• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 18.1.2014

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 18. 1. 2014

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

3. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 18. 1. 2014

 

Ústřední rada KAN

  1. žádá Ing. Matějku, aby připravil dopis pro Ministerstvo vnitra ČR o funkcionářích KAN zvolených na XXII. sněmu;

  2. rozhodla, že KAN podá samostatnou kandidátku pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014;

  3. žádá členy ÚR, aby vyhledali zájemce o kandidaturu do Evropského parlamentu, získali od nich „Prohlášení kandidáta" (viz Příloha č. 1 tohoto usnesení) vyplněné podle „Pokynů pro vyplnění" (viz Příloha č. 2) a údaje potřebné pro vyplnění kandidátní listiny, a předali jim informaci „Vydávání osvědčení o státním občanství" (viz Příloha č. 3);

  4. žádá členy ÚR, aby jednotlivě vypracovali odpovědi na „Otázky MK Kladno" (viz Příloha č. 4) a na „Otázky mezinárodního časopisu CEJISS" (viz Příloha č. 5);

  5. vzala na vědomí, že Ing. Matějka předal podklady pro zpracování účetní uzávěrky KAN za rok 2013 nové účetní;

  6. vzala na vědomí, že vzhledem ke změně otevírací doby restaurace U Parašutistů bude příští schůze ÚR začínat až v 11:30 hodin.

-----------------------------------------------------------

 

(schváleno všemi sedmi hlasy Pavel Holba se zdržel hlasování u bodu 2)


Přítomni: Biro, Domlátil, Holba, Hučín, Matějka, Protiva, Vlášek


Příští schůze ÚR KAN. sobota 15. února 2014 od 11.30 !!! v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Příloha č. 1 usnesení ÚR KAN ze dne 18. I. 2014

Příloha ke kandidátní listině Klubu angažovaných nestraníků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech

...................................................

Prohlášení kandidáta, který je občanem České republiky

 

"Já níže podepsaný(á), ..........................................................................................

jméno, příjmení

uvedený(á) na kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu, prohlašuji, že souhlasím se svou kandidaturou; nejsou mi známy překážky mé volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Evropského parlamentu; nedal(a) jsem souhlas k tomu, abych byl(a) uveden(a) na jiné kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu, a to ani v jiném členském státě."

 

...............................................................................................................................................

místo trvalého pobytu na území České republiky

 

V ........................................... dne ........................

 

..............................................................................

podpis kandidáta

 


 

Příloha č. 2 usnesení ÚR KAN ze dne 18. I. 2014

Pokyny k vyplnění prohlášení kandidáta

Ke kandidátní listině KANu musí být přiloženo na samostatném listu vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě že tyto překážky pominou ke dni voleb, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu, a to ani v jiném členském státě EU. V prohlášení kandidát dále uvede místo svého trvalého pobytu, to znamená celou adresu svého bydliště tak, jak jí má uvedenu v občanském průkazu.

! U každého kandidáta je nutné zjistit jeho úplné datum narození (místo narození není třeba) ovšem toto nevyplňovat do Prohlášení, ale napsat na zvláštní papír a odevzdat spolu s podepsaným Prohlášením!

! Prosím, nevyplňujte zatím datum v záhlaví Prohlášení, protože dosud není znám termín voleb do EP – bude doplněno později!!!

 


 

Příloha č. 3 usnesení ÚR KAN ze dne 18. I. 2014

Vydání osvědčení o státním občanství ČR

Jak postupovat v případě, pokud potřebuji získat osvědčení o státním občanství ČR

Postup:

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky může podat fyzická osoba, o jejímž státním občanství se jedná, a to nejdříve dnem, kdy nabude zletilosti. Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. Žádost o vydání osvědčení, které se bude týkat zemřelé osoby, může podat příbuzný v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec anebo fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

Osvědčení o státním občanství České republiky ne starší 1 roku je listinou, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání občanem České republiky, a na žádost i údaj o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém období byla českým státním občanem, případně o tom, že fyzická osoba je státním občanem České republiky od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení.

Důvodů, pro které občan žádá vystavení osvědčení o státním občanství České republiky je mnoho. Patří sem např. vystavení prvního občanského průkazu, vystavení cestovního pasu, zápis matriční události do Zvláštní matriky v Brně, kandidatura do senátních voleb a voleb do Evropského parlamentu či restituční nároky a jiné.

Osvědčení o státním občanství ČR vydává Krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu, resp. posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Žádost o vydání osvědčení se podává u příslušného Krajského úřadu podle místa trvalého pobytu. Pokud dotyčná osoba na území ČR nikdy trvalý pobyt neměla, žádost se podává u Úřadu městské části Praha 1. Žádost lze podat i prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí. Žádost lze podat osobně i písemně, v případě písemné žádosti musí být úředně ověřen podpis na Dotazníku k vydání osvědčení o státním občanství ČR a žadatel musí předložit úředně ověřené přílohy – rodný list, oddací list atd. (viz. část Potřebujete). Osvědčení bude zasláno na adresu žadatele, kterou vyplní v Dotazníku.

Vydání osvědčení o státním občanství České republiky se řídí zákonem č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Potřebujete:

• formulář – Žádost k vydání osvědčení o státním občanství ČR

• formulář - Dotazník k vydání osvědčení o státním občanství ČR

• rodný list, oddací list popř. doklad o vzniku partnerství, popř. doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera osoby, o jejíž státní občanství se jedná

• rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popř. doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli (má-li tyto doklady žadatel k dispozici)

• dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popř. i dalších předků (má-li žadatel tyto doklady k dispozici)

• doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejímž státním občanství se jedná, občanem České republiky

• doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství

• případně další doklady, které jsou podstatné pro zjištění státního občanství České republiky žadatele

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Lhůta k vyřízení:

Maximálně 180 dnů ode dne podání žádosti.

Správní a místní poplatky:

100,- Kč v hotovosti

Sankce:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uveden nepravdivý údaj nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, úmyslu neoprávněně získat jako žadatel o vydání osvědčení o státním občanství, toto osvědčení, nebo jako zákonný zástupce nebo opatrovník žádající o vydání osvědčení pro dítě, toto osvědčení pro dítě.

Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.

Ostatní doplňující informace – kde žádat:

V hlavním městě Praze jsou pověřeny výkonem agendy státního občanství Úřady městských částí Praha 1 až Praha 22.

Seznam krajských úřadů, kde lze žádat o vydání osvědčení:

1. Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odbor vnitřních věcí, oddělení občanských agend, 3. patro -

JUDr. Šteffková Lenka vedoucí oddělení občanských agend OVV

OVVOA místnost 3074 Telefon 257 280 165 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jiřina Bělohlávková

odborná referentka oddělení občanských agend

Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

tel.: 257 280 875 fax: 257 280 370

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.kr-stredocesky.cz

2. Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, odbor legislativy a vnitřních věcí, oddělení správní,

Mgr. Jan Bláha

vedoucí oddělení tel: 386720228

fax: 386354056 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, oddělení vnitřních věcí,

Arnoštová Ladislava, tel.: +420 377195 129, vedoucí oddělení vnitřních věcí

4. Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, odbor správních agend a krajský živnostenský úřad, oddělení správních agend

Lenka Brožová místnost 123B Tel. 354 222 554 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad, oddělení správních činností

Ing. Jaroslav Švec, vedoucí oddělení, tel.: +420 475 657 307, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6. Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, správní odbor, oddělení matrik a státního občanství

Mgr. Ježková Jaroslava

485226464 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., místnost C 208, Vedoucí oddělení

matrik a státního občanství, zástupce vedoucího správního odboru

7. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení vnitřní správy

Blažková Štěpánka Mgr.

vedoucí oddělení místnost 4a-P1.406

Tel.: 495 817 150

8. Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice, odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad, oddělení vnitřních věcí, úsek matrik a státního občanství, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů – vedoucí úseku: Zdeňka Stránská 466 026 525

9. Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, oddělení ostatních správních činností – Kuchařová Alena, JUDr. Vedoucí oddělení, tel.: 564602258, mobil: 724650181, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kancelář 3.03 D

10. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, odbor správní, oddělení správní

JUDr. Sychrová Eva Odbor správní Oddělení správní Tel.: 54165 2216 Místnost 125A Žerotínovo nám. 3 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11. Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, odbor správní a legislativní, oddělení správní

Ing. Peter Garláthy

funkce: vedoucí oddělení, evidence obyvatel, registr zájmových sdružení právnických osob, volby

Oddělení správní, Odbor správní a legislativní

telefon: Telefon: 585 508 534 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeremenkova 40b, RAO, PSČ: 779 11, patro: 13p, kancelář: 1315

12. Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín, odbor právní a krajský živnostenský úřad, oddělení státního občanství a přestupků

Mgr. Polehlová Andrea

Telefon 577 043 562 Místo b21/936

Vedoucí oddělení státního občanství a přestupků

13. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení státního občanství a matrik

Kopecká Gabriela, Mgr. Bc.

vedoucí oddělení, 1. zástupce vedoucího odboru Telefon 595 622 306 Místnost B101

   


  

Příloha č. 4 usnesení ÚR KAN ze dne 18. I. 2014

Otázky MK Kladno - podnět k diskusi v KAN

Členové KANu – místního klubu Kladno dávají tímto dokumentem podnět k diskusi a žádají ústřední radu k vydání stanoviska.

Ve volebním roce 2014 hodláme kandidovat do zastupitelstva našich domovských obcí, Kladno, Pchery a Stehlečeves a to jako členové KAN na společných kandidátkách s „ideově blízkými subjekty".

Otázka pro ÚR je:

1. Kdo všechno je nám blízký ?

(Na posledním sjezdu zazněla spousta názorů, nebojíme se říct „levicového ražení" Dle našeho názoru se v KANu pomalu vytrácí pravicový duch, jsme více přístupní levicovým myšlenkám a chybí nám tak vyjasnění mantinelů – s kým ještě ano a s kým už ne. Sami nemáme šanci sestavit vlastní kandidátku, tak je pro nás toto vymezení potencionálních spojenců klíčové. Chceme společně s vámi, prostřednictvím našeho zástupce v ÚR tyto mantinely jednoznačně vytyčit.)

2. Pro tyto volby je nutné definovat stručná volební hesla, jaké hodnoty presentovat široké veřejnosti?

3. Bude možné počítat na volební kampaň mimo morální podpory také s finančním příspěvkem z rozpočtu KANu?

4. KAN orientován pravicově nebo levicově?

5. Pokud levicově, jaké hodnoty prosazuje?

6. Pokud pravicově, jaké hodnoty prosazuje?

7. Je KAN pro evrovskou integraci resp. setrvání EU a NATO ? ANO / NE

8. Je KAN pro přijetí Eura? ANO / NE

9. Je KAN pro zachování regulačních poplatků ve zdravotnictví? ANO / NE

10. Je KAN pro zavedení pokladenského systému ve zdravotnictví? ANO / NE

11. Je KAN pro zavedení progresivního daňového zdanění příjmů? ANO / NE

12. Je KAN pro dobrovolnou výuku náboženství v průběhu základní školní docházky? ANO / NE

13. Jste pro plošný zákaz držení střelných zbraní s výjimkou profesních a zákonem stanovených zájmových důvodů? ANO / NE

 

S pozdravem

Vratislav Kaválek       Marcel Miška       Karel Protiva

 


 

Příloha č. 5 usnesení ÚR KAN ze dne 18. I. 2014

Otázky mezinárodního časopisu CEJISS

(Central European Journal of International and Security Studies)

Vážený pane ...,

obracím se na Vás jménem našeho šéfredaktora Dr. Mitchella Belfera, který by si velmi vážil Vaší ochoty poskytnout rozhovor pro náš žurnál CEJISS.

CEJISS(Central European Journal of International and Security Studies) je volně přístupné médium odrážející vývoj a stav mezinárodních vztahů ve střední Evropě jakožto i v dalších regionech. Ročně zastihne 45 000 čtenářů ve více než 180 státech světa.

Prostřednictvím rozhovoru CEJISS nabízí jedinečnou příležitost pro českého politika reagovat na uplynulé volby a zároveň je tak přiblížit a vysvětlit našemu evropskému čtenáři/publiku.

 

------------------------------

Vážený pane ....,

na základe naší domluvy Vám zasílám otázky, které se týkají událostí uplynulých voleb a situace v České Republice. Prosím, neváhejte se na mne obrátit s otázkami či nejasnostmi.

Děkujeme za Váš čas i ochotu.

S pozdravem, Daniela Zordová

English version Můj překlad

1. How would you sum up the last elections? What do you think you did well and wrong? What do you think the other political parties have done better?

Jak byste shrnul poslední volby? Co si myslíte, že jste udělali dobře a co špatné? Co si myslíte, že ostatní politické strany dělaly lépe?

2. How do you perceive the current situation within the CR (in general and/or in the political sphere)? Could you reflect on it more?

Jak vnímáte současnou situaci v ČR (obecně a / nebo politické sféře)? Mohl byste se nad tím více zamyslet?

3. Where do you believe the CR is heading? Where do you see its position within international politics, let's say in 5 years?

Kam si myslíte, že ČR směřuje? Kde vidíte její postavení v rámci mezinárodní politiky, řekněme během 5 let?

4. What do you think the future holds for the EU? Jaká si myslíte, že bude budoucnost pro EU?

Česká verze zaslaná D. Zordovou

1. Jak by jste zhodnotili uplnynulé volby? Co jste podle Vás udělali správně, a naopak špatně? Co podle Vás konkurence udělala lépe?

2. Jak vnímáte současnou situaci (i v politické sféře)?

3. Kam si myslíte, že Česká Republika směřuje? Jakou pozici v mezinarodní politice si myslíte, že Česká Republika bude mit v budoucnu? Kde ji vidíte za 5 let?

4. Jaká je dle Vás budoucnost Evropské Unie?

 


Usnesení ÚR KAN 18.1.2014 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 967 hostů a žádný člen