STANOVY KAN

 

Článek IV.

Organizace KAN

1. organizace KAN je tvořena:
a) místními orgány (Místní kluby a jejich předsednictva) a Korespondenčním klubem
b) regionálními orgány (Regionální shromáždění a regionální zástupci)
c) ústředními orgány (Ústřední rada a její předsednictvo, Revizní a rozhodčí komise)
d) nejvyšším orgánem (Sněmem KAN)

 

A. Místní kluby

2. místním orgánem KAN je Místní klub (MK), který má nejméně tři řádné členy KAN a v jehož čele stojí předseda

3. funkcionáři Místního klubu jsou předseda, místopředseda, hospodář a (případně) další členové předsednictva Místního klubu (PMK), jejichž počet stanoví zasedání MK. Volební období funkcionářů MK je dvouleté.

4. Místní klub může být ustaven na základě jednomyslného rozhodnutí nejméně tří občanů ČR, kteří jsou buď řádnými členy KAN nebo splňují podmínky členství v KAN. Toto jejich rozhodnutí, stvrzené podpisy všech zakládajících a doplněné:
a) členskými přihláškami (s příslušnými osvědčeními a prohlášením viz. čl. III./2. těchto Stanov) těch zakládajících, kteří dosud nejsou řádnými členy KAN
b) navrženým názvem Místního klubu musí být odesláno k registraci sekretariátu ÚR KAN, který do 30 dnů potvrdí registraci klubu včetně jeho názvu, a registraci členství těch zakládajících, kteří dosud nebyli řádnými členy KAN.

5. název Místního klubu je určen obvykle místním jménem sídla klubu. Název nového MK se nesmí shodovat s názvem jiného, již existujícího, MK. Změna názvu existujícího Místního klubu musí být předložena k registraci a k potvrzení Ústřední radě KAN.

6. členové Místního klubu se schází nejméně jednou za 3 měsíce na schůzkách svolávaných předsedou nebo členem, kterého předseda (nebo předsednictvo) pověří. Legitimními rozhodnutími MK jsou jen ta rozhodnutí, která jsou přijata na schůzkách, která splňují podmínky zasedání MK uvedené v následujícím bodě tohoto článku stanov.

7. zasedání Místního klubu:
a) zasedání MK zpravidla svolává a řídí předseda MK nebo jím určený člen MK. Zasedání MK však může být svoláno kterýmkoliv členem MK, bude-li pozvánka podepsána alespoň jednou čtvrtinou registrovaných členů MK
b) má pravomoc přijímat zejména následující rozhodnutí:
* volit a odvolávat předsedu MK a (případně) členy předsednictva MK
* volit delegáty MK (na Sněm KAN, na Regionální shromáždění, na předvolební shromáždění atp.)
* rozhodovat o přijetí a vyloučení člena KAN
* rozhodovat o zániku klubu
* navrhnout za MK zařazení kandidátů na volebních kandidátkách KAN ve volebních obvodech zahrnujících sídlo MK
* rozhodovat o výši členských příspěvků
c) záznam o rozhodnutích přijatých zasedáním MK doplněný listinou přítomných (prezenční listinou) opatřený razítkem MK a ověřený podpisem předsedajícího a alespoň jednoho dalšího z přítomných členů MK je dokumentem, který stvrzuje legitimitu volby funkcionářů MK i delegátů MK do vyšších orgánů KAN (regionální shromáždění, Sněm) i legitimitu přijetí či vyloučení členů KAN, musí být na vyžádání poskytnut regionálnímu zástupci i ústředním orgánům KAN

8. Místní klub má právo delegovat nejméně jednoho svého zástupce (a při větším počtu členů případně i další zástupce podle klíče určeného Ústřední radou):
a) na Sněm KAN
b) na příslušné regionální shromáždění KAN
c) na předvolební shromáždění rozhodující o sestavení kandidátky KAN (nebo volební koalice za účasti KAN) do příslušného regionálního zastupitelstva nebo do parlamentních (a senátních) voleb

9. Místní klub má dále právo:
a) na to, aby se nejméně jednou za rok zúčastnil jeho schůzky alespoň jeden člen Ústřední rady
b) obracet se na Ústřední radu se svými návrhy
c) využít pro svou činnost zůstatek výnosu členských příspěvků vybraných od vlastních členů po odvodu na účet ÚR KAN (viz. čl. IV./10. d) těchto Stanov)

10. Místní klub je povinen:
a) informovat ÚR KAN vždy k 31.1. každého roku o své činnosti, o změnách ve složení svého předsednictva a členstva, a vést evidenci svých členů
b) v předvolebních obdobích zajistit sestavení a registraci kandidátky KAN (nebo koalice za účasti KAN, nebo nezávislých kandidátů) do místního (obecního) zastupitelstva v místě své působnosti a informovat o této skutečnosti Ústřední radu KAN, a zajistit pro tuto kandidátku přiměřenou volební kampaň
c) spolupracovat na přípravě voleb do zastupitelstev vyšších územních celků a do Parlamentu (i Senátu) ČR a zajišťovat volební kampaň v místech, kde je registrována kandidátka KAN (nebo koalice za účasti KAN)
d) odvést do 31.1. každého roku ve prospěch účtu ÚR KAN podíl členských příspěvků za začínající rok ve výši schválené Sněmem KAN

11. Místní klub zaniká:
a) rozhodnutím zasedání Místního klubu - o způsobu likvidace MK rozhoduje ÚR KAN0
b) zrušením na základě rozhodnutí Ústřední rady:
* jestliže Místní klub ani po výzvě nesplní svou povinnost informovat sekretariát
* poklesne-li počet členů Místního klubu pod tři
* nepodařilo-li se svolat ani za dobu jednoho roku zasedání MK
* z důvodu hrubého porušení stanov KAN

12. předsednictvo Místního klubu KAN:
a) řídí činnost MK, je výkonným orgánem zasedání MK
b) je voleno na funkční období dvou let pokud zasedání MK nerozhodne o kratším funkčním období
c) schází se podle potřeby - zpravidla jednou za měsíc
d) zpracovává a předkládá na schůzkách MK - návrh programu MK, zprávu o činnosti a návrhy opatření ke zlepšení činnosti MK
e) řídí se stanovami KAN a usneseními přijatými na zasedání MK
f) zajišťuje plnění programu KAN
g) připravuje a svolává schůzky MK
h) spolupracuje s ÚR KAN a s regionálním zástupcem s cílem zajistit vzájemnou informovanost
i) jedná jménem MK s orgány státní správy, politických stran a hnutí, a dalších organizací v oblasti své působnosti

13. oprávnění k jednání jménem KAN v rámci územní působnosti MK KAN:
a) má jako orgán předsednictvo MK
b) mají jako funkcionáři: předseda MK a místopředseda MK, kteří jménem MK i podepisují. Ostatní členové MK jednají a podepisují pouze v rámci pověření.

14. sdružování Místních klubů KAN:
Místní kluby KAN se mohou sdružovat. Delegovaní zástupci MK mohou zvolit mluvčího, který je oprávněn jednat a podepisovat jménem KAN v rámci územní působnosti zastoupených MK.

15. Korespondenční klub (KK) je tvořen členy KAN, kteří nepřísluší k žádnému z registrovaných Místních klubů KAN.
Výši členských příspěvků členů Korespondenčního klubu, který je jeden v rámci celého KAN, stanoví Ústřední rada, která nformuje regionální zástupce a všechny Místní kluby jednotlivých regionů o adresách všech členů KK sídlících v jejich regionu. Způsob volby delegátů Korespondenčního klubu na Sněm KAN určuje ÚR.

 

B. Regionální shromáždění a regionální zástupce

16. regionem se rozumí území, ve kterém působí několik Místních klubů. O členění území ČR na regiony ve smyslu těchto stanov rozhoduje Ústřední rada, která tedy rozhoduje i o příslušnosti Místního klubu k regionu.

17. regionální shromáždění je sborem delegátů Místních klubů se sídlem v daném regionu. Rozhodující hlasy v tomto shromáždění má vždy jediný delegát za každý z Místních klubů.

18. a) regionální shromáždění svolává, a jeho jednání řídí, regionální zástupce, nebo ( pokud není zvolen ) člen KAN zmocněný k tomu Ústřední radou. Doba a místo regionálního shromáždění musí být nejméně 3 týdny předem sděleny sekretariátu ÚR KAN.
b) regionální shromáždění volí a odvolává regionálního zástupce
c) regionální shromáždění přijímá rozhodnutí k zajištění koordinace přípravy voleb a volební kampaně pro kandidátky KAN a jeho volebních koalic v regionu

19. regionální zástupce:
a) svolává (nejméně jednou za 6 měsíců) regionální shromáždění a řídí jeho jednání
b) odpovídá za hospodaření s finančními prostředky přidělenými regionům z rozhodnutí Ústřední rady
c) účastňuje se zasedání Ústřední rady s hlasem poradním
d) informuje Ústřední radu o činnosti Místních klubů v regionu a o rozhodnutích Regionálního shromáždění
e) předkládá Ústřední radě k rozhodnutí návrhy schválené Místními kluby či Regionálním shromážděním

 

C. Ústřední rada a Revizní a rozhodčí komise

20. složení a ustavení Ústřední rady (ÚR)
a) počet členů Ústřední rady KAN stanovuje Sněm KAN
b) členové a náhradníci Ústřední rady jsou volení na Sněmu KAN tajným hlasováním na dobu dvou let
c) na místa uvolněná odstoupením z ÚR, či zánikem členství v KAN během funkčního období, nastupují náhradníci v pořadí podle počtu získaných hlasů (při rovnosti počtu hlasů postupuje náhradník podle abecedního pořadí příjmení náhradníků). Za náhradníky ÚR KAN se považují všichni kandidáti, kteří ve volbách do ÚR obdrželi 10 a více hlasů.
d) po zvolení členů ÚR se ještě v průběhu Sněmu sejde ustavující zasedání ÚR, které rozhodne o počtu místopředsedů a o počtu členů předsednictva a dále zvolí předsedu, místopředsedy a ostatní členy předsednictva ÚR. Tato volba je oznámena Sněmu.

21. Ústřední rada:
a) stanoví počet členů předsednictva a počet místopředsedů
b) volí (a odvolává) předsedu, místopředsedy a ostatní členy předsednictva ÚR
c) zasedání Ústřední rady je svoláváno (zpravidla jednou měsíčně, nejméně však jednou za 3 měsíce) a řízeno předsedou nebo jím pověřeným členem předsednictva
d) zřizuje (a ruší) sekretariát ÚR KAN a jiná zařízení KAN pro účely zajištění funkčnosti organizace KAN a jmenuje (a odvolává) jejich vedoucí
e) zřizuje (a ruší) komise jako své poradní a iniciativní orgány a jmenuje (a odvolává) jejich členy a předsedy
f) stanoví výši členského příspěvku členů Korespondenčního klubu KAN
g) schvaluje výši platů členů předsednictva (včetně předsedy), předsedů a členů zřízených komisí, a pracovníků sekretariátu a zřízených zařízení KAN
h) pověřuje členy KAN zastupováním KAN při jednáních s jinými subjekty nebo zastupováním KAN v orgánech zřizovaných jinými subjekty
i) bere na vědomí dobrovolný zánik Místních klubů, rozhoduje o zrušení Místních klubů a rozhoduje o způsobu jejich likvidace
j) schvaluje vznik a název Místních klubů
k) rozhoduje o přijetí a vyloučení členů KAN
l) zabezpečuje realizaci usnesení sněmu KAN
m) rozhoduje o návrzích předložených Revizní a rozhodčí komisí či jinými komisemi KAN
n) rozhoduje o návrzích Místních klubů a Regionálních shromáždění předložených prostřednictvím regionálních zmocněnců
o) rozhoduje o plánu činnosti a strategii KAN zejména pro období přípravy voleb a volebních kampaní. V souvislosti s tím schvaluje kandidátky KAN (nebo členy KAN kandidující na kandidátních listinách jiných stran) do voleb do Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, Krajských zastupitelstev.
p) v součinnosti s regionálními zmocněnci zabezpečuje koordinaci činností Místních klubů
q) vytváří podmínky pro naplnění práv členů KAN a Místních klubů

22. předsednictvo ÚR (PÚR)
a) je složeno z předsedy, místopředsedů a dalších členů volených Ústřední radou v počtu určeném rozhodnutím ÚR
b) schůzi předsednictva svolává (nejméně jednou za měsíc) a řídí předseda ÚR nebo místopředseda nebo předsedou určený člen předsednictva
c) připravuje zasedání ÚR
d) zajišťuje informační servis pro Místní kluby a členy KAN
e) řídí činnost Korespondenčního klubu KAN

23. složení a ustavení Revizní a rozhodčí komise (RRK) KAN
a) počet členů Revizní a rozhodčí komise KAN, kteří nemohou být současně členy ÚR, stanovuje Sněm KAN
b) členové ani náhradníci RRK KAN nemohou být v daném funkčním období současně členy či náhradníky Ústřední rady
c) členové a náhradníci Revizní a rozhodčí komise KAN jsou voleni na Sněmu KAN tajným hlasováním na dobu dvou let
d) na místa uvolněná odstoupením z RRK, či zánikem členství v KAN během funkčního období, nastupují náhradníci v pořadí podle počtu získaných hlasů (při rovnosti počtu hlasů postupuje náhradník podle abecedního pořadí příjmení náhradníků). Za náhradníky RRK KAN se považují všichni kandidáti, kteří ve volbách do RRK obdrželi 10 a více hlasů.
e) po zvolení členů RRK se ještě v průběhu Sněmu sejde ustavující zasedání RRK, které zvolí předsedu a případně místopředsedu. Tato volba je oznámena Sněmu.

24. Revizní a rozhodčí komise (RRK):
a) odpovídá za svou činnost Sněmu KAN
b) volí ze svého středu předsedu
c) může pověřit předsedu nebo jiného člena k účasti na zasedáních ostatních orgánů KAN, včetně předsednictva Místního klubu
d) je oprávněna kontrolovat veškerou činnost KAN a všech jeho orgánů
e) je povinna provést nejméně jedenkrát v kalendářním roce revizi hospodaření KAN
f) na základě požadavku ÚR KAN je povinna bez zbytečného odkladu provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu a na základě zjištěných skutečností navrhnout způsob nápravy
g) kontroluje plnění nápravných opatření
h) předkládá ÚR KAN k rozhodnutí zásadní sporné případy
i) rozhoduje ostatní sporné případy v rozsahu určeném Jednacím řádem RRK
j) schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců
k) může rozhodnout o svolání mimořádného Sněmu KAN

25. členové Ústřední rady a předseda RRK (nebo člen RRK zastupující předsedu RRK) mají právo:
a) účasti na Regionálních shromážděních s hlasem poradním
b) účasti na Sněmu KAN s hlasem rozhodujícím

26. náhradníci ÚR, předseda RRK (nebo člen RRK zastupující předsedu RRK) a regionální zástupci zúčastňují se zasedání ÚR KAN s hlasem poradním

27. oprávněni k jednání a podepisování jménem KAN jsou:
a) jako orgán Předsednictvo Ústřední rady KAN
b) společně předseda nebo místopředseda a jeden člen Předsednictva anebo jeden člen předsednictva, který k tomu byl Předsednictvem písemně zmocněn

 

D. Sněm KAN

28. nejvyšším orgánem KAN je sněm:
a) řádný Sněm KAN svolává ÚR nejméně jednou za dva roky
b) podle potřeby může ÚR svolat mimořádný Sněm
c) ÚR KAN je povinna do dvou měsíců svolat mimořádný Sněm, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina registrovaných MK KAN
d) ÚR KAN je povinna do dvou měsíců svolat mimořádný Sněm na základě rozhodnutí RRK

29. delegáty sněmu jsou členové ÚR, předseda RRK (nebo jeho zástupce), regionální zástupci a členové KAN delegovaní Místními kluby

30. delegáty Místních klubů na Sněm volí zasedání MK KAN podle klíče, který určí ÚR KAN

31. ÚR oznámí svolání Sněmu a klíč pro delegování MK KAN dle předchozího bodu písemně všem MK alespoň šest týdnů před termínem Sněmu

32. Sněm:
a) projednává a schvaluje program KAN
b) stanoví počet členů ÚR a počet členů RRK
c) volí a odvolává členy ÚR KAN
d) volí a odvolává členy RRK KAN
e) projednává zprávy:
1. o činnosti ÚR KAN
2. o hospodaření ÚR KAN
3. o činnosti RRK KAN
f) projednává a schvaluje změny Stanov
g) stanoví výši odvodů z členských příspěvků na účet ÚR KAN

(c) 2016 All Rights Reserved - hlavní stránka - přihlásit se - napište nám         www.kan.cz nahoru
Právě připojeni - hostů: 21