STANOVY KAN

 

Článek VII.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

 

1. sídlem KAN je Praha 9, Pod lipami 26/293

2. orgány KAN jsou schopny usnášení, je-li přítomno alespoň 50 procent jejich členů - nejméně však 3 členové daného orgánu

3. nesejde-li se Sněm, Regionální shromáždění, zasedání MK, Ústřední rada nebo Revizní a rozhodčí komise ve stanovenou hodinu v počtu schopném usnášení, jsou orgány oprávněny se usnášet za těchto podmínek:
a) čas a místo jednání byly včas a řádně oznámeny
b) Sněm, zasedání MK, zasedání ÚR, zasedání RRK, Regionální shromáždění se koná o jednu hodinu později, než bylo původně stanoveno
c) je-li přítomno alespoň třicet procent jejich členů (delegátů), nejméně však tři členové (delegáti) daného orgánu

4. nejsou-li splněny podmínky dle bodu 2., resp. 3. čl. VII., je možno zahájit jednání, jehož cílem není přijetí usnesení

5. orgány KAN usnášejí se většinou hlasů přítomných členů s výjimkou rozhodování Sněmu o změně stanov KAN, o rozpuštění KAN, o sloučení KAN, nebo o změně KAN na občanské sdružení

6. pro přijetí návrhu:
a) na změně stanov KAN
b) na dobrovolné rozpuštění KAN
c) na sloučení KAN s jinou politickou stranou nebo hnutím
d) na přeměnu KAN v občanské sdružení
je třeba, aby pro návrh hlasovaly dvě třetiny přítomných delegátů Sněmu

7. zasedání orgánů KAN se řídí jejich jednacími řády

8. tyto Stanovy Klubu angažovaných nestraníků byly schváleny dne 21. dubna 1996 účastníky řádného sjezdu KAN a tímto dnem vstupují v platnost.


(c) 2016 All Rights Reserved - hlavní stránka - přihlásit se - napište nám         www.kan.cz nahoru
Právě připojeni - hostů: 28