STANOVY KAN

 
 

Článek III.

Členství v KAN

 

1. řádným členem KAN se může stát každý zletilý občan ČR, který splňuje podmínky uvedené v článku I./2. těchto Stanov

2. zájemce o řádné členství podepíše vyplněnou "členskou přihlášku", kterou (v případě, že se narodil před rokem 1972) doplní:
a) osvědčením MV ČR (případně FMV), že nebyl evidován jako osoba uvedená v §2 zákona č. 451/91 Sb.
b) čestným prohlášením, že splňuje i další podmínky členství dle bodu I./2. těchto Stanov

3. zájemce o řádné členství podá přihlášku (vzor této přihlášky tvoří přílohu č. 1 těchto stanov) u Místního klubu KAN registrovaného v místě jeho bydliště, nebo u jiného Místního klubu, nebo na sekretariát Ústřední rady KAN (ÚR KAN)

4. o přijetí zájemce za řádného člena KAN rozhodují:
a) buď zasedání Místního klubu, který o svém rozhodnutí informuje sekretariát ÚR KAN
b) nebo zasedání Ústřední rady (viz. též čl. IV./4.), a sekretariát ÚR o takovém rozhodnutí informuje příslušný Místní klub KAN
Sekretariát ÚR KAN zaregistruje členství a tuto registraci oznámí novému členovi. Řádným členem KAN se zájemce stává dnem vystavení členského průkazu.

5. řádné členství v KAN zaniká:
a) vystoupením na základě písemného sdělení člena adresovaného sekretariátu ÚR KAN
b) úmrtím; zprávu o úmrtí člena předá Místní klub písemně do 30 dnů sekretariátu ÚR KAN
c) vyloučením na základě rozhodnutí zasedání Místního klubu; rozhodnutí MK o vyloučení člena předá Místní klub písemně do 30 dnů sekretariátu ÚR KAN
d) vyloučením na základě rozhodnutí Ústřední rady; rozhodnutí ÚR o vyloučení člena sdělí sekretariát ÚR KAN do 30 dnů příslušnému Místnímu klubu

6. důvodem k vyloučení může být:
a) dodatečné zjištění, že nejsou splněny podmínky členství
b) závažné porušení povinností člena KAN (viz. čl. III./8.)
c) vznik členství v jiné politické straně nebo hnutí
d) činnost, která je v rozporu s občanskou ctí člena KAN
e) činnost vědomě směřující k zániku KAN jako samostatného politického subjektu
Proti vyloučení rozhodnutému zasedáním Místního klubu je možno se odvolat do 30dnů k Ústřední radě
- do rozhodnutí ÚR je členství pozastaveno.
Proti vyloučení rozhodnutému Ústřední radou je možno se odvolat prostřednictvím Rozhodčí a revizní komise (viz. čl. IV./24.) k nejbližšímu Sněmu KAN - do rozhodnutí Sněmu je členství pozastaveno.

7. práva řádného člena KAN:
a) kandidovat na členství v předsednictvu MK
b) kandidovat na delegáta MK v regionálním shromáždění (RS)
c) kandidovat na delegáta MK ve Sněmu KAN
d) kandidovat na člena ÚR a RRK
e) být informován o činnosti svého MK, o všech rozhodnutích příslušného regionálního shromáždění, o všech rozhodnutích ÚR a RRK KAN
f) volit členy předsednictva MK, delegáty RS a delegáty Sněmu KAN
g) kandidovat na kandidátce KAN (nebo volební koalice za účasti KAN) do obecních (regionálních) a parlamentních voleb
h) kandidovat na delegáta Místního klubu do předvolebního shromáždění, rozhodujícího o sestavení kandidátky KAN (nebo volební koalice za účasti KAN) pro komunální či parlamentní volby ve volebním obvodu, který zahrnuje v místě jeho bydliště nebo sídlo jeho MK
i) být informován o kontaktních adresách všech členů KAN

8. povinnosti řádného člena KAN:
a) zaplatit nejpozději jedenkrát ročně členské příspěvky
b) dodržovat stanovy KAN
c) jednat v souladu s programovými cíli KAN
d) jako člen volených či delegovaných orgánů KAN respektovat jednací řád daného orgánu
e) podílet se podle svých sil a možností na přípravě voleb do místních, obecních, regionálních sborů a do Parlamentu (Senátu) ČR v místě svého bydliště, či v sídle svého MK v případě, že v těchto místech (volebních obvodech) kandiduje KAN nebo volební koalice zahrnující KAN

9. řádné členství v KAN může být pozastaveno na základě nesplnění jeho povinnosti zaplatit nejpozději jedenkrát ročně členské příspěvky (viz. čl. III., bod 8., písm a). Po splnění této povinnosti se člen stává opět řádným členem

(c) 2016 All Rights Reserved - hlavní stránka - přihlásit se - napište nám         www.kan.cz nahoru
Právě připojeni - hostů: 17