• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 18.2.2012

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 18. 2. 2012

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

4. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 18. 2. 2012

Ústřední rada KAN

 1. souhlasí tím, aby se Robert Diviš (*1971) z Přelouče stal řádným členem KAN ke dni uhrazení členského příspěvku na rok 2012. Organizačně bude začleněn do Korespondenčního klubu
 2. oceňuje iniciativu Místního klubu Plzeň, který předložil text „Desatera“ (viz Příloha I.) tím, že tato iniciativa je podnětem pro nové programové prohlášení KAN, k jehož zpracování se členové ÚR zavazují
 3. souhlasí textem „Co je KAN a co je NFAN“ (viz Příloha II.) a s tím, že tento text po případných úpravách bude nabízen účastníkům akce Nadačního fondu angažovaných nestraníků „Torzo naděje“ dne 24. 2. 2012 (16.00) v Zrcadlovém sále pražského Klementina.
 4. vzala na vědomí, že Ing. Matějka převzal od paní Trnovské účetní uzávěrku KAN za rok 2011 a zpracoval příslušnou Výroční finanční zprávu, kterou v pondělí (20.2.) předá auditorovi k ověření
 5. vzala na vědomí odeslání dopisu (1.2.) adresovaného Ministerstvu financí ČR, ve kterém KAN požaduje zveřejňování informací o prominutí příslušenství daní a daňových penále (Příloha III.)

 

--------------

 

(přijato 5 hlasy, 1 se zdržel,

pro body 1 a 2 hlasoval navíc Ing. Domlátil, který byl poté nucen odejít ; redakce Holba)

Přítomni: Domlátil, Holba, Kolář, Machač, Matějka, Protiva, Svoboda; Host: R. Šimková

Omluven: Hučín, Vlášek

Příští schůze ÚR KAN. sobota 17. března 2012 od 11.10 v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“)

(S ohledem na přestavbu, jež probíhá v restauraci, zasedala ÚR v polooddělené zadní části lokálu a nikoliv v odděleném výčepu. Mnozí účastníci považují toto prostředí za příjemnější, a i obsluha je radši, když zasedáme v lokále.)

  

Příloha I. k usnesení ÚR KAN ze dne 18. 2. 2012 viz soubor DKAN_2H2.doc

 

------------------------------

 

Příloha II. k usnesení ÚR KAN ze dne 18. 2. 2012:

Co je KAN?

Klub angažovaných nestraníků vznikl na ustavující schůzi v posluchárně Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 Dejvicích dne 5. dubna 1968, když se 144 přítomných účastníků podepsalo pod Žádost o schválení stanov a Programové prohlášení, ve kterém mimo jiné stojí:

„Rozhodli jsme se založit Klub ..., jehož členy mají být lidé ..., kteří cítí nyní potřebu zapojit se do současného dění... Klub chce dát svým členům možnost, aby si formovali a konfrontovali názory ve veřejné diskusi ... V tomto okamžiku musíme pokládat demokracii za cíl našeho úsilí. V duchu tohoto úsilí o demokracii musí být ... Klubu ... cizí všechny formy intolerance, diktátorství, proklamování násilí, a dále všechny prvky fašismu, šovinismu a rasismu.

Konkrétní činnost Klubu ... se bude soustřeďovat na tři hlavní oblasti:

Za prvé. Budeme pořádat diskusní večery a setkání ...

Za druhé. Klub ... se plně staví za Deklaraci lidských práv vydanou OSN a chce ... usilovat o vytvoření ústavní demokracie a působit v tom smyslu na veřejné mínění a státní orgány. ...

Za třetí. Klub umožní svým členům, aby se aktivně podíleli na volbách do národních výborů a do Národního shromáždění. ...

Budeme podporovat všechny pozitivní prvky v politice jiných společenských organizací a stran a vystupovat proti všem nedemokratickým jevům. ...“

Dopisem Ministerstva vnitra (ministrem byl bývalý politický vězeň Josef Pavel) ze dne 16. května 1968 byla povolena přípravná činnost KAN, i když stanovy nebyly ministerstvem schváleny, takže se KAN nestal registrovaným subjektem. Dne 11. července 1968 otisklo Svobodné slovo Manifest KAN:

„ ... tři základní východiska, která jsou již dnes ideovou páteří našeho Klubu.

 1. (1)Považujeme za základ ... myšlenku lidských a občanských svobod ...obhajobě těchto práv proti odlidšťujícím silám kapitalismu fašismu a stalinismu vidíme nepřerušenou tradici demokratického úsilí českého a slovenského národa ...
 2. (2)Druhé východisko našeho úsilí je humanistická tradice československé kultury, jež nacházela nejvýznamnější podněty pro rozvoj našich národů na poli vědy, umění, náboženství, mravnosti a filosofie, nikoli na poli bitev a úsilí o světovládné cíle nebopouhém zvyšování hmotného blahobytu. ...
 3. (3)... demokratický výkon moci a svoboda jednotlivce jsou pro nás jak východiskem politických úvah tak cílem ...

... výsledkem bouřlivého politického vývoje v naší zemi je skutečnost, že ... proběhly přeměny ...v nitru lidí, kteří pochopili , že hledání cest, jak bez úhony prokličkovat totalitou zvůle úzké skupiny osob přisvojujících si nárok na moc je nedůstojné člověka.

...Chceme být nezávislou politickou silou zcela nového typu, představující zájmy a smýšlení nestraníků. ...“

Po okupaci Československa sovětskými vojsky v srpnu 1968 byl zákaz činnosti KANu dne 7. září 1968 jedním z prvních opatření Ministerstva vnitra pod odchodu ministra Pavla (31.8.1968).

 

-------------------------------

 

Dne 31. března 1990 se sešli „bývalí i současní stoupenci myšlenek KAN, ve snaze upřímně přispět svým dílem ... k obnově naší společnosti, zdevastované čtyřmi desítkami let komunistické nadvlády ... s cílem obnovit činnost tohoto hnutí“.

Nový přípravný výbor KAN vydal prohlášení, podle kterého se KAN chce v politické oblasti zaměřit (mimo jiné) na tyto otázky:

-          Prosazovat v praxi zákonné záruky svobody projevu a sdružování

-          Požadovat, aby škody způsobené národnímu hospodářství byly hrazeny zejména z majetku KSČ, která měla absolutní moc a tedy i absolutní odpovědnost

-          Požadovat, aby rozhodující místa veřejného života obsadili demokraticky smýšlející lidé.

Dne 7. května 1990 Ministerstvo vnitro České republiky zapsalo do evidence politické hnutí pod názvem „Klub angažovaných nestraníků“ se sídlem v Praze.

Podle současných stanov Klubu Angažovaných nestraníků (KAN):

„KAN je politickým hnutím občanů ČR,

 • kteří v období od 1. 7. 1948 do 17. 11. 1989 nebyli
 1. ofunkcionáři žádné politické strany v Československu,
 2. očleny ani kandidáty KSČ nebo KSS,
 3. oplacenými funkcionáři ČSM nebo SSM
 4. oani příslušníky Lidových milicí,
 • kteří nebyli v evidenci osob spolupracujících s StB (ustanovení zákona č. 451/1991 – tzv. lustrační zákon)

KAN se hlásí k ideálům svobody, demokracie, humanity a prosperity, prosazuje toleranci rasovou, národnostní i náboženskou, a uplatňování zásady rovnosti občanů před zákonem a rovnosti příležitostí

KAN usiluje o nápravu křivd a potrestání zločinů, ke kterým došlo ze strany totalitních režimů, např. fašismu a komunismu, a odporuje všem snahám o nastolení totalitního systému vlády v ČR a jakéhokoliv jiného režimu omezujícího svobodu a nezávislost

KAN usiluje o vytvoření fungující občanské společnosti“

www.kan.cz

---------------------------------------------------

 

Co je NFAN?

Na XVI. sněmu KAN v Kralupech nad Vltavou dne 25. listopadu 2006 vznikla myšlenka zřídit nadační fond na podporu osob i idejí, které se podílely či podílejí na naplňování společenských cílů KAN. Na půdě Ústřední rady KAN byl pak tento záměr rozpracováván s vědomím toho, že mezi námi žijí lidé v nezaviněné nouzi, i toho, že rozvoj kultury a vědy brzdí nedostatek finančních prostředků. Od samého počátku bylo jasné, že fond nemá být záležitostí pouze členů KANu, ale mnohem širšího okruhu podobně smýšlejících osob.

V létě 2007 byl Nadační fond angažovaných nestraníků registrován a na podzim téhož roku udělil svou první podporu.

 Fond byl zřízen za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti:

 • podpory fyzických i právnických osob, které se zabývají aktivitami směrujícími k vytváření občanské společnosti fungující na demokratických principech, pomoci při nápravě některých křivd a chyb způsobených nejednotným výkladem právních norem, které by mohly ohrozit demokratické zásady, včetně pomoci při existenčních potížích dotčených osob,
 • pomoci při nápravě některých křivd a chyb způsobených nejednotným výkladem právních norem, které by mohly ohrozit demokratické zásady, včetně pomoci při existenčních potížích dotčených osob,
 • podpory humanitárních aktivit právnických i fyzických osob, se zaměřením na podporu projektů a záměrů v oblasti ochrany základních lidských práv a duchovních hodnot,
 • pomoci těm, kdo pracují na poli osvěty (vědecké, filmové, televizní, rozhlasové, výtvarné, novinářské tvorby) s cílem ochrany demokracie a zvýšení zájmu občanů o veřejný život.

Dále se činnost fondu zaměřuje na podporu hnutí a aktivit bránících propagaci fašismu a dalších hnutí směřujících k potlačování práv a svobod občanů, které naplňují obsah § 260 odst. 1 trestního zákona č. 140/1961 Sb., a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu.

http://www.nfan.cz

V Praze dne 18. 2. 2012

-----------------------------------------------------------------------

 

Příloha III. k usnesení ÚR KAN ze dne 18. 2. 2012:

 

Ministerstvo financí ČR

Letenská 525/15

118 00 Praha 1

V Praze den 31. ledna 2012

Věc: Žádost o zveřejňování informací o prominutí daní a daňových penále

Vážení,

            Ministerstvo financí ČR je s ohledem na ustanovení § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, povinným subjektem ve vztahu k poskytování informací.

            S ohledem na skutečnost, že problematika odpouštění daňových nedoplatků, resp. příslušenství a penále zůstává systematicky neřešena, ve vztahu k oprávnění občanů České republiky být informováni o subjektech, kterým ministr financí ČR toto dobrodiní prokázal a vzhledem ke skutečnosti, že je v oprávněném zájmu Ministerstva financí ČR jako strážce daňových příjmů a odpovědného nakládání s rozpočtovými prostředky České republiky, aby tyto údaje byly transparentné zveřejňovány, navrhujeme, aby se pro futuro veškeré údaje o osobách, kterým byly prominuty daňvové nedoplatky resp. příslušenství a sankce, zveřejňovaly na webových stránkách Ministerstva financí ČR.

            Byli bychom rádi, abyste nás o výsledku našeho podání informovali.

      S úctou

                        Ing. Pavel Holba CSc.                                               Ing. Miroslav Matějka

                        předseda ÚR KAN                                                   místopředseda ÚR KAN

                                               Klub angažovaných nestraníků (KAN)

                                                  K Lipám 293/26, 190 00 Praha 9

 


Příloha I. Usnesení ÚR KAN 18.2.2012 MS Word formát Microsoft Word

Usnesení ÚR KAN 18.2.2012 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 160 hostů a žádný člen