáních s jinými subjekty nebo zastupováním KAN v orgánech zřizovaných jinými subjekty
  9. bere na vědomí dobrovolný zánik Místních klubů, rozhoduje o zrušení Místních klubů a rozhoduje o způsobu jejich likvidace
  10. schvaluje vznik a název Místních klubů
  11. rozhoduje o přijetí a vyloučení členů KAN
  12. zabezpečuje realizaci usnesení sněmu KAN
  13. rozhoduje o návrzích předložených Revizní a rozhodčí komisí či jinými komisemi KAN
  14. rozhoduje o návrzích Místních klubů a Regionálních shromáždění předložených prostřednictvím regionálních zmocněnců
  15. rozhoduje o plánu činnosti a strategii KAN zejména pro období přípravy voleb a volebních kampaní
  16. v součinnosti s regionálními zmocněnci zabezpečuje koordinaci činností Místních klubů
  17. vytváří podmínky pro naplnění práv členů KAN a Místních klubů

 3. předsednictvo ÚR (PÚR)
  1. je složeno z předsedy, místopředsedů a dalších členů volených Ústřední radou v počtu určeném rozhodnutím ÚR
  2. schůzi předsednictva svolává (nejméně jednou za měsíc) a řídí předseda ÚR nebo místopředseda nebo předsedou určený člen předsednictva
  3. připravuje zasedání ÚR
  4. zajišťuje informační servis pro Místní kluby a členy KAN
  5. řídí činnost Korespondenčního klubu KAN

 4. složení a ustavení Revizní a rozhodčí komise (RRK) KAN
  1. počet členů Revizní a rozhodčí komise KAN, kteří nemohou být současně členy ÚR, stanovuje Sněm KAN
  2. členové ani náhradníci RRK KAN nemohou být v daném funkčním období současně členy či náhradníky Ústřední rady
  3. členové a náhradníci Revizní a rozhodčí komise KAN jsou voleni na Sněmu KAN tajným hlasováním na dobu dvou let
  4. na místa uvolněná odstoupením z RRK, či zánikem členství v KAN během funkčního období, nastupují náhradníci v pořadí podle počtu získaných hlasů (při rovnosti počtu hlasů postupuje náhradník podle abecedního pořadí příjmení náhradníků). Za náhradníky RRK KAN se považují všichni kandidáti, kteří ve volbách do RRK obdrželi 10 a více hlasů.
  5. po zvolení členů RRK se ještě v průběhu Sněmu sejde ustavující zasedání RRK, které zvolí předsedu a případně místopředsedu. Tato volba je oznámena Sněmu.

 5. Revizní a rozhodčí komise (RRK):
  1. odpovídá za svou činnost Sněmu KAN
  2. volí ze svého středu předsedu
  3. může pověřit předsedu nebo jiného člena k účasti na zasedáních ostatních orgánů KAN, včetně předsednictva Místního klubu
  4. je oprávněna kontrolovat veškerou činnost KAN a všech jeho orgánů
  5. je povinna provést nejméně jedenkrát v kalendářním roce revizi hospodaření KAN
  6. na základě požadavku ÚR KAN je povinna bez zbytečného odkladu provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu a na základě zjištěných skutečností navrhnout způsob nápravy
  7. kontroluje plnění nápravných opatření
  8. předkládá ÚR KAN k rozhodnutí zásadní sporné případy
  9. rozhoduje ostatní sporné případy v rozsahu určeném Jednacím řádem RRK
  10. schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců

 6. členové Ústřední rady a předseda RRK (nebo člen RRK zastupující předsedu RRK) mají právo:
  1. účasti na Regionálních shromážděních s hlasem poradním
  2. účasti na Sněmu KAN s hlasem rozhodujícím

 7. náhradníci ÚR, předseda RRK (nebo člen RRK zastupující předsedu RRK) a regionální zástupci zúčastňují se zasedání ÚR KAN s hlasem poradním
 8. oprávněni k jednání a podepisování jménem KAN jsou:
  1. jako orgán Předsednictvo Ústřední rady KAN
  2. společně předseda nebo místopředseda a jeden člen Předsednictva anebo jeden člen předsednictva, který k tomu byl Předsednictvem písemně zmocněn

 

D. Sněm KAN

 1. nejvyšším orgánem KAN je sněm:

 1. řádný Sněm KAN svolává ÚR nejméně jednou za dva roky
 2. podle potřeby může ÚR svolat mimořádný Sněm
 3. ÚR KAN je povinna svolat mimořádný Sněm, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina registrovaných MK KAN

 1. delegáty sněmu jsou členové ÚR, předseda RRK (nebo jeho zástupce), regionální zástupci a členové KAN delegovaní Místními kluby
 2. delegáty Místních klubů na Sněm volí zasedání MK KAN podle klíče, který určí ÚR KAN
 3. ÚR oznámí svolání Sněmu a klíč pro delegování MK KAN dle předchozího bodu písemně všem MK alespoň šest týdnů před termínem Sněmu
 4. Sněm:

 1. projednává a schvaluje program KAN
 2. stanoví počet členů ÚR a počet členů RRK
 3. volí a odvolává členy ÚR KAN
 4. volí a odvolává členy RRK KAN
 5. projednává zprávy:
  1. o činnosti ÚR KAN
  2. o hospodaření ÚR KAN
  3. o činnosti RRK KAN

 6. projednává a schvaluje změny Stanov
 7. stanoví výši odvodů z členských příspěvků na účet ÚR KAN

 

Článek V.

Finanční prostředky a zásady hospodaření

 1. finanční prostředky tvoří členské příspěvky, dary, úroky z vkladů a prostředky získané od státu jako státní příspěvek
 2. za vedení evidence o hospodaření odpovídá hospodář, kterého touto činností pověří PÚR KAN. Hospodář je oprávněn nakládat s prostředky KAN v rozsahu, který vymezí PÚR KAN.
 3. Místní kluby KAN jsou povinny vždy k 31.1. každého roku písemně oznámit počet členů MK sekretariátu KAN. K témuž datu je MK KAN povinen předložit zprávu o finančním hospodaření a odvést ve prospěch účtu ÚR KAN podíl členských příspěvků ve výši schválené sněmem KAN.
 4. PÚR KAN je povinno zabezpečit zpracování výroční finanční zprávy, a po jejím projednání v ÚR KAN tuto v zákonné lhůtě předložit příslušnému orgánu

 

Článek VI.

Zrušení KAN a způsob naložení s majetkovým zůstatkem

 1. zrušení KAN může být uskutečněno:

 1. dobrovolným rozpuštěním
 2. sloučením s jinou stranou nebo hnutím
 3. změnou statutární formy (např. na občanské sdružení)
 4. rozhodnutím soudu o rozpuštění

 1. bude-li KAN zrušen dobrovolným rozpuštěním, je orgán, který o rozpuštění rozhodl povinen jmenovat likvidátora, který postupuje v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb.
 2. skončí-li likvidace majetkovým přebytkem, převede likvidátor tento přebytek ve prospěch Jedličkova ústavu pro postiženou mládež, Praha - Vyšehrad
 3. bude-li KAN zrušen sloučením s jinou stranou nebo hnutím, přechází majetek i závazky na tuto stranu nebo hnutí
 4. bude-li KAN zrušen změnou statutární formy na občanské sdružení, přechází majetek i závazky KAN na tento nový subjekt

Článek VII.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

 1. sídlem KAN je Praha
 2. orgány KAN jsou schopny usnášení, je-li přítomno alespoň 50 procent jejich členů - nejméně však 3 členové daného orgánu
 3. nesejde-li se Sněm, Regionální shromáždění, zasedání MK, Ústřední rada nebo Revizní a rozhodčí komise ve stanovenou hodinu v počtu schopném usnášení, jsou orgány oprávněny se usnášet za těchto podmínek:

 1. čas a místo jednání byly včas a řádně oznámeny
 2. Sněm, zasedání MK, zasedání ÚR, zasedání RRK, Regionální shromáždění se koná o jednu hodinu později, než bylo původně stanoveno
 3. je-li přítomno alespoň třicet procent jejich členů (delegátů), nejméně však tři členové (delegáti) daného orgánu

 1. nejsou-li splněny podmínky dle bodu 2., resp. 3. čl. VII., je možno zahájit jednání, jehož cílem není přijetí usnesení
 2. orgány KAN usnášejí se většinou hlasů přítomných členů s výjimkou rozhodování Sněmu o změně stanov KAN, o rozpuštění KAN, o sloučení KAN, nebo o změně KAN na občanské sdružení
 3. pro přijetí návrhu:

 1. na změně stanov KAN
 2. na dobrovolné rozpuštění KAN
 3. na sloučení KAN s jinou politickou stranou nebo hnutím
 4. na přeměnu KAN v občanské sdružení

je třeba, aby pro návrh hlasovaly dvě třetiny přítomných delegátů Sněmu

 1. zasedání orgánů KAN se řídí jejich jednacími řády
 2. tyto Stanovy Klubu angažovaných nestraníků byly schváleny dne 21. dubna 1996 účastníky řádného sjezdu KAN a tímto dnem vstupují v platnost. Stanovy byly upraveny sněmem konaným dne 20.11.1999.

 

V Praze 21.4.1996


Setkání představitelů NDA dne 20.12.99

(od 17.00 hodin v Londýnské 52 - ČSNS)

Přítomni: Šula (předseda ČSNS), Votoček (čest.předseda PB), Babinec (ČSNS), Jiří Novák (místopředseda NEZ), Novák (správce webu NDA), Venzhoefer (předseda MDS), Holba (předseda KAN), Matějka (místopředseda KAN), Domlátil (místopředseda KAN), Tesař (asistent poslankyně Machaté)

 1. Na webu ČSNS byla odstraněna pod záhlavím "Naši lidé" jména předsedů KAN, NEZ, PB a OK-PK
 2. Prolink na vlastní webové stránky KAN, NEZ a ČSNS ze stránek NDA bude obnoven
 3. Impuls99 pořádá v Plzni dne 29.1.00 seminář na téma regionální samosprávy - doporučuje se připravit účast představitelů NDA
 4. Materiály z tiskových konferencí ČSNS by měly být vystavovány na webu (NDA)
 5. Zápisy ze setkání představitelů NDA jsou považovány za užitečné
 6. Účastníkům setkání bylo předáno k připomínkám cca 60 návrhů zákonů, které bude Poslanecká sněmovna projednávat v lednu. Připomínky budou předány asistentovi L. Tesařovi na setkání NDA dne 3.1.1999 (17 hodin v Londýnské). Spojení na Lumíra Tesaře: tesar@psp.cz, tel: 02.57172076. Sněmovní tisky (návrhy zákonů) lze najít na internetové adrese http://www.psp.cz/docs/ pod tlačítkem "Sněmovní tisky". Seznam rozdaných sněmovních tisků, který má být přílohou tohoto zápisu vyhotoví L. Tesař.

 

Holba 21.12.1999


Setkání představitelů NDA dne 3.1.00

(od 17.00 hodin v Londýnské 52 - ČSNS)

 

Přítomni:Kratochvíl (PB), Vychodil (KAN), Holba (KAN), Ryška (ŽS), Venzhoefer (MDS), Domlátil (KAN), Babinec (ČSNS), Martin Novák (správce webu NDA)

 1. Na webové stránce NDA budou uvedeny u jednotlivých subjektů i další informace - e-mailová adresa, číslo bankovního konta. Prolink na vlastní stránky subjektů bude umístěn již na domovské stránce NDA.
 2. Stav v hodnocení sněmovních tisků:

Vychodil + Kratochvíl:

 • k zákonu č.266 o drahách: je žádoucí hlasovat pro původní návrh Poslanecké Sněmovny, tedy proti návrhu Senátu
 • tisk 333 (silniční daň) - převzal Kratochvíl

Vychodil + Domlátil:

 • tisk 306 (silniční doprava): formulace je třeba upravit po dle formulací v zákoně o drahách, další úpravy budou předány později

Venzhoefer:

 • tisk 344 (volby do krajů) - bez připomínek - předáno
 • 307 (bezpečnost práce) - bez připomínek - předáno
 • 359 (změny Ústavy) - bez připomínek - předáno

Kratochvíl:

 • - tisk 440 (majetek krajů) - drobná připomínka - předáno
 • 319 (jazykový zákon) - odmítnout! - předáno
 • 435 (výnosy daní pro kraje a obce - 1/2 strany připomínek - předáno

Domlátil:

 • tisk 372 (pozemní komunikace) - připomínky - předáno

Babinec:

 • tisk 357 (ochrana prům. vlastnictví) - připomínky - předáno
 • 386 (zdravotnické prostředky) - připomínky - předáno
 • 296 (zdravotní pojištění) - připomínky - předáno
 • 297 (VZP) - bez připomínek - předáno
 • 431 (návykové látky) - bez připomínek - předáno
 • 443 (autorské právo) - bez připomínek

Holba:

 • tisk 437 (geologické práce) - připomínky - předáno
 • 430 (katastr) - bez připomínek - předáno
 • 457 (infosystémy veřejné správy) - připomínky připravovány
 • 425 (hl.m. Praha) - připomínky připravovány
 • 374 (osobní data) - připomínky připravovány
 • 390 (telekomunikace) - připomínky připravovány

Matějka - KAN (e-mailová zpráva):

 • tisky 242, 244, 313, 316, 388, 434, 456 - bez připomínek
 • tisk 453 - odmítnout!

 

Praha 4.1.2000 Holba


Setkání představitelů NDA dne 10. 1. 00

(od 17,00 hodin v Londýnské 52 - ČSNS)

 

Přítomni: Olšiak(ČSNS), Kratochvíl (PB), Votoček (PB), Holba (KAN), Domlátil (KAN), Tesař (asistent posl. Machaté), Jiří Novák (NEZ), Martin Novák (správce webu NDA)

1. Tesař:

 • uvádět u připomínek číslo tisku
 • k návrhu změny uvádět důvody!
 • rejstřík tisků: čísla vs. názvy dodá Tesař
 • zásada: kdo má 1. čtení dostane i 2. čtení

2. Nové sněmovní tisky: Holba: 483 + 482: vysílání rozhlas. a televizní

494 - Státní fond ŽP ČR

415 - elektron. podpis

411 - Zeměměřičská komora

Seznam dalších rozdaných tisků: čísla vs. zpracovatelé

 • 219 (o konkurzu a vyrovnání - ODS) II. čtení - Šula
 • 268 (o vlastnictví bytů) II. čtení - Babinec
 • 481 (o krmivech) I. čtení - Olšiak
 • 480 (o legalizaci peněz z trestné činnosti) - Šula
 • 450 (Památnák nesvobody 1939 - 89) - Holba
 • 497 (civilní letectví) - Olšiak
 • 496 (Česká obch. inspekce) - Votoček
 • 475 (o platech ve veřejné správě) - Votoček
 • 484 (Zákoník práce) - Balcar (ČSNS)
 • 476 (Obchodní zákoník) - Novotný (ČSNS)
 • 465 (Občanský zákoník) - Šula
 • 253 (hranice kraje Brno - Jihlava) - Šula
 • 401 (Payne - trestní zákon - novela) - Olšiak
 • 217 (Politické strany) - Kratochvíl, Holba
 • 470 (Regionální rozvoj) - Kratochvíl
 • 493 (Platební neschopnost zaměstnavatele) - Kratochvíl
 • 501 (soudnictví) - Kratochvíl
 • 500 (šlechtění a plemena) - Kratochvíl
 • 469 (vojenská policie) - Kratochvíl
 • 207 (hospodářská soutěž) - Kratochvíl
 • 477 (provoz na silnicích) - Domlátil
 • 338 (o lesích) - Babinec
 • 449 (státní svátky) - Babinec
 • 478 (účetnictví) - Babinec
 • 498 (matriky) - Šula

 • Živnostenská strana - část zůstává s novým předsedou (sjezd ŽS 9. 1. 00 v Trutnově)
 • Živnostenská platforma v ČSNS - posila pro NDA - vazba na Svaz podnikatelů

 • Senátní volby 2000 - 27 křesel + Krajské volby 2000

 • přístup do sděl. prostředků - publikovatelné články + stanoviska pro tiskové konference

 • náměty: zákaz reklam, zákaz střelných zbraní, rovný přístup do veřejnoprávních sděl. prostředků

 

Praha 12.1.2000 Holba


Setkání představitelů politických subjektů sdružení NDA dne 13.12.1999

Přítomní: Olšiak (místopředseda ČSNS), Kratochvíl (předseda PB), Votoček (čestný předseda PB), Ryška (Živnostenská strana), Babinec (ČSNS), Tesař (asistent poslankyně Machaté), Holba (předseda KAN)

 1. Zajištění odborného zázemí pro poslankyni Machatou - připomínky k projednávaným zákonům - je novou rolí odborných programových komisí. Předlohy zákonů připravených k projednání v Poslanecké sněmovně PČR budou k dispozici na příštím setkání (29.12.99). Připomínky a návrhy úprav (se zdůvodněními) představitelé komisí předají co nejdříve (nejpozději v prvním lednovém týdnu) do kanceláře poslankyně Machaté. Asistent Tesař bude zpracovávat informace o připomínkách vznesených při projednávání ve sněmovně. Byla zrekapitulována a doplněna jména osob zajišťujících fungování odborných komisí s tím, že je třeba zajistit jejich účast na příštím setkání představitelů NDA dne 20.12.99
 2. Na internetových stránkách ČSNS figurují jako členové a představitelé ČSNS lidé jako Wagner, Holba, Votoček a Mrázek - je třeba okamžitou nápravu.
 3. Na internetových stránkách NDA došlo k neodůvodněné změně - byl odstraněn prolink (propojení) na domovské stránky KAN, rovněž u Nezávislých a u ČSNS chybí prolink na jejich vlastní domovské stránky. Byl vznesen požadavek, aby se správce stránek NDA dostavil na příštím setkání představitelů NDA.
 4. Uskutečnilo se více než hodinové setkání cca dvanácti přestavitelů výzvy "Děkujeme, odejděte" s poslankyní Machatou. Setkání delegace NDA ve složení Machatá - Šula - Kratochvíl se dosud neuskutečnilo. Dne 8.1.2000 má být založeno občanské sdružení "Děkujeme, odejděte" podle rozhodnutí víkendového (11-12.12.) setkání 43 regionálních iniciátorů výzvy v Hradci Králové.

 

Holba 14.12.1999


KAN na prahu roku 2000

(Pavel Holba)

Čtyři roky od svitavského sjezdu KAN (v listopadu 1995) by nás měly přimět k zamyšlení, kudy vede a kudy nevede cesta k budoucnosti KAN, respektive cesta k vlivu určitých (nestranických) idejí na správu věcí veřejných. KAN od roku 1968 prodělal několik etap.

V té první - historické etapě vznikl KAN jako politická síla nesvázaná s totalitní bolševickou minulostí, tvořená lidmi, kteří věřili v možnost nastolit v Československu demokratické poměry. Už tehdy, v rámci přípravné činnosti KAN, se prosazovaly dva základní programy, které vycházely z nestejného výkladu slova "nestraník". Jeden antikomunistický (nestraník = antikomunista) a druhý nadstranický (nestraník = člověk, který odmítá partajnictví). Z dokumentů roku 1968 je zřejmé, že antikomunistické pojetí se prosadilo především mimo Prahu, zatímco v Praze (v oficiálním Přípravném výboru) mělo značnou podporu pojetí druhé. Na přípravné činnosti KAN se tehdy podíleli i mnozí z těch, kteří jako bývalí komunisté na vlastní kůži poznali zločinnost komunistického režimu. Základním programovým heslem KAN, které si tehdy nemohla přivlastnit žádná jiná politická síla, byl požadavek "politiky čistých rukou".

Po obnovení KAN v roce 1990 se v tehdejší společenské atmosféře prosadilo spíše pojetí antikomunistické, které vedlo i k tvrdě výběrovému členství, zakotvenému ve stanovách KAN. I když jsem v té době požadavek výběrového členství jednoznačně podporoval, zdá se mi dnes, že koncentrace KAN prakticky výlučně na tento problém "bývalých", vedla postupem času ke ztrátě jeho politického vlivu i k nezdravému vnitřnímu vývoji v KAN. Klub angažovaných nestraníků se stále výrazněji prezentoval jako superpravicový politický subjekt, který svými prohlášeními "bezvýhradně" (to jsem slyšel na vlastní uši v projevu Alberta Prouzy v létě 1991 na konferenci Občanského fóra) podporoval Václava Klause (a později jeho ODS), a ačkoliv na mítincích horlil proti bývalým komunistům a estébákům, na oficiální úrovni si nedovoloval ani připomínat své požadavky na odstranění bývalých komunistů (Kočárník, Dyba, Dlouhý atp.) z vlády. Bohdan Dvořák zřejmě viděl v Klausovi svůj velký vzor, a tak mnohé z jeho výroků dávaly tušit, že chápe KAN jako hnutí, které velkoryse zajišťuje všeobecnou podporu Klausovi, jeho ODS a jeho politickým rozhodnutím. Když se v době těsně před volbami v červnu 1992 objevily podvodné plakáty ODS, které tvrdily, že B. Dvořák se dohodl s Klausem a vyzývá příznivce KAN, aby volili ODS, mnoho lidí jim uvěřilo, protože takový krok u Bohdana se nedal, s ohledem na jeho dřívější deklarace o podpoře ODS, vyloučit.

Téměř bezvýhradná podpora Klause, projevovaná ze strany představitelů KAN již od samého počátku devadesátých let, zpochybňovala snahy KAN stát se samostatnou politickou silou, a proto formující se politické osobnosti přestaly s KANem spojovat svou politickou perspektivu a zakotvily v jiných demokratických stranách. Ringo Čech, Vítězslav Jandák a Igor Klimovič, které Bohdan Dvořák velkoryse postavil na první místa kandidátek KAN v červnu 1992, tuto ztrátu těžko mohli kompenzovat. A tak sympatie, které měl KAN u voličů zejména ve velkých městech v roce 1991, se dík ztotožňování představitelů KAN s politikou ODS, začaly vytrácet a přelévat ve prospěch ODS. Jestliže v komunálních volbách v roce 1990 získal KAN významné pozice v zastupitelstvech všech velkých českých měst, od roku 1991 tyto pozice začal ztrácet, protože úspěšní komunální politici zvolení za KAN, kteří se stali náměstky primátorů (brněnský Zahradníček, budějovický Tetter, karlovarský Kulhánek aj.) místostarosty či radními, brzy rozpoznali, že KAN jim další působení v politice nezajistí a odešli (většinou do ODS). Ze sedmi členů zvolených v r.1990 za KAN do pražského zastupitelstva, zůstal na konci roku 1994 členem KAN jen jeden - ostatní přešli do ODS nebo ODA.

Neúspěch KAN v červnových volbách 1992 vedl k tomu, že Bohdan Dvořák jako předseda KAN z KANu v únoru 1993 (po mimořádném sjezdu KAN, kde byl odmítnut se svým nedomyšleným nápadem změnit KAN na občanské sdružení zabývající se pronásledováním komunistických zločinců) vystoupil a okamžitě vstoupil do ODS, která mu zajistila slušné místo. Teprve po sedmi měsících byl v říjnu 1993 konán řádný sjezd KAN, který zvolil s určitými problémy předsedou Emila Dejmka a novou (21-člennou) Ústřední radu, do které se však nedostali dosavadní místopředsedové Machač a Frankenbergerová. Celý tento říjnový sjezd byl ve znamení boje mezi regiony a centrem i mezi skupinami delegátů o vliv na příděly finančních prostředků, které KAN získal ve volbách 1992 jako státní příspěvek za překročení tehdejší hranice 2% získaných hlasů.

Rozkolísaný a rozhádaný KAN s předsedou, který nesnadno odolával vlivu některých členů předsednictva, však čekala další pohroma v podobě iniciativy k založení nové pravicové strany, kterou vyvolal dosavadní příznivec KAN - vydavatel Českého deníku - Kudláček někdy na podzim 1993. Iniciativu, která měla původně sloužit sloučení malých pravicových subjektů (včetně KAN a KDS), využila nakonec Alena Hromádková se svými příznivci (mezi něž získala i Kudláčka) k vytvoření další politické strany s názvem DEU, se kterou však KDS odmítala jakkoliv spolupracovat. Představitelé i členové KAN, kteří se o možnost integrace pravicových sil zajímali, byli vznikem DEU (na jaře 1994) a odmítavým postojem KDS (se kterou KAN v září 1993 podepsal smlouvu o spolupráci) rozděleni. V předsednictvu a Ústřední radě KAN převážilo odmítnutí spolupráce s DEU (došlo i k vylučování i k odstupování příznivců DEU), ale řada místních klubů požadovala svolání sjezdu KAN, který by rozhodl o spojení KAN s DEU. Ukázalo se, že tito příznivci DEU nenaplňují kvórum potřebné pro svolání sjezdu KAN, a tak kluby stoupenců DEU přešly do DEU nebo se rozpadly. V Ústřední radě tak zůstali převážně ti, kdo sympatizovali s KDS a uvažovali o příštím sloučení KDS a KAN. Doplněním prořídlé Ústřední rady o zvolené náhradníky Machače, Frankenbergerovou a Holbu však do Ústřední rady přišli noví potenciální oponenti dosavadního předsednictva.

Na podzim 1994 proběhly komunální volby, které ukázaly nejen na malou voličskou podporu KAN, ale také na slabost voličské podpory KDS. Úvahy KDS o sloučení s KAN byly patrně v té době rozšířeny o sloučení KDS s ODS, přičemž nezadlužený a dík státnímu příspěvku poměrně bohatý KAN se měl stát věnem zadlužené KDS při jejím slučování s ODS. V KANu se dlouho mluvilo jen o sloučení s KDS a zprávy o chystaném sloučení KDS s ODS Václav Benda na Ústřední radě (na jaře 1995) odmítl potvrdit. Předsednictvo si nechalo potvrdil na dubnovém sjezdu prohloubení spolupráce s KDS, která měla směřovat ke sloučení KAN s KDS a teprve v červenci 1995 dalo v Ústřední radě hlasovat o sloučení KAN s KDS s tím, že bezprostředně navazujícím krokem bude připojení KDS (zahrnující i KAN) k ODS. Teprve když bylo zřejmé kam povede sloučení KAN s KDS, domluvili se odpůrci zániku KAN v ODS na společném postupu, který vedl k jejich vítězství na svitavském sjezdu v listopadu 1995 - KAN si zachoval svou samostatnost. Stoupenci samostatného KAN vycházeli z kalkulace, že KAN má finanční prostředky dostatečné pro zachování jeho existence do roku 2000. KAN při tomto boji o sebezáchovu ztratil prakticky všechny členy dosavadního předsednictva, většinu dosavadních členů Ústřední rady a řadu místních klubů, jejichž členové vstoupili do KDS a poté do ODS, aby se mohli ucházet o místa na kandidátkách ODS v parlamentních volbách v červnu 1996.

Nová Ústřední rada KAN převzala agendu KAN s řadou nevyrovnaných závazků minulého vedení, a připravila na duben 1996 další sjezd KAN, na kterém byly přijaty poměrně rozsáhlé změny stanov. Podle usnesení svitavského sjezdu KAN ve sněmovních červnových volbách 1996 nekandidoval. V těchto volbách neuspěla ani DEU, ani nikdo z těch, kdo z KANu přešli přes KDS do ODS. Těmito volbami také skončilo volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (1992-96) a KAN tím ztratil nárok na státní příspěvek z voleb 1992. V senátních volbách v říjnu 1996 kandidoval KAN osm svých kandidátů, kteří však ve volbách neuspěli. Listopadový sněm KAN v roce 1997 zvolil novou 13-člennou Ústřední radu a doporučil hledat politické partnerství s mimoparlamentními stranami.

Po pádu Klausovy vlády rozhodl pak parlament o konání předčasných sněmovních voleb v červnu 1998 a také se blížil řádný termín komunálních voleb (listopad 1998). Proto Nová ústřední rada hledala cesty k vytváření politických partnerství a předvolebních koalic. Na základě návrhu Petra Losa na partnerskou smlouvu vytvořil KAN s Pravým Blokem (který se odštěpil od DEU před volbami 1996) a Konservativní stranou volební sdružení DOHODA. Následně usiloval o širší sdružení s Politickým klubem (pozdější Občanskou koalicí), Stranou Zelených, Hnutím Nezávislí, Masarykovou demokratickou stranou, Živnostenskou stranou a Českou stranou národně sociální.

Pro červnové volby se realizovalo jen sdružení KAN s Občanskou koalicí (Politickým klubem), které KAN poskytl prostředky na složení jedné volební kauce (200 000 Kč) a umístil na její kandidátky přes 20 kandidátů KAN, avšak kandidátka nebyla úspěšná. Další volební koalice vytvářel KAN pro podzimní komunální volby 1998 a při značném příspěvku na volební kampaň z pokladny KAN byl úspěch KAN jen lokální (například v Kralupech nad Vltavou). Poslední volební akcí KAN byla neúspěšná kampaň KAN při mimořádných komunálních volbách v Českých Budějovicích v červnu 1999. I když se svou účastí ve všech těchto volbách KAN poněkud zviditelnil, rozhodně tím nezískal prostředky na svou další činnost, a s blížícím se rokem 2000 docházejí finanční prostředky, které KAN získal za volby v roce 1992.

Právě při spolupráci na přípravě sněmovních i komunálních voleb v roce 1998 vznikl pokus o trvalejší politickou spolupráci mezi ČSNS, OK-PK, KAN, NEZ a PB, který vyústil do vzniku sdružení s pracovním názvem “Národní demokratická aliance“ (NDA), které zpracovalo již na jaře 1999 politický (volební?) program, jehož část (věnovanou dopravě, technické infrastruktuře, životnímu prostředí, územnímu plánování a informatice) vznikala za spoluúčasti 2 pražských členů KAN - Holby a Vychodila. Předsedové subjektů zúčastněných ve sdružení (přibyla Živnostenská strana) a jejich zástupci se stále scházejí zhruba jednou týdně už od prosince 1998 na sekretariátu ČSNS, kde jsou také každé druhé úterý pořádány tiskovky ČSNS, kterých se zúčastňují i představitelé ostatních stran NDA. Od listopadu 1999 má NDA vlastní webové stránky na adrese http://www.home.sk/www/nda/.

V listopadu 1999 proběhl 10. sněm KAN, který rozhodl o zachování KAN jako politického subjektu. Sněm ukázal, že KAN opustili mnozí, kteří od KANu očekávali získání placených politických funkcí, ale na druhé straně KAN získal mnohé, kteří se přesvědčili, že KAN je sdružením poctivých a slušných lidí, kteří chtějí sloužit veřejnému zájmu bez ohledu na osobní výhody. KAN se po letech rozmíšek stal opět velkou rodinou slušných lidí, kteří prostřednictvím KAN získávají informace o vývoji české politiky a účastní se na formování politických programů a akcí.

Ukazuje se, že veřejné mínění si postupně uvědomuje meze stranického pojetí politiky. Ideje nadstranické politiky, se kterými KAN vznikl v roce 1968, se stávají součástí programu nových občanských iniciativ jako Impuls99 nebo výzva “Děkujeme, odejděte”. KAN je připraven nabídnout jim samostatně či prostřednictvím NDA své politické a organizační zkušenosti a své síly.

Vývoj dává za pravdu i polistopadovým varováním KAN před účastí bývalých komunistů ve veřejných funkcích a před posilováním mocenského vlivu dnešních i bývalých komunistů.

 

RNDr.Petr Los,CSc.,místopředseda KAN,
779 OO Olomouc, Žilinská 17., tel.068/ 5421 013


Podmínkou demokracie je uznávat výsledky voleb

(RNDr. Petr Los,CSc., místopředseda KAN, prosinec 1999)

 

Za komunismu bylo uskutečnění svobodných voleb základním požadavkem každého, kdo jenom trochu zazvonil klíči i na tom nejmenším náměstí. Domnívali jsme se, že tato instituce automaticky vyřeší všechno, co nás trápilo. Za uplynulých deset let jsme voleb absolvovali poměrně slušnou řádku, že by však vyřešily všechno, jak jsme doufali, se neodváží tvrdit ani největší optimista.

Domnívali jsme se totiž, že výsledky voleb budou závazné, že budou téměř výlučným kriteriem pro sestavení orgánů výkonné moci na všech úrovních. Nestalo se tak a neděje se tak.

Jistý počet zvolených zástupců tuto prajednoduchou pravdu odmítá uznat. Domnívají se, že v politickém seskupení mají právo zvětšit ten zlomek moci, který je jim vůlí občanů přidělen, v horším případě uchvátit moc celou. Používají k tomu všech možných a dle jejich mínění účelných prostředků - vydírání při sestavování koalic, osočování konkurence, hlásání teorie t.zv. nepolitické politiky, jak jsme toho svědky dnes a denně. Ve všech takových případech jde o pohrdání výsledky voleb, pohrdání vůlí občanů, či podceňování jejich intelektu. Ty, nevzdělaný občane sis sice zvolil lidi podle svého uvážení, ale my jsme chytřejší a rozhodli jsme, že vládnout budou jen ti, které jsme vybrali my, sekretariát naší partaje ! Jsme odhodláni využít k tomu všech pravidel formulovaných pro ty společnosti a národy, jejichž příslušníci mají smysl pro fair play nesmazatelně zakodovánu ve svých genech.

Bylo by velmi dobré, kdybychom si tuto skutečnost co nejvíce a nejlépe uvědomili. Je totiž smutnou skutečností, že ti, kdo se chtějí na vládě podílet větším dílem, než je jim legitimně vůlí většiny přidělen, myslí a jednají nemravně, nemorálně, i když mají plná ústa morálky a naopak z nemorálnosti obviňují ty, kdo jim stojí v cestě.

Jinými slovy: podmínkou demokracie je nejenom možnost volit, ale také uznávat výsledky voleb. Kdo tak nečiní, je přes veškerou rádoby demokratickou rétoriku hrobařem demokracie. Volby jejichž výsledky nejsou uznávány nejsou volbami a společnost, která to trpí je na naprosto jisté cestě k vládě bezohledných.


Členové PS Parlamentu České republiky

(stav k 16. lednu 2000 - www.psp.cz)

č. Titul, jméno, příjmení Volební kraj Klub

1. RNDr. Libor Ambrozek Jihomoravský KDU-ČSL

2. Vlastimil Aubrecht Severočeský ČSSD

3. PhDr. Walter Bartoš Jihomoravský ODS

4. Jaroslav Bašta hl. m. Praha ČSSD

5. Marek Benda Severomoravský ODS

6. Ing. Petr Bendl Středočeský ODS

7. Ing. Miroslav Beneš Jihočeský ODS

8. Jiří Bílý Západočeský ODS

9. Jan Bláha Středočeský ČSSD

10. Jarmila Boháčková Středočeský ČSSD

11. Ing. Václav Brousek Západočeský ODS

12. Ing. František Brožík Západočeský ČSSD

13. Akad. malíř Jiří Brtnický Jihomoravský ČSSD

14. Ing. Ludmila Brynychová Severočeský KSČM

15. Augustin Bubník hl. m. Praha ODS

16. JUDr. Petra Buzková hl. m Praha ČSSD

17. MUDr. Milan Cabrnoch Středočeský ODS

18. PhDr. Vladimír Cisár Jihomoravský ČSSD

19. PaeDr. Květoslava Čelišová Severočeský KSČM

20. Karel Černý Jihomoravský ČSSD

21. MUDr. Rostislav Čevela Východočeský ČSSD

22. MUDr. Ivan David, CSc. hl.m. Praha ČSSD

23. Michal Doktor Jihočeský ODS

24. Ing. Vladimír Doležal hl.m. Praha ODS

25. Pavel Dostál Severomoravský ČSSD

26. Kateřina Dostálová Severomoravský ODS

27. Ing. Jiří Drda Severočeský ODS

28. JUDr. Eva Dundáčková Středočeský ODS

29. Ing. Milan Ekert Západočeský ČSSD

30. Doc. MUDr. Milada Emmerová, Dr. CSc. Západočeský ČSSD

31. RNDr. Václav Exner, CSc. hl.m. Praha KSČM

32. JUDr. Vojtěch Filip Jihočeský KSČM

33. Ing. Stanislav Fischer, CSc. hl.m. Praha KSČM

34. Eva Fischerová Severomoravský ČSSD

35. Václav Frank Středočeský KSČM

36. Ing. Jaroslav Gongol, CSc. Severomoravský KSČM

37. Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, Dr.CSc. Jihomoravský KSČM

38. Andrej Grega Severočeský ČSSD

39. Doc. Ing. Miroslav Grégr, CSc. Severočeský ČSSD

40. Mgr. Stanislav Gross Středočeský ČSSD

41. PhDr. Václav Grulich Jihomoravský ČSSD

42. Ing. Jan Grůza Jihomoravský KDU-ČSL

43. Ing. Václav Gruner, CSc. Západočeský ČSSD

44. Mgr. Ivana Hanačíková Jihomoravský US

45. Václav Hanuš Východočeský ODS

46. Jiří Havlíček Východočeský KDU-ČSL

47. Jiří Hofman Severomoravský ČSSD

48. Ing. Pavel Hojda Západočeský KSČM

49. Ing. Josef Hojdar Severočeský ČSSD

50. RNDr. Vilém Holáň Severomoravský KDU-ČSL

51. Mgr. Monika Horáková hl.m. Praha US

52. Mgr. Zdeňka Horníková Východočeský ODS

53. Ing. Petr Hort Jihomoravský ODS

54. Josef Houzák Severočeský KSČM

55. Ing. Pavel Honig Severomoravský ČSSD

56. Mgr. Vladimír Hradil Severomoravský ČSSD

57. Ing. Pavel Hrnčíř Severomoravský ODS

58. František Chobot Severomoravský ČSSD

59. Ing. Radim Chytka Severomoravský ODS

60. Ing. Josef Jalůvka Severomoravský ODS

61. MUDr. Josef Janeček Středočeský KDU-ČSL

62. Josef Ježek Východočeský ODS

63. Ing. Libor Ježek Severočeský ODS

64. JUDr. Prof. Zdeněk Jičínský, DrSc. Jihočeský ČSSD

65. MUDr. Taťána Jirousová Jihočeský KSČM

66. Ing. arch. Yvona Jungová Severomoravský ČSSD

67. Ing. Miroslav Kalousek Jihočeský KDU-ČSL

68. Miroslav Kapoun Severomoravský ČSSD

69. JUDr. Ing. Jiří Karas Jihomoravský KDU-ČSL

70. Ing. Jan Kasal Jihomoravský KDU-ČSL

71. Tomáš Kladívko hl.m. Praha ODS

72. Doc. PhDr.Zdeněk Klanica, Dr., DrSc. Jihomoravský KSČM

73. Ing. Jan Klas Středočeský ODS

74. Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. hl. m. Praha ODS

75. Ing. Martin Kocourek hl.m. Praha ODS

76. Petr Koháček hl. m. Praha ODS

77. Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. Severočeský KSČM

78. Robert Kopecký Severočeský ČSSD

79. Ing. Ladislav Korbel Jihomoravský US

80. Zdeněk Kořistka Severomoravský US

81. Ing. Jan Kostrhun Jihomoravský ČSSD

82. JUDr. PhDr. Zdeněk Koudelka Jihomoravský ČSSD

83. Ing. Pavel Kováčik Jihomoravský KSČM

84. Ing. Miroslav Krajíček Severomoravský ODS

85. Ing. Michal Kraus Východočeský ČSSD

86. Václav Krása Středočeský US

87. Ing. Libor Krátký hl. m. Praha ODS

88. Ing. Josef Krejčí Východočeský ODS

89. Stanislav Křeček hl. m. Praha ČSSD

90. Ing. Miloslav Kučera ml. Východočeský ODS

91. Mgr. Miloslav Kučera st. Východočeský ČSSD

92. Michael Kuneš Západočeský ČSSD

93. JUDr. Jitka Kupčová Jihočeský ČSSD

94. JUDr. Karel Kuhnl Severočeský US

95. Ing. Tomáš Kvapil Severomoravský KDU-ČSL

96. Pavel Lang Západočeský ODS

97. MUDr. Ivan Langer Severomoravský ODS

98. Ing. Vladimír Laštůvka Severočeský ČSSD

99. Ing. Jaroslav Lobkowicz Západočeský KDU-ČSL

100. RNDr. Michal Lobkowicz Jihomoravský US

101. PaeDr. Marie Machatá Severočeský Nezařaz.

102. Ing. Antonín Macháček Severomoravský ČSSD

103. Ing. Josef Mandík Východočeský KSČM

104. Jaroslav Maňásek Středočeský ČSSD

105. PhDr. Petr Mareš, CSc. Východočeský US

106. Mgr. Radko Martínek Východočeský ČSSD

107. MUDr. Jiří Maštálka Západočeský KSČM

108. PhDr. Petr Matějů Severomoravský US

109. JUDr. Dalibor Matulka Jihomoravský KSČM

110. Ing. Miroslav Máče, CSc. Jihočeský ČSSD

111. Jaroslav Melichar Severočeský ODS

112. Vladimír Mlynář hl. m. Praha US

113. Ing. Ludmila Mullerová Severomoravský KDU-ČSL

114. Václav Nájemník Východočeský ODS

115. RNDr. Petr Nečas Severomoravský ODS

116. Ing. Veronika Nedvědová Východočeský ODS

117. Miroslava Němcová Jihomoravský ODS

118. Pavel Němec Středočeský US

119. Ing. Stanislav Němec Středočeský ODS

120. Ing. František Ondruš Severomoravský US

121. Ing. Hana Orgoníková Východočeský ČSSD

122. MUDr. Miroslav Ouzký Severočeský ODS

123. Ing. Jaroslav Palas Severomoravský ČSSD

124. Ing. Jiří Papež Západočeský ODS

125. JUDr. Vlasta Parkanová Středočeský KDU-ČSL

126. Ing. Jiří Patočka Východočeský ODS

127. Vladimír Paulík Jihomoravský US

128. RNDr. Jiří Payne hl.m. Praha ODS

129. Ing. Alena Páralová Východočeský ODS

130. František Pejřil Jihomoravský ODS

131. MVDr. Jaroslav Pešán Jihomoravský ODS

132. Ing. Pavel Pešek Jihočeský US

133. Ing. Břetislav Petr Severomoravský ČSSD

134. Ing. Ivan Pilip Východočeský US

135. Mgr. Václav Pícl Středočeský ČSSD

136. Ing. Jaroslav Plachý Jihomoravský ODS

137. Petr Pleva Jihomoravský ODS

138. Ing. Luděk Polášek Severomoravský ČSSD

139. PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. Středočeský KSČM

140. RSDr. Ing. Svatomír Recman Severomoravský KSČM

141. Aleš Rozehnal hl. m. Praha ODS

142. JUDr. Zuzka Rujbrová Jihomoravský KSČM

143. Ing. Olga Sehnalová Jihomoravský ČSSD

144. Ing. Karel Sehoř Severomoravský ODS

145. Pavel Severa Východočeský KDU-ČSL

146. Ing. Jaromír Schling Jihomoravský ČSSD

147. Ing. Ladislav Skopal Jihomoravský ČSSD

148. Evžen Snítilý Východočeský ČSSD

149. Mgr. Bohuslav Sobotka Jihomoravský ČSSD

150. Ing. Martin Starec Severočeský ČSSD

151. Zdeňka Stránská Jihomoravský ČSSD

152. Pavel Suchánek Jihomoravský ODS

153. JUDr. Cyril Svoboda hl.m. Praha KDU-ČSL

154. MUDr. Jan Svoboda Západočeský ODS

155. Ing. Pavel Svoboda hl. m. Praha US

156. Doc. PhDr. Alena Svobodová, Dr. CSc. Východočeský KSČM

157. Ing. Pavel Šafařík Severomoravský KDU-ČSL

158. Ing. Zdeněk Škromach Jihomoravský ČSSD

159. Ing. Michaela Šojdrová Jihomoravský KDU-ČSL

160. František Španbauer Severočeský ČSSD

161. PhDr. Vladimír Špidla Jihočeský ČSSD

162. PhDr. Karel Šplíchal hl. m. Praha ČSSD

163. Ing. Vlasta Štěpová, CSc. Východočeský ČSSD

164. Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc. Východočeský KSČM

165. Ing. Petr Šulák Severomoravský ČSSD

166. Ladislav Šustr Jihomoravský KDU-ČSL

167. Ing. Zdeněk Švrček Severomoravský ODS

168. Ing. Jaromír Talíř Jihočeský KDU-ČSL

169. Ing. Lucie Talmanová hl. m. Praha ODS

170. Tomáš Teplík Středočeský ODS

171. Ing. Tomáš Tešnar Severomoravský ČSSD

172. Doc. Ing. Miloš Titz, CSc. Východočeský ČSSD

173. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. Středočeský ODS

174. Ing. Pavel Tollner Severočeský KDU-ČSL

175. Ing. Rudolf Tomíček Západočeský ČSSD

176. Mgr. Radim Turek Severomoravský ČSSD

177. Ing. Milan Urban Středočeský ČSSD

178. Ing. Jiří Václavek Jihomoravský ČSSD

179. Ing. Eduard Vávra Jihomoravský ODS

180. Josef Vejvoda Severočeský ČSSD

181. Jan Vidím Středočeský ODS

182. PhDr. Jiří Vlach Jihočeský US

183. Ing. Miloslav Vlček Jihomoravský ČSSD

184. Miroslava Vlčková Severomoravský KSČM

185. František Vnouček Středočeský ČSSD

186. Mgr. Oldřich Vojíř Severočeský ODS

187. PhDr. Stanislav Volák Západočeský US

188. Mgr. Jana Volfová hl. m. Praha ČSSD

189. Ing. Karel Vymětal Severomoravský KSČM

190. Ing. Vojtěch Vymětal Jihomoravský ČSSD

191. JUDr. Miloslav Výborný Východočeský KDU-ČSL

192. Ing. Jan Zahradil hl. m. Praha ODS

193. Tom Zajíček Jihočeský ODS

194. PhDr. Lubomír Zaorálek Severomoravský ČSSD

195. Mgr. Bohuslav Záruba Jihomoravský ODS

196. Mgr. Eduard Zeman Jihočeský ČSSD

197. Ing. Miloš Zeman Severomoravský ČSSD

198. Mgr. Milan Zuna Severočeský ODS

199. Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. Jihočeský ODS

200. Jan Žižka Středočeský ČSSD