zpravodaj KAN č. 47

informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků červen 1999

Ústředí KAN, Štefánikova 21, 15000 Praha 5 - Smíchov, tel/fax 02 . 5732 7071

e-mail: kan@ms.pragonet.cz

webové stránky: http://www.kan.cz

finanční příspěvky složenkou (typu A) na konto vedené u IPB, a.s., Praha 4, číslo účtu: 71378/5100, název účtu adresáta: Klub angažovaných nestraníků, konstantní symbol: 0558

REDAKCE: PAVEL HOLBA (02.2448 5001)

textové příspěvky v T602 (.602) nebo Word (.doc) zasílejte na e-mail: pavelh@imip.monet.cz


O B S A H

usnesení ÚR KAN ze dne 15.5.1999

usnesení ÚR KAN ze dne 12.6.1999

zpráva ze setkání pražských členů KAN (15.5.1999)

zpráva ze setkání pražských členů KAN (14.6.1999)

Stanovy NDA

Stanovisko NDA k vládním materiálům o JETe

NDA proti změně volebního zákona

Žádost o odvolání Petra Uhla (ČSNS)

Otevřený dopis Ministerstvu vnitra ČR (ČSNS)

Dopis do Zpravodaje KAN (V. Zbranková, Slušovice)

Důležité kontakty na ČSNS

Návrh financování pol. stran a hnutí (Ing. J. Mrázek, NEZ)

Proč se demonstrovalo (RNDr. Petr Los, CSc, LN 5.6.1999)

Občanská společnost podle V. Havla (na základě přednášky V. Havla otištěné v LtN č. 18 z 5.5.1999 přepsané P. Holbou)


 

Usnesení ÚR KAN ze dne 15.5.1999

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

19. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 15.5.1999

Ústřední rada KAN

 

 1. schvaluje, aby z prostředků KAN byla vyhrazena částka Kč 43.000,-- jako účelová zúčtovatelná dotace pro zajištění kampaně k mimořádným komunálním volbám v Českých Budějovicích (v rámci pravidel stanovených v bodě 8. usnesení 10. zasedání ÚR ze dne 25.7.1998 a v bodě 5. usnesení 11. zasedání ÚR ze dne 5.9.1998). V této souvislosti ÚR KAN vyzývá zástupce českobudějovického regionu k pravidelné účasti na zasedání ÚR.

 2. souhlasí s novým zněním smlouvy KAN o běžném účtu u IPB a pověřuje předsednictvo, aby tuto smlouvu podepsalo

 3. souhlasí, aby byla podána žádost o opravu ve věci "Nové Bruntálsko". V případě, že oprava nebude uveřejněna, bude KAN o této skutečnosti a dalších okolnostech informovat veřejnost.

 4. vyslovuje uznání panu Antonínu Šimkovi za jeho aktivitu při vzpomínkové akci obětem totalitních zločinů konané v Hradci Králové dne 8.5.1999, kterou pozitivním způsobem zviditelnil KAN

 5. stanovuje termíny příštích jednání ÚR: 24.7., 4.9., 2.10., 23.10., 13.11.

 6. stanovuje datum sněmu KAN na 20.11.1999 a vyzývá všechny členy KAN, aby poslali ke zveřejnění ve Zpravodaji své příspěvky a své náměty k programu tohoto sněmu

Holba, Los


Přítomni: Holba, Matějka, Domlátil, Los, Bezděk, Klinovská, Šimková, Hejnarová + Šimek, Kraus, Fischer, Kolaříková, Michálková, Cigánek

Omluven: Petira (nemoc)

Termín nejbližšího řádného zasedání ÚR KAN: 12. června 1999

Usnesení ÚR KAN ze dne 12.6.1999

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

 

U S N E S E N Í

20. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 12.6.1999

Ústřední rada KAN

 

 1. se seznámila s články Doc. Adamovské a Mgr. Švandové v Jihočeských listech a Českobudějovických listech. Tyto články vážně poškozují šance KAN v letošních komunálních volbách v Českých Budějovicích. UR KAN konstatuje, že toto jednání je v rozporu s ustanovením č. III. bod 8, odst. c) a e) platných stanov KAN.

 2. pověřuje Ing. Jiřího Domlátila členstvím v přípravném výboru Národní demokratické aliance (NDA)
 3. vyzývá členy KAN, aby vyjádřili svůj zájem o účast na práci v programových komisích NDA a poskytli své kontakty k předání předsedům komisí
 4. vyzývá členy KAN, aby zasílali podněty a materiály pro tiskové konference NDA, které se konají každé druhé úterý na sekretariátu ČSNS počínaje 22.6.1999
 5. souhlasí se zveřejněním článku v kauze Nové Bruntálsko, jehož autorem je Petr Los
 6. bere na vědomí, že Ing. Bezděk podal trestní oznámení na Jindřicha Neheru, bývalého poslance SPR-RSČ, který v Olomouci veřejně spálil americkou vlajku a portrét prezidenta Václava Havla
 7. ukládá členům ÚR a náhradníkům, aby ve Zpravodaji vyslovili názory na budoucnost KAN za současné finanční situace
 8. upozorňuje MK na povinnost zaslat jmenný seznam členů MK (rozumí se platících členů) do 30.6.1999

Holba, Los


Přítomni: Holba, Matějka, Domlátil, Los, Bezděk, Jeřábková + Šimek, Fischer

Omluveni: Petira (nemoc), Hejnarová, Klinovská

 

Termín nejbližšího řádného zasedání ÚR KAN: 24.července 1999

Zpráva ze setkání pražských členů KAN

(ze dne 15.5.1999)

Přítomní: Vladimír Šust, Věra Šustová, Helena Klinovská, Jaroslava

Langráfová, Vladimír Jáchym, Jana Hrabáková, Jiří Domlátil,

Josef Břečka, Marie Břečková, Simona Jasinková

Ing. Klinovská seznámila přítomné se jmény koordinátorů odborných komisí NDA a informovala o kontaktu MK Prahy 6 KAN se zástupci MK Prahy 6 ČSNS s tím, že by bylo vhodné na příští setkání pražských členů KAN pozvat také za ČSNS pana Ing. Luďka Šulce.

O podobě chystaného volebního zákona referoval JUDr. Vladimír Šust. Přítomní nahlédli do kandidátní listiny KAN v Českých Budějovicích, kde se 19. 6.1999 konají mimořádné komunální volby.

Ing. Klinovská připomněla akci konanou 8. května 1999 v Hradci Králové k uctění památky obětem totalitních zločinů a upozornila na další aktivity pana Antonína Šimka, který tak pozitivním způsobem zviditelňuje KAN.

Situaci na radnici Prahy 6 osvětlila paní Šustová a nastínila problematiku prodeje hotelu Praha.

Následně se rozběhla dlouhá diskuse k parlamentním volbám v roce 1992, k otázce vstupu mladých lidí po politiky, možnosti jejich práce v pol. straně či hnutí a možnost prosazování jejich názorů.

Přítomní se shodli, že příští setkání se bude konat v pondělí 14. června 1999 od 17.00 hod. v sekretariátu KAN, 1 patro, Štefánikova 21, Praha 5.

Jasinková


Zpráva se setkání pražských členů KAN

(ze dne 14.6.1999)

Přítomní: Marie Michálková, Helena Klinovská, Jana Hrabáková, Helena

Glatzová, Věra Šustová, Marie Břečková, Pavel Holba, Josef Břečka,

Radovan Hradecký, Vladimír Šust, Václav Metelka, Simona Jasinková

Přítomní se seznámili s usnesením ÚR z 12.6.1999, vyslovili se ke všem bodům v něm obsaženým a vyjádřili nutnost podpořit současné aktivity KAN vzhledem k NDA svými příspěvky do Tiskových Konferencí či prací v odborných komisích NDA, jejichž programy byly otisknuty ve Zpravodaji KAN č. 46. Zájemci o práci v těchto komisích budou po ohlášení na sekretariátu KAN kontaktováni jejich předsedy. Odborné komise :

 • zemědělsko-potravinářská
 • kulturní
 • zdravotní
 • školská
 • bezpečnost a obrana státu
 • dopravy, infrastruktury, informatiky a životního prostředí
 • veřejná správa
 • ekonomická

Ing. Holba informoval o vzniku přípravného výboru NDA, do kterého byl za KAN jmenován Ing. Jiří Domlátil. Přípravný výbor bude zaštítěn Politickou radou tvořenou předsedy zúčastněných stran. Dále informoval o stranách sdružených v NDA, o jejich představě další spolupráce, i o stanoviscích těchto subjektů k pozdějšímu možnému sloučení. Vysvětlil také finanční situaci KAN a otevřel otázku možností jejího řešení.

Přítomní se dohodli na dalším setkání pražských členů KAN, které se uskuteční v pondělí 26. července od 17.00 hod. v sekretariátu KAN (1. patro, Štefánikova 21, Praha 5) s tím, že budou telefonicky pozváni významní (a časově zaneprázdnění) hosté.

Jasinková


Stanovy NDA

 1. název a zkratka strany
 2. Národní Demokratická Aliance, zkratka NDA

 3. sídlo
 4. Sídlem strany je Praha

 5. programové cíle

Cílem Národní Demokratické Aliance je zlepšení politické situace ve společnosti.

Národní Demokratická Aliance je strana volebního typu. Jejím cílem je spojení demokratických mimoparlamentních stran v jeden celek. Do té doby, než bude možná jejich úplná integrace, zřizuje se politické ústředí, do něhož všechny zúčastněné strany vyšlou svého zplnomocněného zástupce.

 1. práva a povinnosti členů

Všechny zúčastněné strany a hnutí mají stejná práva, povinnost a stejné zastoupení v ústředním orgánu strany.

 1. ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny, zejména vymezení rozsahu, v němž mohou ve prospěch strany majetek nabývat, hospodařit a nakládat s ním, popřípadě nabývat jiná majetková práva, a rozsahu, v němž mohou jednat a zavazovat se jménem strany

Organizační jednotky se nezřizují.

 1. orgány, včetně orgánů statutárních, rozhodčích a revizních, způsob jejich ustavování a vymezení jejich oprávnění

Ústřední orgán strany používá název "Politická rada". V ní jsou rovným počtem členů zastoupeny všechny zúčastněné politické strany a hnutí prostřednictvím zplnomocněných a důvěryhodných osob, které však nejsou jejich členy. Z jejich řad se určuje podle abecedního pořádku předseda, kterýje po funkční půlroční období statutárním orgánem strany a dále místopředsedové, každý reprezentující jednu stranu či hnutí.

 1. způsob, jakým statutární orgány jednají a podepisují, zda a v jakém

rozsahu mohou činit právní úkony jménem strany i jiní členové či pracovníci

"Politická rada" zajišťuje společné vypracování volebních programů, zabezpečuje postavení kandidátek a volební kampaň, zajišťuje odborný servis zvoleným kandidátům a koordinaci činnosti poslanců, senátorů a členů zastupitelstev na jednotlivých úrovních.

"Politická rada" rozhoduje jako kolektivní orgán podle svého jednacího řádu, jejím jménem navenek vystupuje předseda či určený místopředseda.

"Politická rada" o svém jednání vede protokoly, v nichž musí být všechny kroky a rozhodnutí podchycena.

 1. zásady hospodaření

S veškerým majetkem musí být nakládáno na základě rozhodnutí "Politické rady", které musí být v souladu s pravidly hospodaření politických stran, daných platným právním řádem a dle stejných pravidel musí být vyúčtován.

 1. způsob naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany, pokud tento zůstatek nepřipadne státu

V případě likvidace strany se majetek rozděluje mezi zúčastněné partnery v poměru vloženého majetku. Pokud má připadnout majetek straně, která již přestala existovat, naloží se s ním podle příslušného § jeho původních stanov.

V Praze dne

přípravný výbor

jméno, rodné číslo, adresa


Stanovisko NDA k vládním materiálům o JETe

Návrh postupu řešení situace JE Temelín, národohospodářské posouzení přínosu a rizik

(k materiálu Ing. Miroslava Grégra, ministra průmyslu a obchodu)

Materiál komplexně hodnotí přínosy dostavby JETE a rizika plynoucí z případného rozhodnutí o jejím nedostavění.

Za podstatné považujeme v materiálu uvedené hledisko primárních energetických zdrojů. Česká republika nemá zejména v dlouhodobém výhledu, dostatečné primární energetické zdroje, které by umožnily pokrýt její energetickou poptávku bez využití jaderné energie. Tuto skutečnost nepřímo připouští také materiál MŽP, v němž jsou uvedeny varianty zabezpečení poptávky po elektrické energii v případě neuvedení JETE do provozu. Ve všech těchto variantách jsou rozhodujícím zdrojem fosilní paliva.

Problém, který není v předkládaném materiálu dostatečně dořešen je načasování životního cyklu JETE. Substituce fosilních zdrojů začne být časově naléhavá právě v době, kdy bude nutné vynakládat finanční prostředky na odstranění doživší JETE. Z toho důvodu, a zejména s ohledem na význam uhlí jako cenné chemické suroviny (viz též stanovisko AV ČR), se domníváme, že bude vhodné materiál doplnit o návrh mechanismů a postupu jejich uplatnění, které umožní zajistit vhodné načasování využití ekvivalentního množství uhlí, nebo jeho rezervování pro neenergetické účely.

V této otázce jsou ve vlastním materiálu a přiložených stanoviscích uváděny poněkud rozporné argumenty. Na jedné straně se hovoří o úspoře hnědého uhlí a s tím spojené snížení emisí pevných a plynných látek, včetně skleníkových plynů, na straně druhé se předpokládá zachování pracovních příležitostí vázaných na uhelné elektrárny a vývoz přebytečné elektrické energie.

Předpokládaná spotřeba elektrické energie

Předpoklady spotřeby elektrické energie není možné vázat pouze na ČR, ale na celou Evropu. Cílový stav energetické soustavy v Evropě má totiž jedinou možnou podobu. Přenosová síť bude oddělena od výroby a spotřeba elektrické energie. Výrobci budou elektrickou energii nabízet na energetické burze a spotřebitelé budou nakupovat s ohledem na cenu energie a poplatky za použití přenosové soustavy. Z tohoto pohledu je JETE pro výrobce elektrické energie velmi nepříjemným konkurentem a to jak polohou v centru soustavy, tak i cenou elektrické energie. Proto je velmi pochopitelné usnesení Evropského parlamentu, kde jsou zástupci těch států, které mají podmínky horší velmi znepokojeni. Stejně tak ovšem budou znepokojeni z výroby železa a oceli, u exportu masa, nebo jiné aktivity, která ovlivní jejich ekonomické zájmy.

V současné době je Evropa velmi významným dovozcem energie. Proto je možné předpokládat, že naroste snaha o soběstačnost. Z významných energetických zdrojů ropa, uhlí, plyn a elektřina je nejpravděpodobnější orientace na elektřinu. Tu je ovšem možné vyrábět mnoha způsoby s využitím všech primárních zdrojů včetně jaderné reakce.

Při výpočtu nároků je možné vycházet z průměrné spotřeby elektrické energie na jednoho obyvatele. Pokud vyloučíme státy s nepřiměřenou spotřebou, Finsko, Norsko, Švédsko, Kanada a USA (11 - 28 MWh na jednoho obyvatele) a státy odlišně ekonomicky založené (Rumunsko, Čína, Indie), dostaneme průměrnou hodnotu spotřeby elektrické energie na jednoho obyvatele 6,7 MWh za rok. Spotřeba v ČR se bude po nějaké křivce blížit 70 TWh/rok. Tomuto údaji odpovídá i křivka spotřeby elektrické energie uvedená v materiálu MPO. Těmto údajům je nutné přizpůsobit další chování.

Konverze výstavby JETE na alternativní způsob využití

(k materiálu RNDr. Miloše Kužvarta, ministra životního prostředí)

Cílem materiálu je navrhnout alternativní způsob využití stavby JETE, a posoudit důsledky neuvedení JETE do provozu.

Přestože je materiál předkládán ministerstvem životního prostředí, jeho argumentace je postavena především na rozboru ekonomických, strukturálních a sociálních souvislostí, nikoli na posouzení vlivů na životní prostředí. Pokud se týče tohoto hlediska, předkladatel sám dochází k závěru, že dopady jaderné energetiky na životní prostředí jsou, při zvážení všech externalit, ve finančním vyjádření nejnižší.

Zpráva MŽP měla podle našeho názoru obsahovat výsledky objektivně zjištěných skutečností. Potřebná měření je možné bez problémů provádět na všech typech elektráren a tepláren. Místo toho jsou ve zprávě uvedeny různé převzaté hodnoty, které není možné vložit do srovnávací tabulky. Pro jadernou elektrárnu Dukovany jsou převzaty hodnoty z výroční zprávy roku 1993. Tyto hodnoty mají vztah k vyrobenému množství 12,6 TWh elektrické energie. Zpráva obsahuje poměrně podrobné hodnocení emisí podle jednotlivých prvků. Pro ostatní druhy elektráren takové hodnocení chybí. Není uvedeno kolik radionuklidů vyprodukuje konkrétní tepelná elektrárna na výrobu stejného množství elektrické energie. Instalovaný výkon je totiž pro podrobné porovnání velmi zavádějící. Jaderná elektrárna Dukovany v roce 1993 se na instalovaném výkonu podílela pouze 12,4%, ale na dodávkách elektrické energie 21,4%. Její efektivita byla tedy téměř dvojnásobná, než efektivita ostatních elektráren. Zcela evidentní je chybějící porovnání emisí radonu, ačkoli právě na řešení této problematiky je v ČR zvláštní státní program. V tomto ohledu je tedy zpráva MŽP velmi nedůvěryhodná.

Poněkud lépe je zpracováno hodnocení ostatních vlivů, i když není patrné, zda se jedná o přepočet na skutečně vyrobenou GWh elektrické energie, nebo je i tento údaj odvozen od instalovaného výkonu a je tedy fiktivní.

Je patrné, že z hlediska vlivů na životní prostředí jsou jaderné elektrárny srovnatelné pouze s alternativními zdroji výroby elektrické energie. Za zmínku však stojí i skutečnost, že nebyly posuzovány vlivy CO2 a CxHy, které znevýhodňují uhelné a plynové elektrárny.

Elektrárny a zaměstnanost

Spory o pracovní místa v souvislosti s výstavbou JETE jsou podružné. Elektrárny nejsou prostředkem, který má vytvářet pracovní místa. Elektrárny mají zajistit dostatek energie pro ekonomický rozvoj a jejich vliv na pracovní příležitosti je druhotný. Jsou však základem pro vytváření pracovních míst v ostatních odvětvích. Rovněž vliv zvládnuté náročné technologie pro jadernou elektrárnu na vývoz jiných technologických celků je významný.

Předností předkládaného materiálu je skutečnost, že se pokouší srovnávat přínosy i rizika navrhovaného řešení (tj. nedokončení JETE). Sociální a národohospodářské důsledky jsou však omezeny pouze na srovnání počtu pracovních příležitostí vytvořených uvedením JETE do provozu a zaniklých odstavením ekvivalentního množství uhelných elektráren. Neuvažuje se úpadek odvětví spojených s jadernou energetikou, ztráta odborných kapacit od dělnických profesí až po projekci a výzkum, i ztráta možnosti expanze těchto odvětví na zahraniční trhy.

Ekonomika dovozu a vývozu energie

Při početní úloze založené pouze na cenách výrobků se obvykle zapomíná na státní rozpočet. Tím, že v ceně domácího výrobku jsou započteny i náklady na důchodové a zdravotní pojištění a další odvody do státního rozpočtu, je pro stát srovnatelná cena z dovozu, která je asi o 36% nižší, než cena domácího výrobku. To ovšem platí pouze za předpokladu, že domácí pracovní síla bude zaměstnána jinak. Pokud tomu tak není, musí se připočítat i náklady na podpory v nezaměstnanosti a další výdaje.

Překladatel na několika místech uvádí, že cena energie vyrobené v JETE není na evropských trzích konkurenceschopná ani po odečtení utopených nákladů ("stranded cost"). K tomu připomínáme, že cena energie vyrobené v JETE bude srovnatelná s cenou elektřiny vyráběné v obdobných jaderných zařízeních zemí EU, což překladatel nepopírá. Jde proto o problém týkající se všech zemí, kde je zaváděna směrnice 96/92. Dále je třeba uvážit, že pro obchodní účely nelze vycházet z ceny elektřiny vyrobené v JETE, jako by šlo o samostatného producenta, ale z průměrných nákladů celé společnosti ČEZ, neboť ty budou určovat prahovou cenu.


NDA proti změně volebního zákona

Prohlášení Národní demokratické aliance

Opoziční smlouva mezi ODS a ČSSD ohrožuje demokracii v České republice. Otevřené i skryté spojenectví mezi nejsilnějšími stranami vrcholí jejich úpornou snahou o změnu volebního zákona. Ta má proběhnout tak, aby jejich zastoupení ve sněmovně bylo co největší, bez ohledu na skutečnou vůli občanů. Přitom už současně platný zákon, svým souběhem pětiprocentní vstupní klausule a vysokých finančních kaucí, omezuje svobodnou politickou soutěž v takové míře, která nemá obdoby v žádném demokratickém státě světa.

Pro svůj záměr jsou ODS a ČSSD ochotny učinit opravdu vše. Dokonce vytvořit nové volební kraje, které nebudou odpovídat žádným přirozeným, tradičním ani logickým kritériím, ale pouze matematické spekulaci, mající za cíl změnit dosažené výsledky ve svůj prospěch.

Pro obhajobu svého nečestného záměru zaklínají se obě strany potřebou stabilního politického prostředí. Jenže nelze prosazovat stabilitu za každou cenu, natož pak proti názoru voličů. Mnohem stabilnější prostředí by nastalo, kdyby poslanci hlasovali vždy pouze podle svého svědomí a podle toho, co slíbili voličům ve svých regionech. Pak by rozumný návrh zákona musel vždy projít a stabilita by byla zaručena. Doposud se však každý významný zákon předjednává v klubech, poslanci jsou vázáni povinným hlasováním a ze strachu o svou příští nominaci se nedokáží vzepřít diktátu svých stranických špiček. S pozměňovacími návrhy se kšeftuje, jejich podporu si v kuloárech si poslanci protichůdných stran vyměňují. Podle toho pak vypadají výsledky, viz nedávno přijatý "Zákon o svobodném přístupu k informacím", za jehož nedodržení opět neexistují sankce.

Volební zákon dle představ osvědčených soudruhů z ČSSD, spolutvůrců Ústavy, a jejich soukmenovců z ODS, se začíná blížit většinovému volebnímu systému uplatněnému u nás ve volbách senátních. Tento systém zaručil zvolení i senátorovi, jenž dosáhl podpory 8% svých oprávněných voličů. Nebo naopak, jehož 92% voličů nevolilo! To je zjevně cílem naoko nepřátelských, ve skutečnosti však spojeneckých ODS a ČSSD, budoucí státostrany. Vytvoření stabilního prostředí, založeného na bezmoci občanů cokoli změnit, prosadit svou svobodnou vůli alespoň jednou za čtyři roky. Důsledkem bude stále nižší volební účast, až nakonec bude ke zvolení stačit disciplína samotných členů státostrany a jejich schopnost šířit kolem sebe strach a beznaděj.

Vhodné prostředí si oba spojenci připravují i takovými zdánlivými maličkostmi, jako je administrativní ukončení činnosti konkurenčních stran a hnutí, ve smyslu kdo nejde s námi, jde proti nám. Záminkou k tomu má být údajné nedodání výročních finančních zpráv těmito stranami. Vůbec se nebere v úvahu, že hospodaření těchto stran se pohybuje v řádech stokorun a mnohé z nich prostě nemají desetitisíce na každoroční řádný finanční audit, předepsaný jim těmi bohatšími. V jakém protikladu k tomu je benevolence vlády a parlamentu ke stranám, jež zprávu sice předložily, ale ukázalo se, že neodpovídá skutečnosti. Jinými slovy: především by měly být zrušeny strany, které vědomě přijímaly peníze od neexistujících osob, prováděly nelegální finanční machinace, okrádaly stát na daních a jejichž výdaje evidentně neodpovídají přiznaným příjmům. Pokud tedy má platit ono okřídlené "padni komu padni", zrušeny by musely být v první řadě ODS a ČSSD.

Současnou snahu funkcionářských špiček ODS a ČSSD o změnu volebního zákona a o zrušení některých politických stran a hnutí je nutné vnímat jako snahu o omezení demokratických práv občanů, s cílem nastolení diktatury jedné velké státostrany se všemi atributy s tím spojenými. Zbývá jen vrátit do Ústavy České republiky článek o vedoucí úloze strany.

Vyzýváme všechny demokraticky smýšlející poslance a senátory, a věříme, že jsou i v řadách ČSSD a ODS, aby nepodpořili záměr na změnu volebního zákona a zabránili tak hrozbě nastolení diktatury v naší vlasti.

 

JUDr. Jan Šula Ing. Pavel Holba Ing. Jiří Mrázek

Česká strana národně sociální Klub angažovaných nestraníků hnutí Nezávislí

 

Mgr. Jozef Wagner Ing. Jiří Kratochvíl

Občanská koalice Pravý Blok


ČSNS Česká Strana Národně Sociální

ústřední sekretariát, Londýnská 608/52, 120 21 Praha 2

tel: 02/22514587, 02/22517508, fax: 02/22511656

 

předseda Vlády České republiky

Ing. Miloš Zeman

nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1

Vážený pane premiére,

na základě usnesení Ústřední rady ČSNS si Vám dovoluji sdělit výrazné výhrady k práci a působení vládního zmocněnce pro lidská práva p. Petra Uhla. Jeho neuvážené a militantní vystupování podle našeho názoru probouzí xenofobní a rasistické způsoby myšlení i u lidí, které dosud problematika soužití etnik v České republice vůbec nezajímala. V jejím důsledku hodnotíme proto práci p. Uhla jako škodlivou pro dodržování lidských práv a svobod v České republice. Jsem pověřen Ústřední radou ČSNS Vás požádat o jeho odvolání z funkce vládního zmocněnce pro lidská práva.

S úctou

V Praze dne 4. května 1999 JUDr. Jan Šula

předseda

ČSNS Česká Strana Národně Sociální

ústřední sekretariát, Londýnská 608/52, 120 21 Praha 2

Ministerstvo vnitra ČR

Civilně správní úsek

U Obecního domu 3, 110 00 Praha 1

V Praze dne 24.5.1999

OTEVŘENÝ DOPIS

České strany národně sociální

Ministerstvu vnitra ČR

Česká strana národně sociální důrazně protestuje proti požadovanému zaregistrování občanského sdružení se zjevně protidemokratickými cíly pod názvem "Národní socialisté".

Označení "národní socialisté" je a bylo spojeno se stranou ČSNS založenou v Čechách roku 1897, která vždy byla stranou demokratickou a státotvornou. Registrací tohoto názvu pro sdružení občanů s nedemokratickými a fašizujícími tendencemi by byla Česká strana národně sociální poškozena v očích veřejnosti spojováním s politickými cíli této straně zcela cizími.

Žádáme Vás proto, abyste z výše uvedených důvodů občanské sdružení pod názvem "Národní socialisté" nezaregistrovali a současně Vás žádáme o zahájení řízení o registraci slovního spojení "národní socialisté" jako historického názvu v minulosti užívaného ČSNS, který již postrádá aktuální politický obsah.

Za Českou stranu národně sociální JUDr. Jan Šula

předseda ČSNS


Dopis do Zpravodaje KAN

(Vlasta Zbranková, Slušovice)

Vážení,

se zájmem pročítám Váš (náš) informační bulletin. V minulosti jsem již několikrát chtěla vyjádřit svůj názor a písemně Vám jej sdělit. Bylo by to dost obsáhlé, ale já se to pokusím vyjádřit jen ve zkratce. Na mě to všechno odjakživa působí tak (ještě za doby členství v MK KAN Zlín), že jsme úplně bezmocní na všechno, co se děje kolem.

Od samého začátku, už když šlo o získání členské základny KAN, jsem narážela na přísnější podmínku vstupu do KAN (nemohl se stát bývalý člen KSČ - což je úplně v pořádku), ale kolik takových lidí v republice, ve městě a obci bylo, byly to výjimky. Buď tam byl někdo ze svého přesvědčení a nebo, že musel, aby se udržel v zaměstnání, a aby tak zachraňoval svoji rodinu atd. Proto nikdy nemohla být členská základna KAN tak silná, jak bychom si přáli, což má za následek velmi slabý vliv na všechno dění kolem.

Pořád jsou silní, i po tolika letech od "sametové revoluce", jen ti, co uměli obcházet zákony, jen ti, co uměli tunelovat banky, kteří půjčovali jen svým kamarádům a známým miliony, které nikdo nevrací, ti, kteří dostávali sponzorské dary v milionech a "nevěděli od koho", ti, kteří nechali s miliardami odejít Koženého na Bahamy a ti, kteří si sami mohou odhlasovat platy (vláda - poslanci - senátoři a vysocí ministerští úředníci), které jsou desetinásobně vyšší, než je plat kvalifikovaného odborníka - vysokoškoláka a nemluvě o dalších výhodách, které jim plynou. Tito lidé pak rozhodují o tom, kolik má platit občan - a důchodce -za byt, elektrickou energii, vodu, topení a kdejaký poplatek co si kdo na Městském úřadě nebo Obecním úřadě vymyslí.

Průměrný důchod přes Kč 5.000,00, na co to je - to je výsměch. Co s tím. Výdělky jsou na výsměch - mnohdy ani zde v mém bydlišti ve Slušovicích, kde se lidé mohli prací v minulosti zahltit, neseženete práci. Vidím velice často, jak se maminky s dětmi v potravinových samoobsluhách rozhlížejí, co si mohou koupit a co ne, kolik by bylo třeba denně ovoce, zdravé vody, různých ovocných šťáv pro 5 člennou rodinu - ale kde na to? Znám to ze svého okolí. Jak si může taková žena, matka dovolit bohatě nakoupit i když je všeho dost?

To už se ani nezmiňuji o péči o sebe po stránce kosmetických výrobků, kterých je bohatě, o různých rehabilitačních střediscích, které nabízejí všechno možné od masáží po různé kysl. procedury, které nejsou levné. Tato zařízení zejí prázdnotou. Pro koho to tedy je? Jen pro těch pár majetných, kteří, co si stačili rozkrást družstevní nebo jiný majetek?

Můžete navrhnout jaká chcete opatření, návrhy, rady, programy, co to pomůže, když na nic není, republika je ožebračená a tu nedá nikdo s takovým deficitem brzy dohromady. Potrestáni doživotním vězením by měli být ti, kteří toto zavinili - toto by se mělo prosazovat a ne aby dostávali vysoké platy, chodili po svobodě - byli drzí, ironičtí a arogantní - poctivý občan s ubohým výdělkem nebo důchodem je pro ně hadr. A přitom tito lidé musí doplácet na tyto padouchy, kteří to zavinili a jsou proti nim bezmocní jen proto, že nejsou bohatí.

Vzali nám chuť do všeho - všichni jsme z toho zklamaní, mladí lidé jsou dost apatičtí a starší generace na to už nemá dost sil, přesto však nechci říct, že bychom to měli vzdát. Pokud ale není možnost vyvinout velmi silný tlak - je to předem ztracená věc. Denně se s tím na politické scéně a všude můžeme setkat.

Částkou Kč 150,-- přispěji až 02.06.99 z důchodu 5.233,-- Kč, který tolik činí po několika valorizacích za málem 10 let. V roce 1990 jsem odcházela do důchodu v 55 letech (ze zákona o SZ - 2 vychované děti) - důchod mi byl vyměřen ve výši Kč 1.776,--. Pracovala jsem přes 30 let nepřetržitě na úseku nemocenského pojištění u ONV Zlín - nyní OÚ Zlín. Po doplnění vysoko-školského vzdělání (dálkové právní studium) jako vedoucí tohoto úseku. Toto studium jsem absolvovala při dvou dětech ve věku 16 a 6 let. Z výše důchodu je možno usuzovat, jaký byl asi můj plat. Členové partaje i bez vzdělání měli ale vždy i o Kč 500,00 více.

Často jsem byla šikanována a zastrašována lidmi, kteří jsou tam dodnes a byli věrnými sluhy bývalého režimu. Soudružky, které odcházely do důchodu po mě jsou na tom finančně daleko lépe a o to se jim postaral tento režim.

Řídím se i tím "přej a bude Ti přáno", ale zatím jsem to nepocítila.

16. 5.1999 Vlasta Zbranková, Dlouhá 286, 763 15 Slušovice


Důležité kontakty na ČSNS

Předsednictvo ústřední Ústřední sekretariát ČSNS

rady ČSNS 120 21 Praha 2, Londýnská 608/52

telefon: 02/22514587, 22515317, 2251814 fax: 02/24257637

Krajské sekretariáty ČSNS

Praha: 111 49 Praha 1, nám. Republiky 7

tel. a fax: 02/24223443

tel.: 02/21618954

Středočeský kraj: 111 49 Praha 1, nám. Republiky 7

tel. a fax.: 02/24226626

tel.: 02/21618908

Severočeský kraj: 400 01 Ústí nad Labem, Masarykova 53

tel. a fax: 047/5210357

tel.: 047/5210917

Jihočeský kraj: 370 04 České Budějovice, J. Haška 1

tel. a fax: 038/37500

tel.: 038/36338

Západočeský kraj: 301 53 Plzeň, Rubešova 28

tel. a fax: 019/7456519

Východočeský kraj: 500 02 Hradec Králové, Karla IV. 346

tel. a fax: 049/5533168

Severomoravský kraj: 702 00 Ostrava, Hollarova 14

tel. a fax: 069/6111469

tel.: 069/6126630

Jihomoravský kraj: 602 00 Brno, Průchodní 2

tel. a fax: 05/42211907

tel.: 05/42210402


NÁVRH FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ

(Novely zákonů 247/95Sb., resp. 424/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Návrh vychází z následujících premis:

Základní listina práv a svobod, která je součástí Ústavy, stanoví mj. volnou soutěž politických stran a hnutí, některé subjekty (bez ohledu na velikost) nemohou být tudíž znevýhodňovány vůči jiným, a proto stát musí přispívat volebním stranám.

Současný způsob financování politických subjektů ze státního rozpočtu by měl být změněn na jakousi formu nepřímé "asignace daní", tím, že volič dá svůj hlas (byť anonymně) určité straně či hnutí, které splnily podmínky zákona o volbách do Parlamentu ČR ..., upisuje jí či mu část svých daní.

Tzv. "sponzorské dary" jsou jedním z největších nešvarů na české politické scéně a vedou ke korupci a jedním z jejich důsledků je i krize české ekonomiky, neboť v privatizaci mnohdy rozhodovala jiná kritéria než ekonomická a právní, každý sponzorský dar by proto měl být odečten od příspěvku státu na činnost politického subjektu.

Z těchto premis vyplývá i návrh politického hnutí "Nezávislí"

novela § 85 zák. 247/95 Sb. O volbách do Parlamentu ČR ...

 • v poslední větě tohoto § se vypouští vedlejší věta "která ve volbách získala nejméně tři procenta z celkového počtu hlasů", takže nové znění poslední věty § 85 bude: "Politické straně či koalici bude za každý hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 90,00 Kč". Tato věta se stává odst. 1 § 85.
 • za tento nově vytvořený odst. se vkládá nový odst. 2 ve znění: Sponzorské dary, které získala strana či v případě koalice strany, jež tuto koalici tvoří, v roce před volbami se od částky dle odst. 1 odečítají".

novela zákona 424/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

 • v §20 se odst. 4 vypouští, odstavce 5 až 11 se přečíslovávají na 4 až 10 a stávající odst. 6 (po přečíslování odst. 5) se nahrazuje novým textem: "Strana či hnutí, které se zúčastnilo jako řádná volební strana ve smyslu zák. 247/95 Sb., ve znění pozdějších předpisů posledních voleb do Poslanecké sněmovny PČR obdrží po dobu funkčního období PS PČR za každý platný hlas státní příspěvek 20,00 Kč ročně.
 • v §20 se za odst. 2 vkládá nový odst. 3:

"Sponzorské dary, které získala strana či hnutí v roce předcházejícím výplatě státního příspěvku dle odst. 5 § 20 se od této částky odečítají" a odstavce 3 až 5 se přečíslovávají 4 až 6.

Důsledky takovýchto novel jsou zřejmé:

 • politické subjekty budou (kromě vlastních příjmů) financovány pouze na základě výsledku voleb
 • ztratí se význam sponzorských darů pro parlamentní strany: např. pokud by vítězná strana získala ve volbách do PS PČR 30% z 5 milionů platných hlasů, dostala by tak jako dosud 135 milionů Kč dle §85 zák. 247/95 Sb. a každý rok fungování PS dalších 30 milionů Kč. Pokud by však dostala rok před volbami sponzorské dary ve výši 35 milionů Kč a v roce voleb 32 milionů Kč, dostala by dle §85 pouze 100 milionů a v roce po volbách by nedostala nic.

 • přestala by protiústavní diskriminace těch stran a koalic, které, ačkoli tak jako všechny ostatní, zaplatily řádně kauce, by nedostávaly žádný příspěvek, přestože je teoreticky mohlo volit téměř 150 tisíc voličů (tj. 3% z výše uvedeného příkladu).

Ing. Jiří Mrázek, předseda politického hnutí NEZÁVISLÍ

Proč se demonstrovalo?

(RNDr. Petr Los, CSc. , LN 5.6.1999 v reakci na článek z 2.6.1999 v LN "Zemědělci vzkázali vládě: Nedržíte sliby, chceme víc peněz)

Bylo by pošetilé tvrdit, že v zemědělství je všechno v pořádku, to jistě není., stejně jako v řadě dalších odvětví. Zarážející však je, že 1. června nedemonstrovali i ti zemědělci, kteří jsou současným stavem postihováni nejvíce, totiž ti, kteří měli odvahu pustit se do hospodaření stylem svých otců či spíše dědů. Ti, kteří dostávají jen menší díl dotací, kteří namísto ukradeného majetku mají dostat bezcenné certifikáty. Soukromí zemědělci se od demonstrací distancovali.

I když jsem obyvatelem města, o zemědělské problémy se zajímám. Vím dobře, že není spravedlivé, že zemědělec dostane za kilo vepřového třicet, někdy i méně korun, a městská hospodyně je koupí za devadesát, někdy i více. Velmi se podivuji, že v našem městě není jediný obchod, ve kterém by některé zemědělské družstvo z okolí prodávalo maso - řekněme za šedesát korun. Byli by na tom dobře i výrobci, i spotřebitelé. Podobně je to i s ostatními produkty. V minulosti se to tak dělo.

Anebo je to všechno jinak? Nepřivedli zemědělce na Staroměstské náměstí právě ti bossové, kteří byli do poslední chvíle v listopadu 1989 věrní komunistům? Nebylo snad účelem manifestace připravit veřejné mínění na to, že přestanou obdělávat půdu a platit jejím vlastníkům? Ministerstvo financí se postará, aby daně z půdy byly vymáhány právě od nich. Výsledkem bude, že vlastníci, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou půdu obdělávat, ji budou muset prodat. Samozřejmě za babku. Nakoupí ji pak - hádejme kdo. V průmyslu je příkladů dost a dost.

Nemyslím, že tato interpretace zemědělské manifestace je jediná možná. Byl bych dokonce velmi rád, kdybych se mýlil. Má však, bohužel, svou logiku.

Petr Los, místopředseda KAN

 

Občanská společnost podle Václava Havla

Na základě přednášky Václava Havla

otištěné v LtN č.18 z 5.5.1999 přepsané P.H.

 1. opravdová občanská společnost je nejvlastnějším základem demokracie, a proto totalitní režim (komunistického typu) nemohl s rozvinutou občanskou společností zásadně koexistovat (zatímco tu a tam mohl koexistovat se sou-kromým vlastnictvím, ba někdy i se soukromým podnikáním). Proto byl nástup komunismu provázen velmi tvrdým útokem proti občanské společnosti.

 2. po pádu komunismu bylo poměrně snadné obnovit svobodu slova, zrušit vedoucí úlohu komunistické strany, založit nové strany a uspořádat svobodné volby, avšak obnovit občanskou společnost není snadné a zůstává to úkolem na mnoho let. Důvodem je skutečnost, že občanská společnost je složitě strukturovaný organismus, který vzniká pomalým mnohageneračním vývojem, a proto nemůže být obnovena shora nějakým politickým rozhod-nutím. Jediné, co lze, je vytvářet podmínky pro její rozvoj.

 3. občanská společnost je společností, v níž se občané účastní správy věcí veřejných mnoha rozmanitými způsoby - tedy nejen účastí ve volbách.

 4. Občanská společnost má tři hlavní pilíře:

 • spolkový život (občanské iniciativy, občanská sdružení, nadace, veřejně prospěšné společnosti, církve a politické strany), přičemž sdružování je motivováno nevýdělečnými (a tedy nepodnikatelskými) zájmy a je podporováno státem
 • silnou samosprávu - obecní a krajskou - s dostatečnými pravomocemi decentralizovaný stát)

 • delegování veřejné správy v oblastech školství, zdravotnictví a kultury ze státu na relativně samostatné subjekty (na neziskové organizace)
 1. část nových politických elit (u nás) chová k obnově občanské společnosti odpor nebo je k ní lhostejná. Kompetence státu jsou u nás přebujelé a stát má nechuť k tomu, aby se s někým dělil o moc. Soudobí demokratičtí, i ti přímo antikomunističtí, politici brání přebujelé kompetence státu, i když jsou tak rozsáhlé kompetence státu zřetelně pozůstatkem éry komunismu. Už devět let se u nás mluví o decentralizaci, ale žádné ministerstvo není ochotno přenechat kteroukoliv ze svých pravomocí obcím. Víra v občanskou společnost je u nás mnohými politiky vydávána za levičáctví, anarchismus, syndikalismus, ba jednou dokonce za protofašismus. Jako kdyby strany říkaly: od vládnutí jsme tu my, vyberte si mezi námi, ale nedělejte cokoli nad to.


 2. občanská společnost vytváří pluralitu a pluralita vytváří kvalitu. Čím více na sobě nezávislých iniciativ existuje, tím větší je naděje, že se vynoří originální řešení veřejného problému. Před pokládat, že takové řešení může vzniknout jedině v "centru" státní moci, znamená identifikovat moc s pravdou a přiznávat jí patent na rozum - a to, jak známo, vede k všeobecné-mu úpadku.

 3. čím je občanská společnost členitější a rozmanitější, tím jsou stabilnější politické poměry v zemi. Změny v centru moci se pak nepromítají osudově do života občanů, protože s jejich důsledky se vypořádávají již nižší úrovně veřejné správy, a tím je dopad změny na občana ztlumen. Problémy poli-tického centra neprosakují až do každodenního života občanů, ale také centrum se nemusí zabývat kdejakým lokálním problémem, takže má čas zabývat těmi opravdu důležitými záležitostmi. Tak se občanská společnost stává i pojistkou proti nástupu autoritativních sil, které se mají tím lepší podmínky k ovládnutí země, čím více moci je soustředěno v mocenském státním centru.

 4. občanská společnost je výhodná i ekonomicky - čím přímější je cesta od toho, kdo platí, k účelu, na který platí, - tím hospodárněji jsou peníze vy-užity. Konkrétní dárce může v prostoru svého zájmu obhlédnout skutečnou veřejnou potřebu lépe než úředník na vzdáleném ministerstvu.

 5. člověk není jen výrobcem, tvůrcem zisku a konzumentem. Je i tvorem spo-lečenským, který chce být s druhými, který touží po soužití a spolupráci, který se chce podílet na životě lidské obce či pospolitosti, který chce mít vliv na to, co se děje kolem něho. Člověk se přirozeně zajímá o své lidské okolí, touží být svým okolím oceněn za to, co mu poskytuje. Lidský jedinec je subjektem svědomí, mravního řádu, lásky k bližnímu. Občanská společnost umožňuje uskutečňovat naše plné lidství.

 6. jednou z cest jak čelit nebezpečím v dnešním světě (s globální a v podstatě materialistickou civilizací) je systematické vytváření celosvětové občanské společnosti, ve které stát by už nebyl ztělesněním nacionálních ambicí, ale jednou z úrovní veřejné správy, která by ochotněji přenášela mnohé ze svých dosavadních funkcí jak směrem dolů - k úrovním samosprávy, tak směrem nahoru - k nadnárodním společenstvím a organizacím.
 7. nikoliv nacionalismus - zaslepené povyšování příslušnosti k národu nad všechno ostatní, ale vlastenectví - láska k zemi, v níž je nám dáno žít, zodpo-vědnost za její budoucnost kulturní, ekonomickou a politickou. Nikoliv fana-tismus a fundamentalismus - slepé povyšování jednoho aspektu lidské identity nad jiné její aspekty. Společnost má umožnit všechny způsoby lidské sebeidentifikace, aby se rozvíjely vedle sebe - to vyžaduje uspořádání, které je založeno na důvěře v občana a na respektu k němu. Takovým uspořádáním je občanská společnost.