Usnesení ÚR KAN 12.10.2013

Vytisknout

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 12. 10. 2013

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

9. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 12. 10. 2013

 

Ústřední rada KAN

 1. uvítala jako hosty Bc. Jolanu Přibylovou (politoložku) a MUDr. Evu Špičanovou (zubní lékařku), které byly vybrány na první a druhé místo samostatné kandidátky KANu do parlamentních voleb 2013 v Pardubickém kraji. Obě kandidátky vyjádřily své postoje vůči KAN a vůči české politice.

 2. sledovala (na Č24 od 11:30) televizní pořad Politické spektrum, na němž se vedle představitelů ANO 2011 a Úsvit (Okamura) zúčastnil kandidát a místopředseda KAN Ing. Jiří Domlátil

 3. schválila doplněný text Ing. Domlátila „KAN k volbám 2013" – viz příloha č. 1 tohoto usnesení

 4. schválila úpravy textu v letáku MUDr. Protivy „KAN – kdo jsme" – viz příloha č. 2 tohoto usnesení

 5. doporučila kandidátům KAN, aby podpořili prohlášení vydané sdružením „Rekonstrukce státu" – viz příloha č. 3 tohoto usnesení

 6. vzala na vědomí, že
  1. Ing. Jiří Machač nebude kandidovat na kandidátce politického hnutí „Změna" ani na žádné jiné kandidátce ve volbách 2013
  2. v neděli 13. 10. v 18:10 bude na Č. rozhlase Plus vysílána 50-minutová beseda za účasti J. Domlátila (KAN), Cibulky (Pravý Blok), Senjuka (Strana soukromníků ČR) a Macha (Strana svobodných občanů)
  3. ve středu 16. 10. v 21:10 bude na Radiožurnálu vysílána beseda za účasti MUDr. K. Protivy (KAN) a představitele strany Koruna česká
  4. ve čtvrtek 17. 10. ve 14:10 na stanici Česká rozhlas Pardubice bude vysílán přímý přenos předvolební besedy, na níž se zúčastní kpt. V. Hučín (KAN) a představitelé KSČM a DSSS.
  5. pro volební (jednominutové) spoty KAN vylosoval ČRo časy uvedené v příloze č.4
  6. v nakladatelství Euroslavica vyšla s podporou NFAN kniha V. Kučera, K. Steigerwald, L. Navara: Dějiny v manéži.

 7. je pobouřena tím, že organizace The Victims of Communism Memorial Foundation ocenila Václava Klause Truman-Reaganovou medailí, protože nikomu z ÚR KAN není známo, že by Klaus jakkoliv bojoval proti komunismu, ani to, že by mohl být v jakémkoliv ohledu považován za oběť komunismu.

 8. vyjádřila podporu úsilí o zrušení anonymních akcií

 9. vyjádřila podporu myšlence zavedení všeobecného základního příjmu

 10. vzala na vědomí, že místo pro konání XXII. (volebního) sněmu KAN dne 23. listopadu 2013 (cca od 10:30) v restauraci „U pramene" (vulgo „Saigon") v Praze 6 – Bubenči (doprava od stanice metra A „Hradčanská" do stanice busu č. 131 „Nemocnice Bubeneč) je zamluveno.

 

-----------------------------------------------------------

 

(body 1-7 přijaty všemi 8 hlasy, zbytek přijat po odchodu některých členů 5 hlasy)

Přítomni: Domlátil, Holba, Hučín, Kolář, Matějka, Protiva, Svoboda, Vlášek.
Omluveni: Machač
Hosté: Jolana Příkrylová, Eva Špičanová

 

Příští schůze ÚR KAN. sobota 9. listopadu 2013 od 11.10 v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Příloha č. 1 k Usnesení ÚR KAN ze dne 12. 10. 2013

Politické hnutí

Klub angažovaných nestraníků k volbám 2013

Úvod

Klub angažovaných nestraníků je vlastně nejstarší značka na české politické scéně.

KAN vznikl v roce 1968 (žádost o registraci v dubnu 1968).

Je dosud vnímán jako pravicové politické hnutí vzhledem k době vzniku na jaře 1968, kdy KAN představoval myšlenkovou protiváhu doktrínám a dogmatům KSČ, která svou ideologii halasně prohlašovala za levicovou politiku.

KAN usiluje o vytvoření fungující občanské společnosti, kde mají všichni rovné právo ovlivnit politické dění a vývoj k prosperující a spravedlivé společnosti.

KAN vychází z poznání, že občanská angažovanost pramení z uvědomění vlastní spoluodpovědnosti za všechno, co se okolo v lidském společenství děje, tedy i za bezpráví, křivdy a jiné nespravedlnosti páchané na slabších. Kdo nemá tuto spoluodpovědnost a ke špatnostem okolo je lhostejný, nemůže být právem považován za slušného člověka.

Nejlepším východiskem z neutěšeného stavu státních struktur může být podle KANu náhrada hierarchie moci hierarchií autority, která není věcí volby, ale věcí ohlasu.

Motto: Naše malá země není ani tak bohatá ani tak lidnatá, abychom si mohli dovolit ignorovat návrhy a řešení ať je z dobré vůle nabízí kdokoli.
 

Programové priority pro sněmovní volby 2013 :

1. Postátnit stát

1.1. Stát je dnes v soukromých rukou

Náš stát je ve značné míře „zprivatizován“ různými mocenskými skupinami. Skrytá mocenská struktura prosazuje na vedoucí místa jen jí bez výjimky poslušné a ke všemu ochotné osoby, protože (často) bez jakékoli kvalifikace pro danou práci.

Neformální řídící strukturu ovládající celý státní systém je nutno vyřadit z vlivu na chod státu. S tím souvisí posílení základního práva zaměstnanců na poctivou práci ve veřejné správě. Takoví pracovníci mají totiž neformální autoritu, což je často trnem v oku řídících pracovníků, které na úřad dosadila vlivná neformální řídicí struktura („vlivní kamarádi“).

Příklad: „Laboratoří“ nepoctivých praktik, taktik, podvodů, plýtvání veřejnými prostředky a zároveň „líhní šikany“ a pronásledování nekonformních odborníků je např. Magistrát hlavního města Prahy řízený Ing. Martinem Trnkou. Důkazy lze předložit. Příklad : Opencard, IS Dop

1.2. Státní správa

Státní správu je nutné „odpolitizovat“ (osvobodit od diktátu politických stran). Zákon o státní službě po dlouhá léta leží (sice nedokonalý) „u ledu“, ale nenabyl účinnosti.

Odpovědi našich europoslanců Evropě - „Vždyť my ten zákon máme!“ ve světle onoho faktu zní jako výmluvy zločinců.

Ve státní a veřejné správě musí zaměstnavatel chovat úctu k zaměstnancům a k jejich poctivé práci. Musí vytvářet, dbát a střežit podmínky pro to, aby každý z pracovníků mohl odborně růst a pracovat jako osvícená autorita v oboru

Bude dobré zavést vysoké tresty vedoucím pracovníkům zneužívajícím své funkce k prospěchu nějaké skupiny či k prospěchu osobnímu, za diskriminaci a postihy podřízených, kteří se zdráhají krýt nešvary nebo pomáhat nepoctivým nadřízeným nezákonně plýtvat svěřenými prostředky.

1.3. Personální politika

Je třeba vrátit personální politice její pravý smysl: Přísně dodržovat kriteria vzdělání, praxe, zkušeností a konkrétních pracovních úspěchů nepodléhat přáním řídicích pracovníků dosazovat do funkcí jejich „chráněnce“.

1.4. Kontrola

Kontrole se nesmí vymykat nikdo, žádná organizace, žádná instituce. Nejvyšší pozice v kontrolních a bezpečnostních orgánech svěřit pouze slušným osobnostem, které již nejednou v různých konkrétních případech prokázaly, že jim není lhostejná nepoctivost či bezpráví páchané na jiných osobách, a to bez ohledu na riziko ztráty své kariéry, majetku, zdraví nebo života. Proto lze čekat, že takoví lidé i nadále budou neúplatnými bojovníky s nespravedlností a nepoctivostí.

1.5. Nebezpečí bezpečnostních služeb

Příklad: Bezpečnostní informační služba je zatím nedostatečně kontrolovaná a prakticky nekontrolovatelná instituce. Její činnost a prospěch pro republiku jsou neznámé nebo nečitelné, přitom BIS polyká obrovské výdaje. Jak ukázaly některé případy, jsou u nás i tajné služby zneužitelné neformální mocenskou strukturou (mafií). V této souvislosti budeme prosazovat, aby kpt. Hučín a další pracovníci BIS byli zproštěni mlčenlivosti např. v kauzách „zrušení KSČ“ nebo „zrušení KSČM“.

2. Vymahatelnost práva

Právní a slušný stát - měl by přijmout pravidlo, že mravní principy lidské slušnosti a jednání v rámci dobrých mravů stojí nad zákonem (Ústavní soud už nejméně jednou podobně rozhodl).

Umožnit odvolatelnost soudců - např. po rozhodnutích konkrétního soudce, kterými bylo porušeno základní lidské právo některé ze stran sporu).

Zkušení soudci by měli být na prvním (nejnižším) stupni ve většině, pak by soudy na vyšších stupních měly méně práce a pracovaly by kvalitněji.

3. KAN nezapomíná na křivdy spáchané za kteréhokoli režimu.

3.1. KAN usiluje o nápravu křivd a potrestání zločinů,

ke kterým došlo ze strany totalitních režimů, např. nacismu a komunismu, a odporuje všem snahám o nastolení totalitního systému vlády v ČR a jakéhokoliv jiného režimu omezujícího svobodu a nezávislost.

Prosazuje úctu k hrdinům vzpírajícím se jakémukoli násilí nebo lidem, kteří propadli svým totalitním choutkám.

Členové KAN jsou zvlášť citliví na totalitní praktiky a různé druhy násilí, s nimiž téměř každý v KANu má své životní trpké zkušenosti. Proto je snadno a snadno vycítí a identifikují.

KAN ze svých skromných prostředků přispívá a podporuje Nadační fond angažovaných nestraníků. Ten se snaží oceňovat lidi, jimž totalitářské praktiky mocných zasáhly nepříznivě do života a do jejich povolání.

3.2. Nebezpečí návratu k totalitě stále trvá

Pluralitní demokracie, v níž stát ovládají politické strany, není bezpečnou brzdou proti přechodu k totalitní formě nadvlády partají, nebo mocenských skupin ovládajících nejsilnější politické strany. Nebezpečí totality je akutní zvláště v takových strukturách, kde nejvyšší řídicí úrovně si zajistily (třeba jen subjektivně) neotřesitelnou vládnoucí pozici „na věčné časy a nikdy jinak“.  

Modelový příklad: Pražský Magistrát - totalitní praktiky připomínající zacházení s politickými vězni v komunistických trestaneckých lágrech.

Totéž platí podobně o státě (republice) jako celku.

4. Vzdělání a výchova

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání. (Buddha)

Zvyšovat úroveň vysokého školství, odbornost a mravní úroveň profesorského sboru. Vysokoškolští profesoři - začít u nich. Vybírat a podporovat nejen vědce-profesory odborně zdatné, ale současně mravně čisté, kteří budoucí vysokoškoláky (hlavně budoucí pedagogy) budou vychovávat svojí odbornou autoritou a osobním příkladem.

Je smutné, že z českých vysokých škol a univerzit nebyl slyšet patřičný ohlas na korupční aféry na Právnické fakultě univerzity v Plzni, vedené rektorem Průšou. Vždyť tyto korupční aféry zdiskreditovaly celé české vysoké školství.

5. Angažovanost občanská

Pramení z uvědomění vlastní spoluodpovědnosti za všechno, co se okolo v lidském společenství děje, tedy i za bezpráví, křivdy a jiné nespravedlnosti páchané na slabších. Kdo nemá tuto spoluodpovědnost a ke špatnostem okolo je lhostejný, nemůže být právem považován za slušného člověka.

Proč mají občané volit KAN?

1. Proto, že KAN dlouhodobě je na straně občanů nespravedlivě trestaných a diskriminovaných v minulosti nebo přítomnosti (respektive na straně jejich pozůstalých) a upozorňuje na nenapravované křivdy a žádá nápravu.

O tom, že nejde jen o předvolební proklamaci, svědčí skutečnost, že prostřednictvím Nadačního fondu angažovaných nestraníků sám z vlastních skromných prostředků dosud pomohl ocenit a finančně podpořit desítky statečných lidí, převážně pracovníků v kultuře, vědě a také aktivní disidenty, na něž se neprávem zapomíná.

2. Proto, že všem nerozhodnutým a politickou atmosférou znechuceným nabízí KAN luxus nevolit jen menší zlo, ale volit politický subjekt, který se nikdy nezaprodal a nezpronevěřil ideám, z nichž vznikl. Luxus volit lidi, zocelené životem v pravdě, kteří se nenaučili takovým „novým kouskům“ jako jsou podvody, zlodějiny, tunelování, a jiné nepoctivosti.

3. Proto, že KAN nabízí této společnosti možnost a způsob budovat zdola novou demokracii nezaloženou na vertikálních strukturách mocensky ovládaných etablovanými politickými stranami.

 

Můžete, ale nemusíte nás volit, hlavně ale zahoďte zhoubnou lhostejnost, užívejte svůj rozum k porozumění, diskutujte a nenechte si do hlav vtloukat jednotné názory kohokoli shora. Skupiny angažovaných občanů nestraníků, jakými jsou např. místní občanská sdružení, se mohou stát (při splnění požadavků Stanov KAN) Místními kluby v rámci celostátního politického subjektu - Klubu angažovaných nestraníků!

 

Ostatní problematika

Ekonomika - hospodářství :

Ukazuje se, že hospodářský růst je nerozumně založen na plýtvání.

V rámci EU je třeba iniciovat postup proti zneužívání daňových “rájů“.

Je třeba podporovat střední podnikatelský stav.

Ochrana přírody a životního prostředí -

Chápání problémů zachování kvality životního prostředí je otázkou úrovně obecné vzdělanosti.

Cílem je zcela změnit myšlení směrem ke komplexnímu přístupu při řešení projektů urbanistických a rozvoje krajiny, i opačně, při realizaci ochranářských projektů.  

Zdravotnictví:

V zásadě by mělo být respektováno právo na bezplatnou zdravotní péči. Připouštíme: zpoplatnění léčby nebo zvýšení povinného pojistného pro lidi, kteří vlastní vinou zanedbávají prevenci a péči o vlastní zdraví. Zvýšit zdravotní pojistné pro rizikové skupiny - prostitutky, adrenalinové rizikové sporty aj.

Doprava, infrastruktura, energetika:

Souvisí s problémy zajištění kvality lidského života.

Lobbismus:

Možná by bylo účelné zavést povinnost zveřejňovat doporučení a návrhy lobbistů. je však třeba zvážit účinek takového opatření.

Různé

Parlamentní demokratický systém založený na politických stranách není optimální a neumožňuje snadná řešení celospolečenských problémů. Proto KAN dává přednost horizontální organizační struktuře (= místní kluby KAN) a diskuzi nedeformované do jednorozměrného myšlenkového prostoru „levá - pravá“, před pluralitní demokracií založené na politických stranách věčně bojujících o moc a vymezujících se proti ostatním konkurentům.

Na závěr jeden citát:

„Prožíváme dlouhodobou krizi nikoliv parlamentní, nikoliv ústavní, ale krizi stranické demokracie. Politické strany v české demokracii se nenaučily hájit veřejný zájem, ale staly se pouze jakýmisi obstaravateli zájmů soukromých.“

Jiří Přibáň (profesor sociologie a filosofie práva na University of Wales, Cardiff) 2013

-------------------

Pro televizní a rozhlasové debaty a interview připravil

Jiří Domlátil, místopředseda KAN, 3. 10. 2013

 


Viz ke stažení ve formátu pdf

Klub angažovaných nestraníků k volbám 2013

 

Příloha č. 2 k Usnesení ÚR KAN ze dne 12. 10. 2013

 

KAN 2013 - Kdo jsme

Kdo jsme?

       Klub angažovaných nestraníků je politické hnutí těch, kdo nejsou členy žádné politické strany, avšak zajímají se o veřejnou správu na úrovni státu, krajů, měst a obcí a usilují o zvýšení politické kultury v naší zemi. KAN byl založen již v na jaře roku 1968 jako první politický subjekt, který kritizoval politický systém Národní fronty s vedoucí úlohou KSČ, a proto byl krátce po invazi vojsk Varšavské smlouvy v září 1968 zakázán. V květnu 1990 byl KAN obnoven.

        Členem KAN se může stát každý občan ČR, který

 1. a)nikdy nebyl členem KSČ či KSS
 2. b)nebyl ani nomenklaturním funkcionářem orgánů předlistopadové Národní fronty (od krajské úrovně výše)
 3. c)je držitelem negativního lustračního osvědčení (jen v případě, že se narodil před rokem 1972)

Členové KAN mohou svobodně vyjadřovat své názory pokud hovoří vlastním jménem. Pokud však kesvému jménu připojí naši značku KAN, musí respektovat naše stanovy a usnesení Ústřední rady KAN (obojí najdete na webových stránkách www.kan.cz )

Nevěříte žádné z politických stran? – Neváhejte, pojďte volit KAN!

                                                                      Děkujeme za podporu.

-------------

1. Eliminovat vliv nevolených mocenských struktur (oligarchů, lobbyistů a stranických kmotrů) na rozhodování poslanců, senátorů a zastupitelů, i soudců. Ústava ukládá poslancům hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, - nikoliv podle stranické discipliny (diktované často prospěchem strany).

2.    Důsledně oddělovat moci výkonnou, zákonodárnou a soudní. Zatímco moc soudní je opravdu více méně samostatná, u moci zákonodárné a výkonné dochází k jejich spojování. Jednoduše řečeno: ministr nemůže být současně poslancem a naopak, neboť každá z funkcí vyžaduje plný pracovní úvazek.

3. Nezapomínat na křivdy spáchané za kteréhokoliv režimu. Je třeba napravovat křivdy a odsuzovat zločiny, ke kterým došlo v době nacismu a komunismu, neboť nebezpečí návratu k totalitě stále trvá.

4. Je možné zpoplatnit ve zdravotnictví  některé jednoduché výkony, které by nebyly nutné, kdyby pacient přiměřeně pečoval o vlastní zdraví. Například u zubních amalgámových výplní by se zpoplatnění mohlo týkat osob starších 18 a mladších 65 let, ale jen v případech, že pacient za celý rok před výkonem nepodstoupil žádnou preventivní prohlídku.

5. Urychlit a důsledně kontrolovat přípravu a výstavbu rychlostní silnice R 35 (která má být osou automobilové dopravy Pardubického kraje), aby se nedostala do ještě delšího časového skluzu.

 

 

 


  Příloha č. 3 k Usnesení ÚR KAN ze dne 12. 10. 2013

 

Rekonstrukce státu je společný program politiků, podnikatelů a občanů, kteří chtějí žít v zemi, kde se úspěchu dosahuje

s rovnou páteří, kde se nevyplácí obcházet zákony a pravidla a kde právo dopadá na všechny stejně.

Rekonstrukce státu je společný program pro omezení korupce, která dnes svým rozsahem ohrožuje legitimitu

demokratického systému.

 

Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu

Já, ................ , kandidát(ka) ve volbách do Parlamentu České republiky

v kraji ................... na kandidátce ................. , prohlašuji,

že pokud budu zvolen(a), budu v rámci svého mandátu hlasovat pro níže uvedené protikorupční zákony bez ohledu na to, zda je iniciovala pravice či levice.

Dle svých možností navrhnu tyto zákony do koaliční smlouvy nebo přímo k projednání Poslanecké sněmovně

tak, aby mohly být schváleny v prvním roce po volbách. Kde to bude možné, navážu na kvalitní, dříve připravené

návrhy zákonů.

 1. 1.Průhledné financování politických stran a volebních kampaní

Podpořím zákon o financování politických stran, který bude obsahovat tato opatření a povinnosti:

(Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry naplňovat?)

 1. 2.Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce

Podpořím novelu zákona o střetu zájmů, která pro poslance, senátory, členy vlády a případně další veřejné funkcionáře zavede tyto nové povinnosti:

(Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry naplňovat?)

 

3. Smlouvy na internetu

Podpořím zákon, který:

(Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry naplňovat?)

 

4. Zrušení anonymních akcií

Podpořím návrh zákona, který zajistí dohledatelnost vlastníků listinných akcií na majitele u českých akciových společností.

 

 

5. Odborné nominace do dozorčích rad státních firem

Podpořím zákon, který zprůhlední obsazování dozorčích rad státních podniků a státem ovládaných obchodních společností, včetně jejich dceřiných společností, těmito podmínkami:

(Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry naplňovat?)

 

6. Odpolitizování a profesionalizace státní správy

Podpořím takovou podobu zákona o státní službě, která:

(Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry naplňovat?)

 

7. Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování

Podpořím nový zákon o státním zastupitelství v podobě, která omezí politický vliv na osobu nejvyššího státního zástupce tím, že zavede tato opatření:

Pokud bude navržen specializovaný útvar pro vyšetřování korupce při Nejvyšším státním zastupitelství, podpořím takové vymezení pravomocí mezi nejvyšším státním zástupcem a vedoucím specializovaného útvaru, které zabrání možnosti politických zásahů do vyšetřování citlivých kauz na regionální i celostátní úrovni. Bude proto obsahovat zejména:

(Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry naplňovat?)

 

8. Průhledný legislativní proces

Podpořím novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, která zavede tato opatření:

(Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry naplňovat?)

 

9. Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

Podpořím novelu Ústavy a zákona o NKÚ, která rozšíří kontrolní pravomoci NKÚ na:

(Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry naplňovat?)

 

Příslušný návrh zákona nepodpořím v případě, že bude zároveň obsahovat prokorupční nebo z jiných důvodů nepřijatelná ustanovení. V takovém případě svou výhradu zveřejním.

 

Osobní vyjádření k programu Rekonstrukce státu

 

V .................................. dne ........................

 

Vaše vyjádření podpory uvítáme i v případě, že se bude týkat pouze některých zákonů. V předvolebním seznamu podporujících kandidátů budeme uvádět ty, kdo podpoří nejméně 6 zákonů. Závazek k předložení zákona není podmínkou pro zařazení mezi podporující kandidáty.

Podepsané prohlášení zašlete prosím na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podpis ...............................

 

Více na webu www.rekonstrukcestatu.cz


  Příloha č. 4 k Usnesení ÚR KAN ze dne 12. 10. 2013

 

 

Vysílání ČRo – spoty KAN

Bloky A,B na Radiožurnálu v 21:30-21:58

Pondělí 14.10.: od 21:32 (60s) + od 21:48 (60s)

Úterý 15.10.: od 21:54 (60s)

Středa 16.10.: od 21:43 (60s)

Čtvrtek 17.10.: od 21:33 (60s)

Pátek 18.10.: od 21:39 (60s)

Sobota 19.10.: od 21:33 (60s)

Neděle 20.10.: od 21:49 (60s)

Pondělí 21.10.: od 21:52 + 21:57 (po 60s)

Úterý 22.10.: od 21:56 (60s)

Bloky C,D na ČRo Dvojka v 20:30-21:00

Pondělí 14.10.: od 20:55 (60s)

Úterý 15.10.: od 20: 48 (60s)

Středa 16.10.: od 20:31 (60s)

Čtvrtek 17.10.: od 20:56 (60s)

Pátek 18.10.: od 20:39 (60s)

Sobota 19.10.: od 20:48 (60s) + 20:54 (60s)

Neděle 20.10.: od 20:34 (60s) + 20:39 (60s)

Pondělí 21.10.: od 20:41 (60s)

Úterý 22.10.: od 20:31 (60s)

Bloky E,F na ČRo Vltava 5:50-6:00

Pondělí 14.10.:   -

Úterý 15.10.: od 5: 58 (60s)

Středa 16.10.: -

Čtvrtek 17.10.: -

Pátek 18.10.: od 5:53 (60s)

Sobota 19.10.: -

Neděle 20.10.: -

Pondělí 21.10.: od 5:58 (60s)

Úterý 22.10.: od 6:52 (60s)

Bloky G,H na všech Regionálních stanicích 21:00-21:30

Pondělí 14.10.: od 21:18 (60s)

Úterý 15.10.: od 21:27 (60s)

Středa 16.10.: od 21:01 (60s) + 21:16 (60s)

Čtvrtek 17.10.: od 21:04 (60s) + 21:15 (60s)

Pátek 18.10.: od 21:17 (60s)

Sobota 19.10.: od 21:22 (60s)

Neděle 20.10.: od 21:09 (60s)

Pondělí 21.10.: od 21:03 (60s)

Úterý 22.10.: od 21:02 (60s)

 


Usnesení ÚR KAN 12.10.2013 MS Word formát Microsoft Word