zpravodaj KAN č. 48

informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků červenec 1999

Ústøedí KAN, Štefánikova 21, 15000 Praha 5 - Smíchov, tel/fax 02 . 5732 7071

e-mail: kan@ms.pragonet.cz

webové stránky: http://www.kan.cz

finanční příspěvky složenkou (typu A) na konto vedené u IPB, a.s., Praha 4, číslo účtu: 71378/5100, název účtu adresáta: Klub angažovaných nestraníků, konstantní symbol: 0558

REDAKCE: PAVEL HOLBA (02.2448 5001)

textové příspěvky v T602 (.602) nebo Word (.doc) zasílejte na e-mail: pavelh@imip.monet.cz


O B S A H

Usnesení ÚR KAN ze dne 24.7.99

Výzva všem členům KAN (J. Machač, P. Holba)

Zpráva ze setkání pražských členů KAN (26.7.1999)

Dopis do Kanceláře prezidenta ČR Petr Los, Olomouc)

Názor na budoucnost KAN za současné finanční situace (Petr Los, Olomouc)

Jsme jiní (J. Kratochvíl, př. Pravého Bloku)

Stanovisko předsedy KAN k iniciativě IMPULS 99 (předseda KAN, Ing. Pavel Holba)

Návrh stanoviska KAN k prohlášení iniciativy IMPULS 99 (H. Klinovská)


Usnesení ÚR KAN ze dne 24.7.1999

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

 

U S N E S E N Í

21. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 24.7.1999

Ústřední rada KAN

 1. vzala na vědomí zprávu doc. Adamovské z MK KAN v Českých Budějovicích o volební kampani a výsledcích mimořádných komunálních voleb v Českých Budějovicích
 2. podporuje kandidaturu nezávislého kandidáta Václava Fischera do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu Praha 1 + Praha 7
 3. vítá iniciativu IMPULS 99 jako dlouho očekávaný návrat zájmu intelektuálů o veřejný život
 4. stanovuje účastnický poplatek pro delegáty sněmu KAN na Kč 500,--. Počet delegátů sněmu, který bude svolán do Prahy, není omezen. Podmínkou účasti je prokázané pověření MK. Člen korespondenčního klubu se stane delegátem sněmu pokud prokáže uhrazení členských příspěvků za rok 1999. Delegátům sněmu bude proplaceno cestovné ve výši nákladů hromadné dopravy.
Holba, Los

Přítomni: Holba, Matějka, Machač, Domlátil, Los, Bezděk, Petira , Klinovská
Hosté: Adamovská, Vastlová, Adamovský

Termín příští zasedání ÚR KAN : sobota 4. září 1999


Výzva všem členům KAN

 

Hlavním bodem jednání Sněmu KAN, který se uskuteční v sobotu 20. listopadu 1999 v Praze, bude diskuse o jeho budoucnosti. Faktem je, že KAN po osmi letech své obnovené činnosti nezískal postavení parlamentní polické strany a finanční prostředky, které obdržel za výsledek voleb do Parlamentu ČR v roce 1992, stačí na krytí jeho činnosti jen do konce tohoto roku (1999). (Protože v době sněmu bude konto KAN téměř vyčerpáno, rozhodla ÚR o placení účastnického příspěvku všemi delegáty sněmu, aby bylo možné proplatit náklady na cestovné delegátům, kteří nebydlí v Praze).

KAN vždy prosazoval demokratické názory a nikdy se svým myšlenkám ne-zpronevěřil a je stále vnímán jako seriózní politické hnutí. Ochota mimo-parlamentních demokratických stran uzavírat s KAN koaliční dohody byla a je toho důkazem.

Ústřední rada KAN předloží Sněmu návrhy řešení této situace KAN, přesto si Vás dovoluje vyzvat k zamyšlení nad touto současnou situací a očekává Vaše názory, které by bylo žádoucí presentovat ve Zpravodaji KAN, jehož uzávěrka je 4.9.1999.

V Praze 26.7.1999 Jiří Machač a Pavel Holba


 

Zápis ze 4. setkání pražských členů KAN

(ze dne 24.7.1999)

Přítomní: Helena Klinovská, Jana Hrabáková,Vojen Guttler, Jiří Domlátil, Jiří Čumpelík, Simona Jasinková

Ing. Klinovská přítomné seznámila s Prohlášením iniciativy IMPULS 99 a přečetla svůj příspěvek k danému tématu. Všichni se shodli na nutnosti nabídnout zázemí pro aktivitu této iniciativy i s vědomím obtížnosti konkurovat stávajícím gigantickým politickým stranám. Prohlášení iniciativy IMPULS 99 je chápáno jako důležitý apel, který je ovšem nutno zaštítit konkrétní organizací, tak, aby jednotlivé kroky mohly být snáze realizovány. Bylo by také vhodné oslovit jednotlivé signatáře.

Ing. Domlátil předložil návrh Stanov NDA, které jsou zatím jen kostrou, která kopíruje zákon, ale neřeší právní úpravu do důsledků a předložil jména dalších členů přípravného výboru NDA, kterými jsou:

Jiří Olšiak (ČSNS) JUDr. Petr Balcar (ČSNS)

MUDr. Jan Votoček (Pravý Blok) Ing. Jiří Domlátil (KAN)

Ing. Jan Trhlík (OK-PK) Ing. Dominik Chren (NEZ)

Zmocněncem pro jednání jménem přípravného výboru NDA je Jiří Olšiak.

Přítomní se dohodli, že další setkání pražských členů KAN se bude konat v pondělí 6. září 1999 od 17.00 hod. v sekretariátu KAN, Štefánikova 21, Praha 5, 1. patro.

S. Jasinková


Spořit je prý špatné

(Petr Los, červenec 1999 - Posláno do Lidovek)

Ad : Lidé v Česku moc spoří...; Nezaměstnanost přinutila domácnosti spořit;

Zakopaná hřivna, vše v LN 15.7.l999.

Zdá se mi, že do mozaiky našeho Absurdistanu přibývá další kamínek. Občané země prý příliš spoří a to je špatně !

Jaký vztah ke společnosti reprezentované vládou vyjadřuje vlastně občan ukládající část svých prostředků ? Říká - vládo, já mám dostatek na živobytí, část z toho, čím mohu volně disponovat ti svěřuji a očekávám od tebe, že těchto prostředků užiješ k obecnému prospěchu. Očekávám, že budeš stavět silnice, modernizovat železnice, zabezpečovat vodní toky. Rád bych,abys poskytla úvěry těm, kteří jsou schopni opatřit moderní stroje, zařízení, které pomohou náš život připodobnit životu spoluobyvatel našeho kontinentu, kde platí právo, zákon a lidská slušnost, kde spořivost je důležitou občanskou ctností. Věřím že nedopustíš, aby hodnoty takto shromážděné se nestaly kořistí příživníků a hochštaplerů. Vím, že veškeré bohatství naší země bylo postupně shromážděno našimi předky a vládami, které dokázaly jejich ctností využít ku prospěchu všech.

Právem by občan očekával od vlády slova uznání. Namísto toho se mu dostává výtky, že svou spořivostí vlastně podkopává naše hospodářství. Zdá se mi, že málokterým postojem je vyjádřena neschopnost vlády tak výrazně a jednoznačně, jako postojem tímto. Vláda jako by říkala: milí občané, my neumíme nic jiného, než utrácet to, co jsme jinde sebrali, vytvářet nové hodnoty nejsme schopni ani tehdy, když nám k tomu tak štědře poskytujete prostředky. Proto vesele utrácejte všechno co máte, ba ještě víc, vypůjčujte si, dělejte dluhy, vaše děti a vnuci to zaplatí. Řiďte se naším příkladem.

Občan si pak učiní závěr. Derou se mi na papír velmi silná slova, která asi při té příležitosti používá. Já je vynechám. Připomenu jen, že současný stav popírá platnost často zneužívané věty, že národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Tento národ si opravdu zaslouží vládu lepší.

Přátelé, pamatujme nejen na to, kdo je u vlády. Pamatujme také, kdo učinil první kroky k tomu, aby se tito "mistři ekonomie" dostali na místa nejvyšší. A hlavně - nezapomeňme na to, až zase budeme u volebních uren.


 

Dopis do Kanceláře prezidenta České republiky

(Petr Los, Olomouc)

 

Titl. Kancelář prezidenta republiky

Vážený pan Ladislav Špaček

Mluvčí prezidenta republiky

Čj. 3781/99 V Olomouci dne 30. června 1999

Vážený pane Špačku,

reaguji na Vše přání vyslovené v dopise ze dne 20.června t.r. stran informací záležitosti osočování pana prezidenta v Novém Bruntálsku.

Jak je patrno z příloh, podali jsme požadavek na uveřejnění opravy, tomu bylo nakonec vyhověno a oprava vyšla, její kopii přikládáme.

Byli jsme připraveni - kdyby se tak nestalo - pokusit se reagovat v tisku článkem, jehož koncept přikládáme rovněž. Upustili jsme od původního záměru podat na zmíněnou redakci žalobu, neboť tento krok a jeho očekávaný efekt by přesahoval naše finanční možnosti.

Pokud byste se rozhodli na věc reagovat, dáváme Vám náš článek plně k dispozici. Jsme přesvědčeni, že z Hradu jej dostanete do tisku podstatně snáz než my ostatní.

Možná by také stálo za to zeptat se hochů z NB, kam na své rozumy chodí, když se od KANu jako zdroje distancovali. To je ovšem ve Vaší kompetenci.

Velmi bych doporučoval pozornosti pana prezidenta a jeho okolí situaci ve zmíněném regionu. Je obydlen poctivými, pracovitými a většinou zbožnými lidmi. Tito lidé však jsou pod neustálým vlivem bolševické propagandy, která se v kraji šíří všemi myslitelnými prostředky - od žvástů v hospodách, zcela určitě inspirovaných z jednoho místa, přes provokativní letáky po obchodech až po tiskoviny typu Nového Bruntálska. Ve většině vesnic ani lidé nevědí, že existuje něco jako Lidové noviny (!). Jak volí takto masírovaní lidé je jasné.

Omlouvám se za tento poněkud mimo vlastní kauzu stojící výlev, ale pokládám za dobrou každou příležitost k upozornění na věci, proti nimž - prozatím osaměle - bojuji.

S projevem dokonalé úcty a přáním pevného zdraví panu prezidentovi

Petr Los, KAN


Názor na budoucnost KAN za současné finanční situace

Petr Los, Olomouc - Na základě usnesení 20. zasedání ÚR KAN z června 1999 předkládám svůj názor:

Bylo konstatováno, že současné finanční prostředky KAN postačují ke krytí běžných výdajů na dobu cca půl roku, při čemž tyto běžné výdaje činí s jistou rezervou 20 000 Kč měsíčně. Byla provedena "inventura" klubů a členů, od zeleného stolu bylo uvažováno o jejich schopnosti a ochotě platiti členské příspěvky, které musí být velmi výrazně zvýšeny.

Přiznám se, že k představám o schopnosti KAN uživit se výběrem zvýšených členských příspěvků přistupuji velmi zdrženlivě. Jak vidím situaci, vedlo by toto opatření k drastickému poklesu členské základny. Nepokládal bych rovněž za šťastné, kdybychom institucionalizovali jakousi kategorii členů, od příspěvků částečně či zcela osvobozených. Dovedu se totiž vžít do myšlení a pozice takto "osvobozeného" člena, velmi se bojím, že by se sám, třebas podvědomě, začal pokládat za člena druhé kategorie, i když ti "plně platící" by mu to nedali nikterak najevo. Jsem toho názoru, že jakékoliv sdružení by mělo být založeno na alespoň formální rovnosti jedinců, kteří toto sdružení vytvářejí.

Ještě skeptičtější jsem k představě, že by ti, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou (či nechtějí) věnovat onu drasticky zvýšenou částku, KAN opustili. Pak by naše sdružení čítalo sotva několik jedinců, s velmi omezenou možností vzájemného setkávání, debat, třebas i sporů, tříbení názorů. To se domnívám je velmi důležitou náplní činnosti jakéhokoliv sdružení majícího co činiti s politikou.

Vyloučíme-li tedy možnost výrazně zvýšit členské příspěvky a nebudeme ani přihlížet k možnosti, která je spíše v rovině hypotézy - to jest získání finančních prostředků z vnějšku - musíme uvažovat o dvou až třech dalších alternativách.

První z nich je nejjednodušší - využít příslušného ustanovení stanov a rozhodnutím sněmu činnost KAN ukončit.

Druhou možností je velmi drasticky omezit výdaje. To jest: uzavřít sekretariát, pravděpodobně rozprodat (zřejmě se ztrátou) veškeré zařízení. Namísto sekretariátu by KAN řídil jeden dobrovolný pracovník - snad za nějakou symbolickou odměnu, kontakt s členskou základnou by byl zajišťován pomocí post-boxu a eventuelně telefonního záznamníku. Ústřední rada by se scházela v místnostech zajišťovaných případ od případu, nebylo by nutno, aby se scházela pouze v Praze. Zpravodaj by byl vydáván v počtu jedno nesvázané číslo na klub, bylo by už věcí každého klubu si příslušný počet výtisků rozmnožit. Dle mých zkušeností lze ve veřejné síti rozmnožoven pořídit jeden dvacetistránkový exemplář za cca 6 Kč.

Toto omezení by se však nemělo dotknout dalších jednání KAN s ostatními politickými subjekty. Ta by měla probíhat v míře odpovídající pověsti KAN, jeho dobrému jménu a eventuelním dalším ambicím.

Třetí možnost existence KAN, která by se příliš nedotkla jednoho každého člena, vidím ve využití současných integračních snah. KAN je totiž součástí - a já věřím že významnou součástí - rodící se Národní demokratické aliance.

Jestliže tato aliance chce hrát významnou roli na politické scéně - a hrát jinou roli než významnou nemá smyslu - musí začít ihned vyvíjet intenzivní činnost s perspektivou příštích voleb. V této činnosti budou hrát významnou roli sekretariáty "původních" politických subjektů, které velmi brzy - a nechť se na mne nikdo nezlobí - čím dřív tím líp, a vůbec nejlíp ihned, splynou v instituci jednu. Myslím si, že touto cestou by měla jít vyjednávání, kterými jsme pověřili p. ing. Domlátila (bod 2. Usnesení). Jsem toho názoru, že máme co nabídnout. Jednání bude zajisté obtížné, neboť vlastně nechceme nic jiného, než aby nám někdo - a nač si to zastírat míním ČSNS - zaplatil náš sekretariát, který má výbornou polohu, nízký nájem místností, vynikající pracovnici a poměrně slušné vybavení. Jde jen o to, nabídnout činnosti, které by ostatní partneři z NDA pokládali za užitečné, ba přímo nezbytné.

Tím se dostáváme k jádru věci a jakousi oklikou k bodu 2. - jakými kroky by se měla dít integrace KAN s ostatními stranami a straničkami k vytvoření Národní demokratické aliance.

Jako první krok bych viděl kontakty na všech úrovních. Ty by měly být uskutečněny nejpozději do konce září. Znamená to:

Politická rada NDA vypracuje provolání ke všem členům dosavadních sdružených stran. To bude obsahovat výzvu, aby se všichni členové v místě, okrese, snad regionu sešli, osobně se poznali, třeba vybrali mezi sebou svoje mluvčí - neoficiální hlavu, mimo stanovy. Tito aktivní členové by se korespondenčně podíleli na tvorbě definitivního programového prohlášení, ustavování odborných komisí k jeho konkretizaci.

Pro sekretariáty by z toho vyplývaly úkoly:

- vypracovat a vyhledat kontaktní adresy, dle nichž by výše uvedené kontakty byly navázány.

- tyto adresy rozeslat na příslušné subjekty (na př.KANu v Olomouci adresu místní organizace ČSNS v OC a okolí, pokud tam existuje jiný subjekt rovněž, stejně tak organizaci ČSNS dát kontakt na naše lidi a pod.)

- na uvedené adresy rozeslat provolání vypracované Politickou radou s doporučeními či pokyny obsaženými výše.

- vymyslet metodiku, jak sledovat dění v klubech, tuto metodiku uplatňovat v praxi.

- shromáždit jednotlivé podněty z klubů, organizací a pod., tematicky je roztřídit a připravit pro Politickou radu k vypracování definitivního dokumentu.

- tento definitivní dokument pak zpětně rozeslat na jednotlivá místa.

Toto je pouze nástin prvních kroků, které by měl učinit sekretariát a záleží jenom na nás, jak tímto způsobem vytvoří mezi všemi stranami přesvědčení o své kvalitě a tím si zajistí existenci.

Domnívám se, že jde o cestu vcelku schůdnou, je však zapotřebí se na ni dobře připravit.


JSME JINÍ !

 

(Pracovní text Ing. Jiřího Kratochvíla - předsedy Pravého Bloku - po připomínkách orgánů PB 1.7.99)

V České republice narůstá nespokojenost se současným vývojem, provázeným poklesem životní úrovně většiny občanů. Nedaří se zvyšovat výkonnost hospodářství, nedaří se řešit problémy ve zdravotnictví, školství, dopravě a bytové politice, nedaří se potlačit nezaměstnanost a kriminalitu. Orgány státní moci se neumějí vypořádat s aktéry privatizačních, daňových a bankovních podvodů, jimiž jsou odčerpávány do ztracena výsledky práce miliónů čestných občanů. Orgány státní moci se neumějí vypořádat s velkými neplatiči daní, zdravotního a sociálního pojištění, s “krachy“ cestovních kanceláří ani s dlužníky všeho druhu. Kdo je jednou okraden, má smůlu, protože je téměř nemožné dovolat se spravedlnosti a domoci se práva.

Je viditelné, že dnešní společnost se zmítá v pořádném zmatku. Až příliš mnoho politiků a politických stran zklamalo důvěru veřejnosti. Dokazuje to i nízká účast voličů v komunálních i parlamentních volbách. Příliš mnoho občanů k volbám nejde, protože z těch politických stran, které jim servírují celostátní hromadné sdělovací prostředky a tzv. průzkumy veřejného mínění, si nemají koho vybrat.

Nepodléhejte však klamu, že nelze nic změnit.

V naší zemi totiž existuje politická síla, která nabízí rozumnou alternativu k postupnému řešení současných potíží. Tou silou je Národní demokratická aliance, v níž se spojilo zatím šest mimoparlamentních politických stran a hnutí a lze předpokládat, že další ji v blízké době posílí. Tato síla je připravena a schopna nabídnout veřejnosti cestu ze zdánlivě začarovaného kruhu chaosu a “blbé nálady“, pramenící z pocitu bezmocnosti vůči všemu neřádstvu. Uvědomuje si, že je nejvyšší čas přestat si na naší politické scéně hrát na pravici a levici. Všeobjímající morální a hospodářský úpadek si žádá zásadní změnu. Konečně je třeba rozhodně řešit problémy, s nimiž se potýkají naši občané v běžném každodenním životě. Avšak nikoliv na bázi ideologických dogmat kolektivizátorů nebo privatizátorů, ale věcně a z odborných hledisek správně.

Národní demokratická aliance - na rozdíl od současných parlamentních stran - má následující hlavní cíle:

 1. Obnovit skutečnou demokracii a právní stát, zaručit všem občanům možnost dovolat se práva a spravedlnosti.

 2. Vrátit veškerá práva včetně práva volebního našim krajanům v zahraničí.

 3. O nejzávažnějších celospolečenských otázkách rozhodovat v referendech, majících platnost ústavního zákona.

 4. Dokončit restituce a vrátit oprávněným osobám veškerý majetek, ukradený jim totalitním režimem.

 5. Zajistit vymahatelnost práva. Obnovit akceschopnost exekučního soudnictví.

 6. Zajistit bezpečnost slušných občanů a vládu zákona. Razantně potírat kriminalitu a vandalismus.

 7. Zamezit přílivu kriminálních živlů ze zahraničí, zavést vízovou povinnost pro občany rozvojových zemí, vyhostit nelegálně se u nás zdržující cizince a zavést standardní ochranu česko-slovenské hranice.

 8. Vybudovat profesionální armádu a následně zrušit základní vojenskou službu.

 9. Provést daňovou reformu a nastartovat hospodářský růst, snížit nezaměstnanost.

 10. Decentralizovat státní správu, zřídit vyšší územně-samosprávné celky (= kraje) a přenést na ně veškeré pravomoci a činnosti, které nemusí vykonávat stát. Zrušit okresy a zvýšit pravomoci obcí. Zachovat třístupňovou strukturu státní správy a samosprávy. Peníze vybrané na daních rozdělit na tři stejné díly ve prospěch obce, kraje a státu.

 11. Uzákonit zodpovědnost za stav a ochranu životního prostředí. Prosadit zásadu, že co je ekologické, je i ekonomické.

Naše cíle jsou jasné, každému srozumitelné a většina z nich nevyžaduje dlouhých výkladů. Je ale třeba odpovědět na oprávněnou otázku voličů, jak chceme dosažení těchto cílů zajistit.

Na prvém místě musíme vynutit změny v těch zákonech, které svou neúplností nebo chybnou textací zjednání nápravy znemožňují. Veškerá zákonodárná činnost musí bezpodmínečně vycházet z nezbytnosti přerušit kontinuitu dnešních zákonů se zákony z období totality. Nové zákony musí naplnit Ústavu a zajistit soulad se zákonodárstvím Evropské unie. V každém zákoně musí být sankce za jeho případné porušování. Tudy vede cesta k návratu morálky, práva a spravedlnosti do naší vlasti.

Zákony a morálku musí dodržovat všichni, především osoby ve veřejných funkcích. Poruší-li veřejný činitel pravidla morálky, musí ze své funkce odstoupit. Požadujeme, aby trestní sazba při spáchání trestného činu či přestupku byla u veřejných činitelů dvojnásobná než u řadových občanů. Odmítáme privilegia poslanců, jejich imunitu chceme omezit pouze na výroky související s jejich poslaneckým mandátem. Počet poslanců chceme snížit, právě tak jako masu ministerských úředníků. Trváme na zrušení naprosto zbytečného senátu, samozřejmě při změně Ústavy. Jsme pro přímou volbu prezidenta republiky a přiměřené zvýšení jeho pravomocí.

Avšak ani dobré zákony samy o sobě nápravu nezjednají, bude-li zodpovědným státním orgánům chybět vůle prosadit jejich dodržování v praktickém životě. Důsledně budeme prosazovat pravidlo, že pokud orgán státní moci v situaci, kdy je povinen konat, zůstane nečinný, musí být zodpovědné osoby neprodleně potrestány.

Protože uvedení demokratických zákonů do praxe nedokážou zajistit lidé s totalitním diktátorským myšlením, musíme provést důslednou debolševizaci a dekomunizaci nejen ve všech oblastech státní správy, policie, armády, státních zastupitelství a soudů, ale také v řídících funkcích bank a podniků se státní účastí, vysokých škol a zastupitelských úřadů v zahraničí. Všem předlistopadovým funkcionářům komunistické strany a mocenských složek komunistického režimu bude přiznána pouze minimální mzda anebo minimální důchod, podle toho, jsou-li dosud či nikoliv v pracovním poměru. Nejde o mstu, jde se o spravedlivé ohodnocení jejich “zásluh“ za 40 let trvající devastaci naší země, kde mzda a z ní vypočítaný důchod byly výsledkem kádrové politiky.

Za velmi důležitý krok k ozdravění politického života pokládáme změnu systému financování politických stran. Změna by spočívala v zavedení pravidla, že státní příspěvek by byl poskytován za každý získaný hlas všem politickým stranám, přičemž by byl snížen o hodnotu sponzorských darů.

Zjednání právní jistoty a pořádku v rychlé vynutitelnosti práva uvolní podnikatelský potenciál našich občanů a stane se i prvním předpokladem k nastartování hospodářského růstu. Další povinností státu je provedení daňové reformy, spočívající v tom, že budou razantně sníženy daně z příjmů, ale naopak v rozumných mezích zvýšeny daně spotřební. Malému a střednímu podnikání umožníme vzestup daňovými úlevami. Tím se i značně zvýší počet pracovních příležitostí s příznivým dopadem na pokles nezaměstnanosti. Vzhledem k míře našeho zaostávání za vyspělou Evropou musíme dokázat uvolnit veškeré dostupné zdroje ke zvýšení investic.

Aby výsledky práce čestných občanů nemizely v propadlišti černé ekonomiky, musí stát trestat daňové, bankovní, finanční a privatizační podvody, jakož i neplnění finančních povinností včetně neplacení dluhů. Chceme uvést do života pravidlo, že za státní i privatizované podniky a majetek i za peníze svěřené jim občany ručí nabyvatelé veškerým svým osobním majetkem a penězi. Každému, kdo nezaplatil za privatizovaný majetek, musí být tento majetek odebrán a dán do privatizace znovu. Každému majiteli či řediteli podniku, který nezaplatil zákonné pojištění či daně nebo svým zaměstnancům nevyplatil mzdy, právě tak jako každému majiteli či řediteli cestovní kanceláře, která nesplnila zaplacené závazky svým klientům a také každému jinému dlužníkovi - nezávisle na tom, zda dluží státu, podniku či občanovi - budou neprodleně zmrazena jeho bankovní konta a obstaven jeho osobní majetek, aby práva poškozených byla vynutitelná. Bude se to vztahovat i na případy, kdy viník přesune majetek nebo peníze na jinou svoji firmu či blízké příbuzné. Každý dlužník musí ze zákona pobírat do doby splacení dluhu jen minimální mzdu. Není nadále možné trpět, aby ti, kdož jimi vlastněný nebo jimi řízený podnik přivedli k bankrotu, žili nadále v luxusu a za jejich neschopnost či parazitizmus trpěli jiní. Dlužník půjde do vězení na tak dlouho, dokud dluh nezaplatí. Stát mu umožní, aby si po dobu výkonu trestu na zaplacení dluhu vydělal poctivou prací. Vymáhajícími orgány státu budou policie, finanční prokuratura, jejíž zřízení požadujeme, exekuční soudci a vězeňská služba.

Při potírání kriminality - zejména násilných trestných činů - a vandalismu prosadíme účinné změny trestního zákona a trestního řádu. Chceme podstatně zpřísnit trestní sazby pro pachatele násilných trestných činů, sčítat tresty za jednotlivé trestné činy, výrazně zkrátit dobu mezi spácháním trestného činu a potrestáním pachatele a zajistit anonymitu svědků před pachateli trestných činů a jejich obhájci.

Chceme zamezit řádění skinheadů, anarchistů a sprejerů. Vůči každému, kdo ohrozí bezpečnost slušných občanů nebo veřejný pořádek anebo bude ničit něčí majetek, má policie právo použít veškeré zákonem stanovené donucovací prostředky. Způsobenou škodu budou muset nahradit. Za škodu způsobenou dětmi zodpovídají rodiče.

Zásadně odmítáme rasismus. Odmítáme i umělé vytváření rómského problému. Rómové mají stejná práva, ale i povinnosti. Mají rovný přístup ke každému zaměstnání a vzdělání a splňují-li kvalifikační požadavky, i k vysokým státním a podnikovým funkcím. Avšak nedbají-li např. na školní docházku svých dětí, ztrácejí nárok na sociální podporu.

Zásadně odmítáme i rasismus naruby. Nesouhlasíme s rozdílnými trestními sazbami za tytéž trestné činy jen proto, že mají rasistický motiv. Např. vražda rasistická je stejně zavrženíhodný a stejně odporný trestný čin, jako vražda např. loupežná či sexuální. Každá vražda musí být potrestána sazbou stanovenou zákonem.

Vážení občané a voliči !

Národní demokratická aliance má podrobně promyšleno i řešení problematiky zdravotnictví, školství, zemědělství, dopravy, technické infrastruktury, obrany státu, reformy státní správy a všech dalších oblastí, jejichž řádné fungování je nezbytnou podmínkou harmonického vývoje občanské společnosti. Lze se s nimi seznámit v podrobné verzi našeho politického programu.

Národní demokratická aliance důsledně usiluje o brzký vstup naší republiky do Evropské unie a ostře odmítá tendence některých politických subjektů náš návrat do společenství vyspělých evropských zemí zpochybňovat. Zároveň však připomínáme, že zejména vybudování právního státu a nastartování hospodářského rozkvětu je základním předpokladem našeho vstupu do Evropské unie. Proto tyto cíle dominují i našemu politickému programu.

Abychom prosadili splnění vytčených cílů, potřebujeme Vaši pomoc a podporu, potřebujeme každý Váš hlas. Jen tak naši zástupci dokážou změnit chování parlamentu i vlády a nabídnutý program uskutečnit. Má-li naše země konečně vybřednout ze současného ekonomického a morálního marasmu, potřebujeme vládu silnou a akceschopnou. Nepůjdete-li k volbám, necháte znovu “zvítězit“ ty, kteří již dokázali, že změnit poměry v naší vlasti k lepšímu nedokážou.


Stanovisko předsedy k iniciativě Impuls 99

(předseda KAN, Ing. Pavel Holba)

 

Iniciativa IMPULS 99 je pro českou společnost užitečná i bez ohledu na současný stav české politiky. Iniciativa je příslibem toho, že problematika veřejné správy se konečně dostává do zorného pole zájmu českých intelektuálů, kteří jediní mohou otevřít tak dlouho odkládanou veřejnou rozpravu "národa" o tom, jaký způsob politiky - jaký způsob správy věcí veřejných si lidé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku všeobecně žádají.

Vůdcové dnešních parlamentních stran, kteří jsou nenahraditelní právě v tom, že dovedli získat a udržet pro své strany politickou moc, vnímají tuto iniciativu pochopitelně jako nepřátelskou. Vždyť skutečně hrozí to, že lidé místo nadávání na politiku (které vlastně zaručuje parlamentním stranám kontinuitu mocenské nadvlády) začnou hledat společnou řeč při formulování svých požadavků na způsob a účel správy věcí veřejných a budou pečlivěji vybírat z těch, kdo mají tyto požadavky v politických funkcích naplňovat.

Klub angažovaných nestraníků (KAN), jako protitotalitní politické hnutí, které bylo založeno mladými českými intelektuály v roce 1968 ve víře, že nadstranická a neideologická politika čistých rukou je uskutečnitelným ideálem, vítá iniciativu Impuls 99, a nabízí jí svou pomoc.

 

2. 8.1999 Pavel Holba, předseda KAN


Návrh stanoviska KAN k prohlášení iniciativy IMPULS 99

Helena Klinovská 26. 7. 1999

Shora uvedené prohlášení vystihuje v zásadě většinové hodnocení současného stavu věcí veřejných v českých zemích a ideální cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout. Jsme však přesvědčeni o tom, že pokud autorům a signatářům tohoto prohlášení bude i nadále cizí "vytváření paralelní politické struktury" ocitnou se i systematicky předkládané názory a nalézaná východiska mezi nerealizovatelnými sny. Prosadit reformu právního rámce všech oblastí každodenního života "z autu" považujeme za nemožné a sebeobroda současných politicky a hospodářsky vlivných sil zřejmě nehrozí. Naději na obrat k lepšímu může zvednout z prachu pouze volitelný politický subjekt, který bude disponovat mravními a pilnými politickými dělníky a osobnostmi, jakož i organizačními schopnostmi a zázemím, do kterého patří i legislativní ošetření existence na naší politické scéně a bohužel též dostatek financí na zajištění činnosti. KAN, přes neúspěchy v dosavadních volebních kláních dosud udržel základní organizační strukturu právě pro situaci, která si vyžádá rychlé nastartování politické síly schopné voličům nabídnout realizovatelnou cestu ke kýženým změnám ve prospěch politické, ekonomické i společenské situace v zemi.

Vyzýváme proto autory, distributory, signatáře a sympatizanty shora jmenovaného dokumentu, aby svá slova, názory a nalezená řešení usilovali proměnit v činy.