• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 6.6.2015

 

ÚSTŘEDNÍ  RADA  KLUBU ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

8. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 6. 6. 2015

 

Ústřední rada KAN

 

  1. bere na vědomí 761. usnesení Poslanecké sněmovny ze 27. schůze dne 21.5.2015, jímž Poslanecká sněmovna konstatovala, že výroční finanční zpráva Klubu angažovaných nestraníků za rok 2014 je úplná (viz příloha č.1 tohoto Usnesení).

  2. schvaluje text dopisu velvyslanci Ruské federace v ČR (v příloze tohoto Usnesení) se žádostí o nápravu a pravdivé informování ruskými státními sdělovacími prostředky o dění v ČSSR v roce 1968 jako reakci na filmový pořad jímž ruská státní televize Rossija I napadla lživými pomluvami mj. klub K231 a Klub angažovaných nestraníků, které vznikly spontánně na jaře r.1968 (viz příloha č.2 tohoto Usnesení).

  3. pověřuje J. Domlátila, aby zaslal velvyslanci Ruské federace dopis uvedený v předcházejícím bodu.

  4. souhlasí s přijetím pana Bohuslava Hamáčka za člena KAN, který splnil stanovami požadované podmínky řádného členství.

  5. souhlasí s účastí M. Mišky jako pozorovatele za KAN na sněmu IVČRN, z.s., konaném 6.6.2015 odpoledne v Dolních Počernicích. Pozvánku na sněm IVČRN poslal představitel spolku Jiří Barták.

  6. vyslovuje uznání členovi Ústřední rady KAN Vladimírovi Hučínovi za jeho vystoupení v diskusním pořadu Politické spektrum o tajném sledování občanů, který ČT 24 vysílala v premiéře dne 23. května 2015.

  7. konstatuje že v návaznosti na velmi pochybné až zjevně nemravné a nezákonné rozsudky českých soudů (např. kauzy Opencard, Hradílek, Nagyová, Tuhý, Fuksa-Šnajdr-Tluchoř) nabývá na důležitosti programový cíl KANu týkající se výběru a odvolatelnosti soudců a možnosti stíhat a soudit soudce. Ústřední rada doporučuje rozšířit příslušný bod v přehledu programový cílů Klubu angažovaných nestraníků.
    Tento bod Usnesení souvisí se šestým bodem z 5.zasedání ÚR KAN.

 


Schváleno

pro 3 hlasy, proti 0 hlasů, zdrželi se - nikdo

Přítomni: Bíro, Domlátil, Miška (částečně)

Omluveni: Kolář, Matějka, Protiva

Hosté : Hamáček

 

Příští  řádné zasedání ÚR KAN: sobota 27. června 2015 od 12,00 h v restauraci U Parašutistů
(zasedáme v zadním lokále) v Resslově ulici č. 7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“,
nebo tramvají č. 22 od stanice metra C„ I. P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“)

 


 

Příloha číslo 1 k Usnesení ÚR KAN ze 6.6.2015

Výňatek z Usnesení Poslanecké sněmovny ze schůze 21.5.2015

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2015, 7. volební období

761

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny z 27. schůze 21. května 2015

ke zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2014 (sněmovní dokument 2361)

Poslanecká sněmovna

I. konstatuje,

že výroční finanční zprávy za rok 2014 předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění jsou úplné:

1. Aktiv nezávislých občanů ; 2. ALTERNATIVA; 3. Alternativa pro Plzeň; 4. ANO 2011; 5. B10.cz; 6. Balbínova poetická strana; 7. COEXISTENTIA; 8. Česká pirátská strana; 9. Česká pravice; 10. Česká strana národně socialistická; ...................................

39. Karlovaráci; 40. Karlovarská občanská alternativa; 41. Klíčové hnutí;

42. Klub angažovaných nestraníků;

43.Komunistická strana Čech a Moravy; 44. KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKÁ 21; 45. Komunistická strana Československa; 46. Konzervativní a sociální hnutí; 47. Konzervativní aliance 2014; 48.Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska); ......................................

125. VÝCHODOČEŠI; 126. Zdravé Hradiště; 127. Zlín 21; 128. Zlínské hnutí nezávislých; 129. Ženy za Brod...........................

VII. pověřuje

předsedu Poslanecké sněmovny, aby

1. v souladu s § 19a odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., seznámil s bodem VI. tohoto usnesení příslušné finanční úřady,

2. v souladu s § 20a odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., do 7. 6. 2015 s tímto usnesením seznámil Ministerstvo financí,

3. s tímto usnesením seznámil Ministerstvo vnitra.

Jan Hamáček v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Gabriela Pecková v.r.

ověřovatelka Poslanecké sněmovny

 


 

Příloha číslo 2 k Usnesení ÚR KAN ze 6.6.2015

Dopis velvyslanci Ruské federace v ČR, Sergjeji Kiseljovovi
 

Pan  S e r g j e j   K i s e l j o v ,
velvyslanec Ruské federace v ČR

Velvyslanectví Ruské federace
nám. Pod Kaštany 1
160 00 P r a h a 6 , Bubeneč

V Praze, 6. června 2015

Vážený pane velvyslanče,

státní televize Ruské federace, veřejnoprávní kanál Rossija I, vysílala 23. května 2015 filmový pořad „Varšavská smlouva - odtajněné stránky" o dění v ČSSR v roce 1968. Zmíněný materiál a doprovodný historizující popis situace v tehdejší ČSSR se opírá např. o zjevně účelově vyrobené názory a svědectví jednoho člověka; údajně jde o četaře spojovacího praporu Sovětské armády v televizním pořadu vystupujícího pod jménem Jurij Sinělščikov.

Předpokládáme vážený pane velvyslanče, že Vy sám při Vašem vysokém postavení, i mnozí Vámi vedení diplomaté máte (na rozdíl od většiny ruských občanů) přístup k řádně archivovaným dokumentům o skutečném dění a k informacím od vaší FSB. Podobně jako my, kteří jsme tu v roce 1968 žili a sledovali vše vlastníma očima a kamerami, i Vy jistě víte, nebo si můžete ověřit, že vysílaný materiál je plný propagandistických nepravd.

My dosud máme v jasné paměti noc z 20. na 21. srpna 1968, kdy naši republiku, naši malou zemi a její pokojné obyvatelstvo přepadly armády 4 socialistických států pod společným sovětským velením. Tisíce tanků a statisíce vojáků jako Jurij Sinělščikov, po zuby ozbrojených, dobylo naši vlast zcela bez boje. Sovětští, bulharští, polští a maďarští vojáci v noci přitáhli do Československa, a čekali na rozkaz z Kremlu střílet bezbranné Čechy a Slováky. Téměř ve stu případů na rozkaz nepočkali....

Každý ví, že ČSSR nepřepadla a neokupovala Sovětský svaz, ale že to bylo opačně. Smysl má dnes se jen ptát, proč vaše ruská státní televize Rossija právě letos koncem května své diváky desinformovala materiálem stejného druhu, jakým v roce 1968 sovětská média politicky připravovala domácí obyvatelstvo na válku a vojska k útoku na ČSSR. Podobné falešné důkazy užívala i následně k omlouvání a zdůvodňování monstrózní akce vojsk Varšavské smlouvy.

Ve filmu pomlouvaný Klub K 231 ve skutečnosti neměl, a ani nemohl mít cokoli společného s nacisty či fašisty. Sdružoval lidi nespravedlivě vězněné podle zákona číslo 231 z roku 1948 podporujícího diktaturu takzvaného proletariátu. Tito vesměs nevinní lidé v roce 1968 žádali demokratickým občanským způsobem o svoji rehabilitaci. Jiný klub, Klub angažovaných nestraníků, zase sdružuje bezúhonné lidi preferující pluralismus a netotalitářské způsoby politické činnosti. Jistě je Vám známo, že dospělý občan České republiky si dnes může vybrat členství v některém z více než dvěstěpadesáti politických subjektů, případně může založit novou politickou stranu.

Vážený pane velvyslanče, vysvětlete nám prosím účel ruské státní televizní akce, která logicky vyvolala neslábnoucí obavu z okupace České republiky ruskými vojenskými silami nové generace, jimž nyní velí člověk, který dává na odiv svou odhodlanost použít jaderné zbraně pro naplnění svých imperiálních ambicí.

Žádáme Vás, abyste se zasadil o publikaci pravdivých informací o skutečném dění v ČSSR před okupací naší země sovětskými vojsky, a to v nezmenšeném časovém objemu v těch ruských sdělovacích prostředcích, které výše zmíněným způsobem nepravdivě informovaly posluchače.

Do okamžiku nápravy budou členové klubu K 231, Klubu angažovaných nestraníků spolu s neorganizovanými zodpovědnými občany ČR cítit povinnost varovat české vlastence před eventualitou vojenské agrese avizované oním provokujícím televizním pořadem.

S úctou,

za Ústřední radu Klubu angažovaných nestraníků,

Jiří D o m l á t i l , předseda

koresp. adresa : 160 00 Praha 6, Raisova 3

 


 

Usnesení ÚR KAN 6.6.2015 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 990 hostů a žádný člen